Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja 2 SIWZ. Znak sprawy: ZP.272.4.5.2013

2013-10-09 21:37:56
Łęczna, dn. 09.10.2013r.


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana
Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na _Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”_ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 202689 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013r. do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców,
na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE NR 1

Zgodnie z zapisami dokumentu „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w odniesieniu do materiałów szkoleniowych Zamawiający oczekuje, iż:
„Wykonawca przygotuje oraz wydrukuje materiały szkoleniowe (w formie papierowej i elektronicznej) w ilości - liczba uczestników podana przez Zamawiającego + 1 egzemplarz dla Zamawiającego. Materiały szkoleniowe obejmować będą:
a) Prezentację informacji przedstawianych podczas szkolenia (slajdy)
b) Opisowe omówienie problematyki, które stanowić będzie rozwinięcie najważniejszych zagadnień objętych programem szkolenia, prezentowanych w trakcie szkolenia, w jasny, prosty i przystępny sposób wyjaśniający zagadnienia objęte programem szkolenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji treść materiałów szkoleniowych, co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający zaakceptuje materiały lub zgłosi uwagi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 3 dni i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji. Zasady akceptacji materiałów szkoleniowych dotyczą również akceptacji wzoru zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
Materiały szkoleniowe muszą być oryginalne, nie mogą zawierać niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich oraz nie mogą naruszać praw przysługującym osobom trzecim, w szczególności praw autorskich tych osób.”
W odniesieniu do tego zapisu Wykonawca pragnie wskazać, iż w przypadku szkoleń autoryzowanych – warunkiem nakładanym przez podmioty autoryzujące jest wykorzystanie autoryzowanych materiałów szkoleniowych. Materiały takie w przypadku szkoleń: CISCO, Symantec i VMWARE występują wyłącznie w formie papierowej (nie jest dostępna wersja elektroniczna). Ponadto materiały autoryzowane np. do szkoleń CISCO nie zawierają slajdów wykorzystywanych w prezentacjach do zajęć, zaś same prezentacje opracowane przez firmę CISCO nie są przeznaczone do wydruku i nie mogą być przekazane Zamawiającemu w formie drukowanej bez naruszenia praw ich twórców.
Ponadto pragniemy wskazać, iż ze względu na wysoki koszt materiałów do szkoleń autoryzowanych firmy Microsoft, wymóg dostarczenia materiałów w wersji papierowej i elektronicznej choć jest możliwy, spowodowałby podwojenie kosztów ich zakupu i bardzo istotny wzrost ceny szkolenia w stosunku do cen rynkowych, co wydaje się stać w sprzeczności z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza, by w ramach szkoleń autoryzowanych zostały dostarczone wyłącznie materiały w zakresie i w formie określonej przez instytucję autoryzującą szkolenie – papierowe lub elektroniczne ?
Mając na uwadze bardzo wysoki koszt materiałów do szkoleń technicznych, a w szczególności autoryzowanych prosimy o wyjaśnienie, czy możliwe jest udokumentowanie faktu dostarczenia materiałów szkoleniowych poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej z sali, na której materiały te będą widoczne oraz listy potwierdzającej przekazanie materiałów, zamiast dostarczania dodatkowego egzemplarza, który istotnie wpłynie na cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia ?
Ponadto, czy biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem istotnej części zamówienia są warsztaty, czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie jako materiałów do tych warsztatów – przewodników/instrukcji warsztatowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza:
a. W przypadku szkoleń autoryzowanych dostarczenie materiałów w zakresie przewidzianym przez podmiot autoryzujący szkolenie w formie papierowej lub elektronicznej.
b. W przypadku warsztatów, których zakres wymusza dużą intensywność ćwiczeń laboratoryjnych z minimalnym zakresem części teoretycznej, materiałów ograniczonych do najbardziej adekwatnych w takiej sytuacji instrukcji laboratoryjnych.
c. Dostarczenie fotografii i list potwierdzających odbiór materiałów, zamiast dodatkowego egzemplarza każdego z materiałów.

PYTANIE NR 2
W projekcie umowy Zamawiający wskazał, iż:
„W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej do materiałów szkoleniowych udostępnianych w ramach realizacji Umowy” i określił zakres tej licencji, wskazując pola eksploatacji takie jak m.in.:
„wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji i szkoleń,
c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
f) udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie.”

Tego rodzaju licencja nie może zostać udzielona w odniesieniu do materiałów dostarczanych w ramach szkoleń autoryzowanych, gdzie warunki licencjonowania są określone przez właścicieli praw do tych materiałów i nie pozwalają na udzielenie licencji we wskazanym przez zamawiającego zakresie. Analogicznie, materiały dostarczane w ramach warsztatów mogą podlegać zasadom licencjonowania niezgodnym z ww. zapisami umowy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje zapisy par. 8 ust. 1-3 ?

Odpowiedź: Zamawiający usunął z projektu umowy § 8.

