Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawy paczek świątecznych dla pracowników PZAZ Łęczna

2013-11-26 17:08:07
PZAZ.XI.272.1.2.2013 Łęczna, dn. 26.11.2013r.ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2008r. z dn. 18.01.2008r. oraz Zarządzenia Nr 18/2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz planu finansowego FŚS i ZFA zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawskiej 52, 21-010 Łęczna, NIP:505-00-56-689 REGON: 060196692 zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
 przygotowania i dostawy paczek świątecznych dla pracowników PZAZ w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna w ilości 70 sztuk w terminie do dnia 11.12.2013r. do godziny 13.00
I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
NIP:505-00-56-689, REGON:060196692
tel/fax 81 752 29 20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Propozycję produktów zawiera dołączony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
3. Przy wycenie produktów mile widziane będą świąteczne opakowania produktów, zawierające promocyjne gratisy.
4. Marki przedstawionych produktów nie muszą być ściśle określone, dopuszcza się inne propozycje, ale nie mogą być one gorszej jakości od podanych (marki równoważne).

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11.12.2013r. do godziny 13.00
IV. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2013r.
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 do godziny 10.00, lub faxem na numer : 81 752 29 20, lub mailem: pzazleczna@wp.pl
V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1)
VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert:
S= (C min/ C of)x100, gdzie:
S- ilość punktów przyznanych danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
C of – zaoferowana cena danej oferty
Cena= 100 punktów
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, wymienioną w formularzu oferty.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
-formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, Tel.(81) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

Łęczna, dn. 26.11.2013r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Wzór umowy ( załącznik nr 2)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron