Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-10-22 15:45:20

Na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 75/2012 z dn. 09.10.2012 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
telefon: 081 752-64-70, faks: 081 752-64-74
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie przebiegu granic i powierzchni działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 343, 344, 345 i 346 w obrębie 20-Starościce, jedn. ewid. Milejów, o pow. całkowitej 0,8200 ha

Wymagany termin realizacji zamówienia: 16.12.2013 r.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 752 64 77

Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz ofertowy.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2013 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: 081
752-64-74 lub
e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www