PYTANIE NR 3
Zgodnie z zapisami OPZ „Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu w sposób zapewniający prowadzenie każdego ze szkoleń w innym terminie.”
Z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy wynika, że w okresie od 28.10 (hipotetyczna data rozpoczęcia realizacji) do 20.01.2014, aż 5 z 13 tygodni, to tygodnie niepełne (tj. zawierające dni świąteczne, m.in. 1.11, 11.11, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Trzech Króli). Do zrealizowania przedmiotu zamówienia niezbędne jest 65 dni, a dostępne są jedynie 54 dni robocze. Wobec powyższego niezbędne będzie organizowanie szkoleń w dniach wolnych od pracy, ale także zrównoleglenie realizacji szkoleń. Wobec powyższego prosimy wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszczę realizację co najmniej następujących szkoleń: Autoryzowane szkolenie: RH134 Red Hat System Administration II, Autoryzowane szkolenie: RH254 Red Hat System Administration III, Wybrane zagadnienia administracji i wykonywania zapytań do MS SQL 2012, Warsztaty z zakresu technologii CISCO: Podstawy diagnostyki urządzeń i sieci – równolegle (w tych samych terminach), w których realizowane są inne szkolenia stanowiące przedmiot zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację następujących szkoleń: Autoryzowane szkolenie: RH134 Red Hat System Administration II, Autoryzowane szkolenie: RH254 Red Hat System Administration III, Wybrane zagadnienia administracji i wykonywania zapytań do MS SQL 2012, Warsztaty z zakresu technologii CISCO: Podstawy diagnostyki urządzeń i sieci – równolegle (w tych samych terminach).
PYTANIE NR 4
W nawiązaniu do przesłanych we wcześniejszym terminie pytań, uprzejmie poprosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza:
a. W przypadku szkoleń autoryzowanych dostarczenie materiałów w zakresie przewidzianym przez podmiot autoryzujący szkolenie w formie papierowej lub elektronicznej.
b. W przypadku warsztatów, których zakres wymusza dużą intensywność ćwiczeń laboratoryjnych z minimalnym zakresem części teoretycznej, materiałów ograniczonych do najbardziej adekwatnych w takiej sytuacji instrukcji laboratoryjnych.
c. Dostarczenie fotografii i list potwierdzających odbiór materiałów, zamiast dodatkowego egzemplarza każdego z materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza:
a. W przypadku szkoleń autoryzowanych dostarczenie materiałów w zakresie przewidzianym przez podmiot autoryzujący szkolenie w formie papierowej lub elektronicznej.
b. W przypadku warsztatów, których zakres wymusza dużą intensywność ćwiczeń laboratoryjnych z minimalnym zakresem części teoretycznej, materiałów ograniczonych do najbardziej adekwatnych w takiej sytuacji instrukcji laboratoryjnych.
c. Dostarczenie fotografii i list potwierdzających odbiór materiałów, zamiast dodatkowego egzemplarza każdego z materiałów.

PYTANIE NR 5
Zamawiający konsekwentnie deleguje na szkolenia i warsztaty z technologii CISCO 6 uczestników. Wyjątek stanowi „Warsztaty z zakresu technologii CISCO: Planowanie i konfiguracja bramy ogniowej ASA i elementy budowy sieci bezprzewodowych”, gdzie Zamawiający na szkolenie realizowane w swojej siedzibie wskazał 2 osoby. Prosimy o wyjaśnienie, czy istotnie to jedno szkolenie z zakresu technologii CISCO powinno być realizowane tylko dla 2 uczestników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku szkolenia „Warsztaty z zakresu technologii CISCO: Planowanie i konfiguracja bramy ogniowej ASA i elementy budowy sieci bezprzewodowych” nastąpiła omyłka pisarska. W/w szkolenie powinno być realizowane dla 6 uczestników.

PYTANIE NR 6
W OPZ Zamawiający wskazał niestandardowe czasy realizacji szkoleń z zakresu VMWARE:
Autoryzowane szkolenie: VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [v5.1] wskazał 5 dni, tymczasem szkolenie to według standardów podmiotu autoryzującego trwa 3 dni,
Autoryzowane szkolenie: VMware View: Install, Configure, Manage [v5.1] wskazał 5 dni tymczasem szkolenie to według standardów podmiotu autoryzującego trwa 4 dni,
Prosimy o wyjaśnienie, czy szkolenia mają trwać wskazaną w OPZ liczbę dni, czy też mają być dostarczone w formie standardowej tj. odpowiednio 3 i 4 dni ?

Odpowiedź:
Szkolenia autoryzowane powinny odbyć się w czasie określonym w standardach podmiotu autoryzującego. Szkolenia powinny trwać odpowiednio:
- VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [v5.1] – 3 dni
- VMware View: Install, Configure, Manage [v5.1] – 4 dni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

W związku z powyższym, celem uwzględnienia udzielonych odpowiedzi
i wyjaśnień, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 09.10.2013r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 09.10.2013r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 8 do SIWZ – wór umowy zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – wzór umowy – po modyfikacji z dnia 09.10.2013r.

Zamawiający odrębnym pismem z dnia 09.10.2013r. dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert przedłużając ten termin o czas niezbędny na uwzględnienie przez Wykonawców ww. odpowiedzi na pytania i zmian SIWZ, o czym poinformował zamieszczając pismo na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński

Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
Kazimierz Radko

Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków