Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenia o przetargu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. ZP.272.4.5.2013

2013-10-02 14:30:28
Łęczna: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 202689 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III._ 2. Realizacja usługi, o której mowa w pkt.1, obejmuje organizację i przeprowadzenie szkoleń, w zakresie: 1) Szkolenia autoryzowane: a) Cisco: Interconnecting Cisco Networking Devices cz.1 (ICND1) b) Cisco: Interconnecting Cisco Networking Devices cz.2 (ICND2) c) Cisco: Troubleshooting and Maintaining Cis, co IP Networks (TSHOOT) d) Symantec: Symantec Backup Exec 2012: Administration e) Microsoft: Administrowanie Windows Server 2012 f) VMware: VMware vSphere: Install, Configure, Manage (v.5.1) g) VMware: VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage (v.5.1) h) VMware: VMware View: Install, Configure, Manage (v.5.1) i) RedHat: RedHat System Administration II (RH134) j) RedHat: RedHat System Administration III (RH254) 2) Szkolenia nieautoryzowane: a) Cisco: Routing i Switching b) Cisco: budowa infrastruktury dla MPLS c) Cisco: Telefonia IP i Quality of Service d) Cisco: Planowanie i konfiguracja bramy ogniowej ASA i elementy budowy sieci bezprzewodowych e) Cisco: Podstawy diagnostyki urządzeń i sieci f) Microsoft: Wybrane zagadnienia administracji i wykonywanie zapytań do MS SQL 2012 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.53.31.00-0, 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert, w sposób określony w SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał co najmniej trzy usługi szkoleniowe obejmujące tematykę z zakresu objętego przedmiotowym postępowaniem (co najmniej 2 obszary z grupy szkoleń technicznych) na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN brutto, każda z tych usług. W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą prowadzić zajęcia szkoleniowe ), w tym: a) co najmniej dwiema osobami - trenerami posiadającymi tytuł Certified Cisco Systems Instructor (CCSI) b) co najmniej dwiema osobami - trenerami posiadającymi tytuł Microsoft Certified Trainer (MCT), c) co najmniej dwiema osobami - trenerami posiadającymi tytuł Red Hat Certified Enginner (RHCE) d) co najmniej dwiema osobami - trenerami posiadającymi tytuł VMware Certified Instructor (VCI) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli spełni je co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) Zmianie terminu wykonania umowy, wynagrodzenia lub warunków płatności wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 2) Zmianie zakresu i warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 3) Zmianie zakresu, terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej z działania siły wyższej , 4) Zmianie zakresu, terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej z wydłużenia procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, które mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy 5) Zmianie zakresu, wysokości wynagrodzenia terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów 6) Zmiana miejsca odbywania szkoleń w sytuacji kiedy lokalizacja przedstawiona w ofercie okaże się niedostępna z przyczyn niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych niezależnie od Stron umowy 7) zmianie rodzaju szkoleń w sytuacji gdy zmiana wystąpiła w skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy 8) zmianie liczby osób uczestniczących w szkoleniu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, skutkujących brakiem obecności wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia liczby osób, 9) Zmianie trenerów, w sytuacji gdy zmiana nastąpiła w skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, w szczególności wskutek choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. 10) Zmianie terminów wskazanych w Harmonogramie - w sytuacji zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, w szczególności choroby trenera, niedostępności miejsca lokalizacji szkolenia, utrudnieniom komunikacyjnym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425 2. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190 3. Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139 4. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836 5. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055 6. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601 7. Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774 8. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774 9. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968 10. Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180 11. Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105 12. Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003 13. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524 14. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304 15. Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834 16. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871 17. Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203 18. Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976 19. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842 wspólnie prowadzą postępowanie. W imieniu i na ich rzecz działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe