Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na założenie bazy danych GESUT. ZP.272.4.4.2013

2013-02-13 14:45:25
Łęczna, dnia 13.02.2013r.
ZP.272.4.4.2013

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2Dotyczy: przetargu nieograniczonego na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce
w jednostce ewidencyjnej Milejów. ZP.272.4.4.2013


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytaniea:

1. W Rozdziale V punkt 1.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający napisał: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia
o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
Czy warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 3 usług polegających na opracowaniu map numerycznych oraz opracowaniu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniamy:
W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał usługi polegające na łącznym opracowaniu map numerycznych i opracowaniu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT, warunek wskazany w SIWZ zostanie spełniony gdy Wykonawca udokumentuje wykonanie ww. prac w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda, czyli 80 000 zł łącznie.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron