Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pyt. i odp. nr 2 do przetargu na art. biurowe, eksploatacyjne i chemiczne. ZP.272.4.10.2013

2013-11-13 12:12:44

Łęczna, dnia 13.11.2013r.

Zainteresowani Wykonawcy


Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : ZP.272.4.10.2013


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) wraz z obiorem zużytych tonerów i tuszy i art. Chemii gospodarczej (zadanie nr 3) do siedzib Zamawiającego. Nr sprawy: ZP.272.4.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający będzie oczekiwał w przypadku zaoferowania produktu równoważnego przedstawienia ulotki lub karty katalogowej potwierdzającej spełnianie wymagań SIWZ?

Wprowadzenie powyższego wymogu umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie oferowanych produktów, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia równoważności produktu.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnia m co następuje:

Ad. 1) Zamawiający akceptuje propozycję zmiany SIWZ i związaną z tym zmianą ogłoszenia
o zamówieniu w zakresie wprowadzenia wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość oferowanych wyrobów równoważnych, tj.: ulotek lub kart katalogowych

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z powyższym, celem uwzględnienia udzielonych odpowiedzi
i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:

1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ treść jednolita po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 13.11.2013r.

Zmiany w powyższym zakresie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a ustawy Pzp dokonał zmiany treści SIWZ
w następującym zakresie:
W rozdziale pn.:
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W ust. 2 po podpunkcie 2.3. dodaje się podpunkt 2.4. o następującej treści:
2.4. W przypadku zaoferowania w zadaniu nr 3 (dostawa art. chemii gospodarczej): materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kserokopii ulotki lub karty katalogowej danego artykułu. Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. Po stronie Wykonawcy będzie udowodnienie równoważności produktu.
W pozostałym zakresie zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają w dotychczasowym zapisie.
W związku z powyższym Zamawiający odrębnym pismem dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński:

……………………………

Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
Kazimierz Radko:

………………................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe