Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o ogłoszonym ...

Informacja o ogłoszonym pierwszym przetargu na sprzedaż działek w Jawidzu

2013-05-13 14:37:49

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego położonych w Jawidzu gm. Spiczyn.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone
w Jawidzu, gm. Spiczyn, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00143791/3.
Nieruchomości usytuowane są ok. 300 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów - Biskupice), na zapleczu zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Bezpośrednio przy asfaltowej drodze powiatowej wiodącej w kierunku Lublina oraz na zapleczu zabudowań dawnej gorzelni. Odległość od centrum wsi około 1 km, od miejscowości gminnej 3 km, od miasto powiatowego 13 km, od Lublina 20 km.
1) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1378 o pow. 16,35 ha. Działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona i nieutwardzona, bez składników budowlanych i roślin wieloletnich. Przeznaczenie w planie: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny usług; RM – Zabudowa zagrodowa; U, ZP – zabudowa usługowa i zieleń urządzona, P – tereny przemysłu, składów, baz; ZP - zieleń urządzona, KDw – tereny dróg wewnętrznych. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zespołu folwarcznego w Jawidzu, wszystkie praca prowadzone w terenie zespołu folwarcznego oraz w granicach terenu oznaczonego w planie zagospodarowania symbolem 34 P, 35 MN, U, 39 MN wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków. Cena wywoławcza 3 500 000 zł, w tym należny podatek VAT, wadium 145 000 zł, postąpienie nie mniej niż 29 000 zł,
2) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1383 o pow. 10,8000 ha. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: Rp – uprawy polowe. Cena wywoławcza 700 000 zł, wadium 35 000 zł, postąpienie nie mniej niż 7000 zł,
2. Teren w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową i telefoniczną bez przyłączy.
3. Nieruchomości pozostają w trwałym Zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, który zostanie wygaszony decyzją Zarządu Powiatu w Łęcznej po wyłonieniu nabywcy nieruchomości. Do dnia 31.12.2013 r. nieruchomości pozostają w dzierżawie.
4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.
Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis
ze stosowanego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej
z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
6. Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter):
1) Działka nr 1378 o pow. 16,35 ha – o godz. 9.00,
2) Działka nr 1383 o pow. 10,80 ha – o godz. 10.00,
7. Wadium w wysokości określonej dla każdej z nieruchomości odrębnie należy wpłacić
w pieniądzu najpóźniej do dnia 10 czerwca 2013r. na konto Powiatu Łęczyńskiego,
al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U.
z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
14. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 12 kwietnia 2013 r. na okres 2 miesięcy, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób, ponadto ogłoszenie o przetargu zamieszczone będzie w prasie o zasięgu regionalnym.
15. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 lub 7 (tel. 81 7526472)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron