Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

modyfikacja siwz na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu ... ZP.272.4.3.2013

2013-02-13 07:29:50
Znak sprawy: ZP.272.4..3.2013 Łęczna, dn. 12.02.2013r.


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn ZP.272.4.3.2013 - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2013r. (numer ogłoszenia 20741-2013).

Postanowienia SIWZ w zakresie:

Było:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
 ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
 Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.

Po dokonanej zmianie jest:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


11.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
- ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.Oraz dodano punkt. 1.21 w brzmieniu:
1.21. Dokumentację uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu należy sporządzić również w formie elektronicznej, w szczególności w postaci baz danych dla poszczególnych obrębów oraz w postaci map cyfrowych dla całej jednostki ewidencyjnej, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnej i kartograficzne.

Ponadto ulega zmianie wzór umowy (zał. nr 2 do siwz) w zakresie: dodano w § 1 punkt 15 w brzmieniu:
15. Dokumentację uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu należy sporządzić w formie elektronicznej, w szczególności w postaci baz danych dla poszczególnych obrębów i w postaci map cyfrowych dla całej jednostki ewidencyjnej, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
Ponadto ulega zmianie zapis § 1 punkt 7:
Było: § 1 punkt 7: Wyżej wymienione dokumentacje urządzeniowe należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A - 4, w 4 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD czytaną w programie PDF jako wklejkę.
Do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu umieszczoną w kieszeni na końcu opracowania.
Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie.
Po korekcie jest:
1. § 1 punkt 7: Wyżej wymienione dokumentacje urządzeniowe należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A - 4, w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD czytaną w programie PDF jako wklejkę.
Do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu umieszczoną w kieszeni na końcu opracowania.
Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron