Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe - przygotowanie do druku folderu

0000-00-00 00:00:00
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2012 Starosty Łęczyńskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro oraz w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie do druku folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia”


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna
REGON: 431019425, NIP: 505 001 77 32
telefon: 81/752-64-01, faks: 81/752-64-64, e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia” o następującej specyfikacji:
- format A4,
- druk wielokolorowy 4+4
- nakład 10 000 szt.,
- objętości ok. 20 str.
- szycie zeszytowe
- papier kreda 115 g.

W skład usługi przygotowania do druku wchodzi:
- opracowanie graficzne folderu
- obróbka fotografii – ok. 40 szt.
- obróbka i adaptacja do potrzeb wydawnictwa map terenu dostarczonych przez Zamawiającego
- łamanie publikacji
- adiustacja tekstu.

CPV: 79822000-2 Usługi składu

III. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie do dnia 09.12.2013 r.

IV Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 27.11.2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 111 (Kancelaria – Biuro Obsługi Interesanta). Dopuszcza się także przesłanie oferty w w/w terminie faksem na nr 81/ 752 64 64 lub pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: promocja@powiatleczynski.pl przy dodatkowej wysyłce oferty listownie na adres siedziby Zamawiającego.

V. Sposób przygotowania oferty
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do Zapytania Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku przesłania oferty faksem lub drogą elektroniczną warunkiem podpisania umowy będzie dostarczenie w/w dokumentów w formie papierowej.

VI. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Beata Cieślińska, tel. 81/ 752 64 78, e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Łęczna, dnia 25.11.2013 r.


Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa