Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na roboty remontowo-budowlane w budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i holem w Kijanach

2013-04-29 10:06:55
ZP.272.4.6.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn
strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-01 oraz fax /081 752-64-64, NIP 713-10-07-383, Regon 000095012, Nr konta bankowego 70102032060000830200064246, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:

„Roboty remontowo-budowlane budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
i holem”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i holem opisane szczegółowo w :
1) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej
załącznik nr 1 do siwz;
2) Przedmiarze robót docieplenia ścian i powierzchni dachu Sali gimnastycznej, stanowiący załącznik nr 2 do siwa;
3) Przedmiarze robót pokrycia dachów holu przy Sali gimnastycznej z ociepleniem
i obróbkami blacharskimi, stanowiący załącznik nr 3 do siwz;
4) Przedmiarze robót pokrycia dachów budynku Sali gimnastycznej z częścią socjalną z ociepleniem i obróbkami blacharskimi, stanowiący załącznik nr 4 do siwz;
5) Przedmiarze robót pokrycia dachów łącznika do Sali gimnastycznej z ociepleniem
i obróbkami blacharskimi, stanowiący załącznik nr 5 do siwz;

2. CPV: 45261920-9
3. Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadane przez Zamawiającego przedmiary robót – stanowiące załączniki od nr 2 do Nr 5 SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zał. Nr 1 do siwz), zgodnie z normami budowlanymi i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010, Dz. U. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
i dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy w przypadku konieczności wykonania zamówienia niewymienionego w ust.1, pominiętego w przedmiarach robót
a niezbędnego do wykonania.

UWAGA:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych.
4. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

II. Termin realizacji zamówienia:

Dwa miesiące od daty podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej trzy roboty w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł każda z robót, z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 6 do siwz (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, natomiast wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, (która będzie kierować robotami budowlanymi), bez ograniczeń (zgodnie z § 16.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 80 tys. zł.
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia.
2.1. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 PZP wykonawcy spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP musi spełniać każdy
z wykonawców.
2.2. W wypadku tym, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3.1. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
• którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
• o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
3.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
• niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• zawierającą błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem art. 87 ustawy PZP,
• który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
• nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych robót
z warunkami technicznymi opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót dla przedmiotu zamówienia.
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie osoby fizycznej (zał. Nr 8 do siwz) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5-u lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości odpowiadającej lub wyższej kwocie brutto 80 tys. zł, wykonane z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 6 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 1, pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231)

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
wykaz, który będzie wskazywać osobę z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji robót odpowiednich do niniejszego zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 80 tys. zł.;
2) oświadczenie wykonawcy, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne / zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia bez żądania zaliczek na zakup materiałów i częściowo wykonane roboty na druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych.
2) oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót na okres nie niższy niż 5 lat od daty odbioru końcowego robót protokołem, zawarte w formularzu oferty.
3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postaci listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje;
3) wypełnione kompletnie przedmiary robót o wartości składników z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 2 do 5 do SIWZ);

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
9. Zamawiający zaleca by wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zabezpieczonej w sposób gwarantujący nienaruszalność i zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia.

2. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą :osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania i odpowiedzi do przetargu publikowane będą na stronie internetowej zamawiającego www.powiatleczynski.pl , w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce pytania i odpowiedzi.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o doręczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści zmiany na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce siwz z załącznikami.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach w oparciu o obowiązujące prawo w tym zakresie. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

VIII. Termin związania ofertą wynosi: przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.


IX. Wymagania dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500,00 PLN, (słownie: dwa tysiące pięćset zł.)
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275).
2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 maja 2013 r. do godz. 1000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże
do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
4. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
5. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

X. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.
2. Od wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 3 % całkowitej ceny podanej w ofercie w rozbiciu na odrębne 70 % i 30 % wartości kwoty zabezpieczenia (ze względu na dwa różne terminy uwolnienia wniesionego zabezpieczenia), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, wpłacone na konto Nr 70102032060000830200064246 do dnia podpisania umowy;
- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275) - załączone do umowy;
4. inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle
z poręczeniem wekslowym banku, ustanowiony zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, po uprzedniej wyrażonej pisemnie zgodzie zamawiającego.

XI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
do dnia 14 maja 2013 r. do godz. 1000.

1. Koperta musi być oznakowana w następujący sposób:

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty remontowo- budowlane budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem i holem w Kijanach.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
14.05.2013r. godz. 10:15
Oraz winna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów kontaktowych Wykonawcy.
Ważne! W przypadku wysyłania oferty sporządzonej zgodnie z zamieszczonym wcześniej opisem pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać
o odpowiednie jego oznaczenie, by w sposób czytelny wynikało, iż jest to opakowanie zawierające ofertę w przetargu. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich, itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.

XII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”:

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XIII. Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 7
do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego (art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy Pzp) w przypadku nieprzewidzianego w przedmiarach robót rozszerzenia zakresu robót, niezbędnych do ukończenia zakresu przedmiotu zamówienia.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2013 r. do godz. 1020, w Łęcznej, ul. Aleja
Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna):

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia.
XV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:

Cenę oferty należy podać, jako sumę kosztów wynikających z przedmiarów robót - na formularzu ofertowym w formie ryczałtu, musi być ona podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 630 następująco: „§ 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. § 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.”

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
1. Cena może być tylko jedna.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 6 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 6 do SIWZ danej oferty,

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

17.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
17.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl zakładka wyniki przetargów. Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Przedmiar robót docieplenia ścian pow. dachu Sali gimnastycznej.
3. Przedmiar robót pokrycia dachów holu przy Sali gimnastycznej z ociepleniem i obróbkami blacharskimi.
4. Przedmiar robót pokrycia dachów budynku Sali gimnastycznej z częścią socjalną z ociepleniem i obróbkami blacharskimi.
5. Przedmiar robót pokrycia dachów łącznika do Sali gimnastycznej z ociepleniem i obróbkami blacharskimi.
6. Formularz oferty.
7. Wzór umowy.
8. Oświadczenie osoby fizycznej.

Łęczna, 2013-04-29

Dyrektor ZSR Kijany

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków