Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu. ZP.272.1.22.2013

0000-00-00 00:00:00
ZP.272.1.22.2013


ZAPYTANIE OFERTOWENa podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21w związku
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok 2012:
Suma aktywów – 104.222.989,82 na dzień 31.12.2012 r.
Przychody ogółem – 45.331.733,7939 za 12 miesięcy 2012 r.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.:
-umowy o pracę – 277 osób,
- umowy cywilno-prawne – 168 osób,
Razem : 445 osób;
Średnie zatrudnienie – 274,35 z tytułu umów o pracę
Rok 2013 :
Suma aktywów na dzień 31.10.2013 r. – 103.173.532,04 zł.
Przychody ogółem za 10 m-cy 2013 r. – 41.601.785,00 zł,
Średni miesięczny obrót z 10-ciu miesięcy 2013 r. – 3.531.962,09 zł
Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2013 r.:
-umowy o pracę – 295 osób,
- umowy cywilno-prawne – 173 osoby,
Razem : 468 osób;
Średnie zatrudnienie – 292,95 z tytułu umów o pracę
CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z 2013r. Dz. U. poz.330 z późn. zm.) – nie później niż do 15.03.2014r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.plZapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2013 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem oraz zamieszczone na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 15.03.2014r.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia wykonawcy fizycznego


Łęczna dnia 28.11.2013 r. .................................................
Kierownik jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków