Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla około 40 pracowników PZAZ Łęczna

2013-10-01 14:53:09
PZAZ.272.II.1.2013 Łęczna, dn. 01.10.2013ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 18/2010 z dn. 03 września 2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, określonych w Zarządzeniu Nr 3/2008 z dn. 18.01.2008r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla około 40 pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, polegających na organizacji 4 –dniowej wycieczki autokarowej (Żółkiew, Lwów, Złota Podkowa - Podhorce, Olesko, Poczajów).

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:
1.Przejazd autokarem na trasie wycieczki Łęczna- Żółkiew, Lwów, Złota Podkowa - Podhorce, Olesko, Poczajów - Łęczna oraz na wycieczki przewidziane w programie - o podwyższonym standardzie - wyposażonym w rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, barek z możliwością zrobienia kawy, herbaty według potrzeb, dvd, toaletę czystą i sprawną przez całą trasę przejazdu. Rok produkcji autokaru nie wcześniejszy niż 2007r., obecność dwóch kierowców.
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków suma ubezpieczenia NNW – 5 000 PLN na osobę, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia KL – 10 000 Euro na osobę, oraz jeżeli będzie wymagane - obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskie pobierane na przejściu granicznym i inne opłaty graniczne i miejscowe. Warunki ubezpieczenia zostaną przedłożone i zaakceptowane przez Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.
3. Pilota wycieczki posiadającego uprawnienia wynikające z ustawy o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) posługującego się językiem obcym niezbędnym do porozumiewania się na Ukrainie.
4.Licencjonowanego przewodnika (polskojęzycznego) w terminie wycieczki przy zwiedzaniu Żółkwi, Lwowa i na całodzienną wycieczkę na trasie Olesko-Podhorce – Poczajów.
5.Pielęgniarkę lub ratownika medycznego do obsługi medycznej grupy na cały przewidziany okres wycieczki zaopatrzonego w apteczkę medyczną, m. in. ciśnieniomierz, podstawowe leki niezbędne w podróży.
6. Zapewnienie 3 noclegów we Lwowie dla każdego uczestnika w hotelu minimum
trzygwiazdkowym w pokojach 2 i 3 - osobowych. Każdy pokój musi być wyposażony
w pełny węzeł sanitarny, z łazienkami, klimatyzację, TV/SAT, suszarkę do włosów ręczniki w pokojach. Hotel musi posiadać minimum 2 pokoje przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo (wózki inwalidzkie) oraz windę osobową i podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym hotelu. Do dyspozycji uczestników
wycieczki restauracja hotelowa serwująca specjały kuchni ukraińskiej i międzynarodowej,
7. Zorganizowanie wejścia na Spektakl w Teatrze Opery i Baletu we Lwowie – bilety wliczone w cenę oferty.
8. Zapewnienie 3 śniadań w formie stołu szwedzkiego w czasie wycieczki, 4 obiadów składających się z dwóch dań i deseru,4 kolacji w tym zorganizowanie 3 kolacji w formie stołu szwedzkiego z muzyką mechaniczną i uroczystej kolacji bankietowej z muzyką na żywo w hotelu oraz kolacji bankietowej we Lwowie w regionalnej restauracji z muzyką na żywo i 1 kolacji na trasie składającej się z ciepłego posiłku.

III. Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne:
1. Zwiedzanie Żółkwi z licencjonowanym przewodnikiem:
- Kolegiata św. Wawrzyńca
- renesansowe kamienice w Rynku
- Kościół Dominikanów
- cerkiew prawosławna
- synagoga
2. Zwiedzanie Lwowa z licencjonowanym przewodnikiem:
- Lwowska Starówka,
– Prospekt Swobody,
- Rynek Starego Miasta,
- Plac Mickiewicza z pomnikiem Adama Mickiewicza,
- Katedra Łacińska-wstęp,
- dzielnica ormiańska,
- Katedra ormiańska - wstęp,
- Muzeum Narodowe - wstęp,
- Gmach Teatru Opery i Baletu - zwiedzanie
- Cmentarz Łyczakowski - Lwowskie „Pere – Lachaise” - wstęp,
- Cmentarz Orląt Lwowskich- zwiedzanie
- Wysoki Zamek z Kopcem Unii, panorama miasta i okolicy,
- Wzgórza Wóleckie
- Stadion Arena Lwów – miejsce rozgrywek Euro 2012- wstęp,
- Lwowskie muzeum Browaru – zwiedzanie połączone z degustacją
3. Całodniowa wycieczka autokarowa do Olesko, Podhorce, Poczajów:
- Olesko-wyjazd na trasę „Złotej Podkowy” , zwiedzanie miejsca urodzenia Jana Sobieskiego, zamek Daniłowiczów i Sobieskich
- Podhorce – rezydencja magnacka, cerkiew greckokatolicka, park krajobrazowy, zajazd hetmański
- Poczajów- m. in. klasztor w obrządku wschodnim
4. Spektakl w Teatrze Opery i Baletu
5. Pobyt w Aquaparku 2-4 godzin.
Bilety wstępu do obiektów, do Teatru Opery i Baletu, Aquaparku oraz inne opłaty związane z realizacją wycieczki zostaną wliczone do ceny oferty.

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: druga połowa października 2013r.- listopad 2013r.


V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 1) oraz dołączyć do oferty program wycieczki.

VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- program wycieczki Wykonawcy, spójny z Ramowym Programem wycieczki,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej oraz dla osób fizycznych oświadczenie osoby fizycznej.
- oświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 3),
- oświadczenie wykonawcy, dotyczy osób fizycznych ( załącznik nr 4)


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tym w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.


VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, polegających na organizacji 4 –dniowej wycieczki autokarowej (Żółkiew, Lwów, Złota Podkowa - Podhorce, Olesko, Poczajów).” do dnia 04.10.2013r. do godz.1100 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.


Łęczna, dn. 01.10.2013r.

……………………………
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie osoby fizycznej
4. Oświadczenie wykonawcy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna