Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Znak sprawy ZP. 272.4.7.2013

2013-08-19 13:59:36
Łęczna, dn. 19.08.2013 r.
Znak sprawy ZP. 272.4.7.2013


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji_ ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - numer ogłoszenia: 2013/S 139-242126; data zamieszczenia: 19.07.2013r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Zestaw pytań nr 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredyt konsolidacyjnego w kwocie 11.685.757,00 zł przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji” Bank [..] zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1.
2011 2012 30.06.2013
1. Dotacje
2. subwencje
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
i prawnych
4. Wpływy z tyt. czynszu, najmu
5. Obsługa zobowiązań
(raty + odsetki)

Odp.
2011 2012 30.06.2013
2. Dotacje 9 643 151,22 8 563 232,19 3 933 723,82
2. subwencje 21 546 907,00 23 841 135,00 13 826 177,00
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
i prawnych 7 002 620,00 8 094 478,89 3 341 933,92
4. Wpływy z tyt. czynszu, najmu 1 385 812,20 1 512 200,95 9 0 673,36
5. Obsługa zobowiązań
(raty + odsetki) 899 932 ,00 %
2 289 213,00 raty 953 160,59% 2 1567 78,95 raty 288 394,10%
927 1,15 raty


2. Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za 2012 r. za II kwartał 2013 r.
Odp. Sprawozdania za 2012 rok zostały zamieszczone jako załącznik do SIWZ,
zaś za II kwartał 2013 zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma
3. Sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za 2011r. i 2012 r. ,wraz z załącznikami.
Odp . Zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma
4. Opinii RIO z wykonania budżetu za 2011 r.
Odp . Zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma
5. Czy Powiat posiada akcje, udziały w innych podmiotach:
Odp. Nie posiada
6. Czy zostały wyemitowane papiery wierzycielskie? (emitent, kwota, terminy
i kwoty wykupu).
Odp. Nie zostały wyemitowane.
7. Czy Powiat udzielił poręczeń i jakie są inne zobowiązania (kredyty, pożyczki), forfaiting, e-financing, leasing - na czyją rzecz, kwota, terminy spłat.
Odp. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu stanowi załącznik do SIWZ i została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.
8. Czy Powiat posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, jeżeli tak to prosimy o przedłożenie harmonogramu spłaty oraz informację czy w przedłożonej prognozie długu zostały te spłaty ujęte zarówno po stronie kwoty długu jak i spłat z tego tytułu.
Odp. NIE posiada
9. Czy Powiat ma zawarte umowy na otrzymanie dotacji ze środków UE (kwoty, terminy, cel)
Odp. Wykaz wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE stanowi załącznik do niniejszego pisma.
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika?
Odp. Tak
11. Czego dotyczą dochody ze sprzedaży majątku w 2013 r. i jaki jest stan realizacji sprzedaży majątku na 30.06.2013 r.
Odp. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży działek w miejscowości Jawidz. Dnia 11.04.2013 ogłoszony został pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. Nie było ofert kupna.
12. Wyjaśnienie wzrostu dochodów i wydatków majątkowych w 2013 r.
Odp. Wzrost dochodów i wydatków majątkowych w 2013 roku w największym stopniu związany jest z planowanym zakończeniem realizacji projektu WIRTUALNE POWIATY. BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE. ETAP III.
13. Prosimy o wyjaśnienie przekroczenia w 2013r. wskaźnika obsługi zadłużenia powyżej norm ustawowo ustalonych.
Odp. Wskaźnik obsługi zadłużenia został przekroczony w związku z planowanym kredytem konsolidacyjnym, którego zaciągnięcie pozwoli nam w latach następnych zachować relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
14. Prosimy o udostępnienie uchwał zmieniających budżet na 2013 r. dotyczących zmian par. 9 i par.10 uchwały Nr XXXIV/221/2012 z dnia 31.12.2012. tj. limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych oraz określenia kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat.
Odp. Zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma.

Zestaw pytań nr 2:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego - kwota kredytu: 11 685 757,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (nr sprawy: ZP. 272.4.7.2013), Bank [..] zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie lub umieszczenie na stronie BIP następujących dokumentów:
1. Uchwała Zarządu Powiatu dotycząca sygnowania członków zarządu do czynności polegającej na zaciągnięciu kredytu i ustanowieniu jego zabezpieczeń (podpisanie umowy kredytowej, weksla własnego, deklaracji wekslowej i oświadczenia o poddaniu się egzekucji) – zgodnie z art. 262 Ustawy o finansach publicznych,
Odp. Zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma
2. Informacja nt. planowanych na rok bieżący dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 2,8 mln zł (czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i wyceniony; na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2013; jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej; czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku, jeżeli tak to ile razy).
Odp. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży dwóch działek w miejscowości Jawidz. Dnia 11.04.2013 ogłoszony został pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła odpowiednio 3 500 000zł i 700 000 zł. Nie było ofert kupna.
3. Ponadto, po zapoznaniu się z zapisami SIWZ prosimy o:
1) potwierdzenie, że do umowy kredytowej będzie mogła być zastosowana następująca konstrukcja stawki bazowej: stawka bazowa WIBOR 1M ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca,
Odp. Tak
2) potwierdzenie, że zarówno do symulacji kosztów kredytu w celu określenia ceny oferty, jak również do umowy kredytowej będzie miał zastosowanie kalendarz rzeczywisty (licznik 365 lub 366 /w latach przestępnych/ dni, mianownik 365 lub 366 /w latach przestępnych/ dni),
Odp. Tak
3) wskazanie wysokości poszczególnych rat kapitałowych (dla celów porównywalności ofert), np. 179 rat po 64 920,87 zł i ostatnia rata wyrównująca 64 921,27 zł,
Odp. 179 rat po 64 921 zł i ostatnia wyrównująca 64 898 zł
4) potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu ma być oprocentowanie, bez żadnych innych opłat i prowizji związanych z kredytem (w szczególności brak prowizji przygotowawczej, prowizji za przedterminową spłatę całości lub części kredytu, prowizji za niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu oraz innych prowizji i opłat).
Odp. Tak
5) Prosimy także o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie załączonego Formularza Klienta.
Odp. Formularz Klienta zostanie uzupełniony i przesłany.


Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Adam Niwiński

Otrzymują:
1. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron