Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Znak spr. ZP.272.4.5.2013

2013-10-18 08:32:45
Łęczna, dn.17.10.2013r.
Znak sprawy: ZP.272.4.5.2013

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na _Zorganizowanie
i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”_

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.

Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja


1

COMBIDATA Poland sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot


100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu


Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron