Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja SIWZ, znak ...

Modyfikacja SIWZ, znak sprawy: ZP.272.4.5.2013

2013-10-09 12:13:43
Znak sprawy: ZP.272.4.5.2013 Łęczna, dn. 09.10.2013r.


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na _Zorganizowanie
i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”_ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 202689 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013r.

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 10.10.2013r., do godz. 11.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 10.10.2013r., godz. 11.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 14.10.2013r., do godz. 11.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 14.10.2013r., godz. 11.30.


Uzasadnienie
Do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Pytania w większości dotyczą opisu przedmiotu zamówienia. Przed udzieleniem odpowiedzi niezbędne jest dokonanie analizy dotychczasowych zapisów SIWZ w ww. zakresie. Ponieważ czas pozostały do wyznaczonego terminu składania ofert jest niewystarczający na opracowanie i upublicznienie odpowiedzi na pytania oraz
na uwzględnienie tych odpowiedzi przez Wykonawców w treści przygotowywanych ofert, Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert i niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi opublikuje ich treść zachowując termin ustawowy zgodnie
z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokona ewentualnej zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu

Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego Adam Niwiński

Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
Kazimierz Radko
Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe