Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » STAROSTA ŁĘCZYŃSKI ...

STAROSTA ŁĘCZYŃSKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gmina Cyców

2013-08-26 14:24:35
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gmina Cyców, powiat łęczyński, woj. lubelskie, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 6- Cyców Kolonia Druga, jednostka ewidencyjna Cyców, numerem działki 118/2 o pow. 0,5400 ha ujawniona w KW nr LU1W/0042791/7. Jest to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieutwardzona
i nieogrodzona, ze zbiornikiem wód stojących o powierzchni ok.0,25 ha, pozostała część stanowi łąkę. Teren wzdłuż zbiornika porasta kilka kilkudziesięcioletnich wierzb. Zbiornik został wykonany jako część systemu melioracji okolicznych łąk. Działka położona na uboczu wsi, w odległości około 800 m w kierunku wschodnim od drogi wojewódzkiej nr 841 wiodącej do Chełma, frontowo w pasie rozproszonej zabudowy zagrodowej rozciągającej się wzdłuż drogi powiatowej. Odległość od centrum wsi około 2,5 km, od drogi krajowej nr 82-3,5 km.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców
przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze upraw polowych.

3. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) i jest ceną netto. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r, Nr 177 , poz. 1054
ze zm.) odstępuje się od doliczania do ceny wywoławczej podatku Vat.

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Uczestnicy
biorą udział w przetargu osobiście lub poprzez swoich pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być w formie pisemnej a podpisy poświadczone
notarialnie.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 30.09. 2013 r. o godz. 11 00, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

6. Wadium w wysokości – 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) należy
wpłacić w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na konto Starostwa
Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020
3206 0000 8102 0006 4535, najpóźniej do dnia 26.09. 2013 r.

7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego
pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 150 ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca
się bezzwłocznie przelewem.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży
na konto nr PKO BP S.A. O/Łęczna 19 1020 3206 0000 8102 0006 5359.

11. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu.

13.Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74) i pok. Nr 7 ( 081 752 64 70 ).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa