Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe - druk folderu

2013-11-28 12:15:17
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2012 Starosty Łęczyńskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro oraz w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na druk folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia”

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna
REGON: 431019425, NIP: 505 001 77 32
telefon: 81/752-64-01, faks: 81/752-64-64, e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia” o następującej specyfikacji:
- format A4,
- druk wielokolorowy 4+4
- nakład 10 000 szt.,
- objętości ok. 20 str.
- szycie zeszytowe
- papier kreda 115 g.

W skład usługi druku wchodzi:
- druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego do dnia 10.12.2013 r.
- oprawa
- dostarczenie do siedziby Zamawiającego

CPV 79810000-5 Usługi drukowania

III. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie do dnia 20.12.2013 r.

IV Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 29.11.2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 111 (Kancelaria – Biuro Obsługi Interesanta). Dopuszcza się także przesłanie oferty w w/w terminie faksem na nr 81/ 752 64 64 lub pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: promocja@powiatleczynski.pl przy dodatkowej wysyłce oferty listownie na adres siedziby Zamawiającego.

V. Sposób przygotowania oferty
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do Zapytania Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku przesłania oferty faksem lub drogą elektroniczną warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie w/w dokumentów w formie papierowej.

VI. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Beata Cieślińska, tel. 81/ 752 64 78, e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

VIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia procedury zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania zapytania lub zmiany warunków ogłoszenia bez podawania przyczyny.

Łęczna, dnia 26.11.2013 r.Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron