Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji Znak sprawy ZP.272.4.7.2013

2013-07-19 12:55:28
Znak sprawy ZP. 272.4.7.2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacjiI. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna,

NIP 505-001-77-32
REGON 431019425
nr telefonu 081/ 752-64-23, nr faksu 081 752-64-64.
Godziny urzędowania poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600.
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200000,00 euro na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


III. Opis przedmiotu zamówienia

IIIa. Rodzaj zamówienia
Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego - kwota kredytu: 11 685 757 zł. ( słownie złotych: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, w tym:
1) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie –
Umowa nr 10041215/363/JST/2007 z dnia 23 listopada 2007 r., spłata w kwocie 1 330 752 zł
2) Kredyt w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Lublinie
Umowa Nr 1010 – 59071 o kredyt długoterminowy z dnia 22 listopada 2010r., spłata w kwocie 5 755 005 zł.
3) Obligacje wyemitowane w PKO BP S.A. w Warszawie
Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji nr DSF/25/2008
z dnia 16 września 2008 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 16 grudnia 2008 r. do umowy nr DSF/25/2008, spłata w kwocie 4 600 000 zł.

2. Wypłata kredytu jednorazowo, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek wskazany przez Zamawiającego,

3. Karencja w spłacie kapitału kredytu na okres 28 miesięcy. Spłata kapitału kredytu miesięcznie ( 180 rat ), w okresie 15 lat począwszy od 28 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2030 roku, na dzień 28 każdego miesiąca ( w przypadku wystąpienia w tym okresie dnia wolnego od pracy, w następnym dniu roboczym)
4. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań) oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
5. Karencja w spłacie odsetek na okres 4 miesięcy. Odsetki od wysokości zadłużenia naliczane oraz spłacane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, 28 dnia miesiąca kończącego miesiąc kalendarzowy, z wyjątkiem stycznia 2014 roku, w którym zostaną naliczone odsetki od daty uruchomienia kredytu.
6. Spłata kapitału kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata może być ratą wyrównującą)
7. Zabezpieczenie spłaty kredytu : weksel „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.
8. Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym .
10. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
12. Do symulacji należy przyjąć stawkę Wibor 1M z dnia 1 lipca 2013r.

Szczegółową informację o stanie zadłużenia zawiera w załącznik nr 1 do SIWZ

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
66113000-5 – usługi udzielenia kredytu

IIIb Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IIIc Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IIId. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

IIIe. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: wypłata kredytu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.


V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm)
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – niespełnia".

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI. I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień – zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub dokument równoważny przewidziany odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy (w Polsce ww. ustawą – Prawo bankowe).


VI. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (w formie oryginału) – o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
3) aktualne zaświadczenia:
- właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem),

2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. w pkt. 1 i pkt. 2 dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.II pkt 1 SIWZ:
1) ppkt 2-3 i ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) ppkt 4 i ppkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

VI. III. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów
1. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

VI. IV. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego WWW.powiatleczynski.pl.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanymi z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: p.miazio@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik – email: e.kowalik@powiatleczynski.pl (w sprawach proceduralnych).
Patrycja Miazio – email: p.miazio@ powiatleczynski.pl(w sprawach merytorycznych).

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
z dopiskiem: wadium w postępowaniu na
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.

IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz załącza symulację kredytu.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1). oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
2). dowód wniesienia wadium.
3). w przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
4) Symulację Kredytu.

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI. II. pkt 1 SIWZ oraz w rozdziale X lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1) SIWZ, w rozdz. X lit. A pkt. 1 oraz dowód wniesienia wadium składane są tylko przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
-Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
- informacji dotyczących ceny,
- terminu wykonania zamówienia,
- okresu gwarancji,
- warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu na Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji Znak sprawy: ZP.272.4.7.2013 - nie otwierać przed dniem .................... [uzupełnia Wykonawca] przed godz. ......... [uzupełnia Wykonawca]. Dostarczyć do pokoju 111 do godz..................... [uzupełnia Wykonawca]”
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 29 sierpnia 2013 r., do godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 29 sierpnia 2013 r., godz. 10.30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Do formularza ofertowego Wykonawca załącza Symulację Kredytu, która powinna wskazywać wielkość marży.
Do Symulacji Kredytu – celem obliczenia ceny oferty, należy przyjąć następujące dane:
1) Stawka Wibor 1M z dnia 1 lipca 2013r.
2) Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w pełnej wysokości, , na rachunek wskazany przez Zamawiającego. (W celu porównania złożonych ofert Wykonawca przyjmie założenie, że wypłata nastąpi w dniu 27 września 2013r.).
3) Karencja w spłacie kapitału kredytu na okres 28 miesięcy. Spłata kapitału kredytu miesięcznie ( 180 rat ), w okresie 15 lat począwszy od 28 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2030 roku, na dzień 28 każdego miesiąca (w przypadku wystąpienia w tym okresie dnia wolnego od pracy, w następnym dniu roboczym)
4) Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań) oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
5) Karencja w spłacie odsetek na okres 4 miesięcy. Odsetki od wysokości zadłużenia naliczane oraz spłacane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, 28 dnia miesiąca kończącego miesiąc kalendarzowy, z wyjątkiem stycznia 2014 roku, w którym zostaną naliczone odsetki od daty uruchomienia kredytu.
6) Spłata kapitału kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych
(z zastrzeżeniem, że ostatnia rata może być ratą wyrównującą).
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U., Nr 68, poz. 360).


XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty przyznając punkty w zakresie kryterium:
cena ofertowa brutto – waga 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Zamawiający porównywać będzie wartość brutto ofert.

Zamawiający przyzna punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem
Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%
Oferta, w niniejszym kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt.


XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.


XV. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy:
1) Wypłata kredytu jednorazowo, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek wskazany przez Zamawiającego,.
2) Karencja w spłacie kapitału kredytu na okres 28 miesięcy. Spłata kapitału kredytu miesięcznie ( 180 rat ), w okresie 15 lat ( okres kredytowania 17 lat 4 miesiące)
3) Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań) oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
4) Karencja w spłacie odsetek na okres 4 miesięcy. Odsetki od wysokości zadłużenia naliczane oraz spłacane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, 28 dnia miesiąca kończącego miesiąc kalendarzowy, z wyjątkiem stycznia 2014 roku, w którym zostaną naliczone odsetki od daty uruchomienia kredytu
5) Spłata kapitału kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata może być ratą wyrównującą)
6) Zabezpieczenie spłaty kredytu : weksel „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.
7) Wykonawca nie przewiduje, nie naliczy i nie pobierze prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
9) W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą
w formie aneksu do umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom i innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.
4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy , albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XVIII. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację
z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Informacja o stanie zadłużenia - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ;
5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. Dokumenty określające sytuację finansową i prawną Zamawiającego.Łęczna, dnia 16 lipca 2013r.

Zatwierdził:
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam NiwińskiPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa