Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Starosta Łęczyński ...

Starosta Łęczyński ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cycowie Kolonii Drugiej, gm. Cyców.

2013-10-10 12:31:26
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gmina Cyców, powiat łęczyński, woj. lubelskie, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 6- Cyców Kolonia Druga, jednostka ewidencyjna Cyców, numerem działki 118/2 o pow. 0,5400 ha ujawniona w KW nr LU1W/00042791/7. Jest to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieutwardzona i nieogrodzona, ze zbiornikiem wód stojących o powierzchni ok.0,25 ha, pozostała część stanowi łąkę. Teren wzdłuż zbiornika porasta kilka kilkudziesięcioletnich wierzb. Zbiornik został wykonany jako część systemu melioracji okolicznych łąk. Działka położona na uboczu wsi, w odległości około 800 m w kierunku wschodnim od drogi wojewódzkiej nr 841 wiodącej do Chełma, frontowo w pasie rozproszonej zabudowy zagrodowej rozciągającej się wzdłuż drogi powiatowej. Odległość od centrum wsi około 2,5 km, od drogi krajowej nr 82-3,5 km.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze upraw polowych.

3. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 30.09.2013 r. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

4. Obniża się cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu z kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) na kwotę 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy ). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) odstąpiono od doliczania do ceny wywoławczej podatku VAT.

5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być w formie pisemnej a podpisy poświadczone notarialnie.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 14. 11. 2013 r. o godz. 11 00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

7. Wadium w wysokości – 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) należy wpłacić w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O / Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535, najpóźniej do dnia 08.11.2013 r.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 150 ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

10.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.

11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto nr PKO BP S.A. O / Łęczna 19 1020 3206 0000 8102 0006 5359.

12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74) i pok. Nr 7 ( 081 752 64 70 ).

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www