Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

przetarg nieograniczony na dostawę art. biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

2008-11-06 10:57:44
Łęczna: Dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego: 302191-2008
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań Nr 1 - dostawa artykułów biurowych oraz zadanie Nr 2 - dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w przypadku wyczerpania ilości oraz asortymentu artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, uszczegółowionych w formularzu ofertowym. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.00.00.00-3, 30.21.73.40-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne dostawy w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych w tym nie wyrządzili udokumentowanej szkody Zamawiającemu w trakcie realizacji umów w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania poprzez nienależyte wykonywanie dla niego dostaw; . Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, z uwzględnieniem zapisu art. 26 ust. 3 ustawy.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu - podobnych dostaw zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 100 tys. zł.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1. Cena - 80
• 2. termin dostawy - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 do dnia 24.11.2008 r., do godz. 09:00.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.00.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. termina dostawy - 20

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron