Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o rehabilitanta dla PZAZ Łęczna

2013-02-11 12:25:22
PZAZ.XI.272.1.1.2013 Łęczna, dn.11.02.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. i Nr 18/2010 z dnia 3 września 2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zleceniodawca:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej wg CPV: 85142100-7
2. Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: 50 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
b) Opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
c) Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.
4. Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 24 godzin miesięcznie, w dniach od poniedziałku do piątku , w godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.
5. Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika jednostki.
6. Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.02.2013r. do 31.12.2013r..
IV. Sposób przygotowania oferty:
Zleceniobiorca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
Najniższa cena netto jednej godziny usług.
Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Zleceniobiorcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- życiorys(CV),
- dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne dla pracowników PZAZ w Łęcznej” do dnia 15.02.2013r. do godz.1000
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 11.02.2013r.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZZałączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków