Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie zamówienia na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów. ZP.272.4.4.2013

2013-02-11 08:25:53
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z zał.

Łęczna: Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.
Numer ogłoszenia: 21271 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów. 2. Opracowanie ma na celu założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów. I. Charakterystyka obiektu 1. Jednostka ewidencyjna 061004_2-Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, 2. Powierzchnia geodezyjna jednostki: 11654 ha, 3. Wykaz obrębów jednostki ewidencyjnej Milejów: Nr obrębu Nazwa obrębu powierzchnia ha 061004_2.0001 Antoniów 182 061004_2.0002 Antoniów-Kolonia 314 061004_2.0003 Białka 600 061004_2.0004 Białka-Kolonia 1195 061004_2.0005 Cyganka 334 061004_2.0006 Dąbrowa 291 061004_2.0007 Górne 397 061004_2.0008 Jaszczów 734 061004_2.0009 Jaszczów-Kolonia 458 061004_2.0010 Kajetanówka 290 061004_2.0011 Klarów 619 061004_2.0012 Łańcuchów 1169 061004_2.0013 Łysołaje 351 061004_2.0014 Łysołaje-Kolonia 522 061004_2.0015 Maryniów 363 061004_2.0016 Milejów 492 061004_2.0017 Milejów-Osada 298 061004_2.0018 Ostrówek-Kolonia 784 061004_2.0019 Popławy 336 061004_2.0020 Starościce 668 061004_2.0021 Wólka Bielecka 446 061004_2.0022 Wólka Łańcuchowska 372 061004_2.0023 Zalesie 278 061004_2.0024 Zgniła Struga 161 4. Zainwestowanie: 4% (473 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym zwarta zabudowa osady i teren przemysłowy), 3% (354 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, 19% (2212 ha) stanowią grunty leśne, natomiast pozostałe 74% (8615 ha) obszaru stanowią tereny rolne i inne. 5. Szacunkowe długości sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna - 30 km, kanalizacja deszczowa - 3 km, sieć wodociągowa - 210 km, sieć c.o, c.w. - 5 km, sieć gazowa - 8 km, sieć kablowa elektroenergetyczna - 38 km, sieć teletechniczna - 231 km, inne sieci - 16 km. II. Źródła danych 1. Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna Jednostka ewidencyjna Milejów jest położona w obszarze 8 pasa PUWG (2000)(południk osiowy 24°). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy - 113 punktów, III klasy - 598 punktów oraz osnowa pomiarowa - 630 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG (2000). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych (Kronsztadt 60). Osnowa wysokościowa nie ma określonych wysokości w układzie (Kronsztadt 86). 2. Mapa zasadnicza Jednostka ewidencyjna Milejów posiada pokrycie mapą zasadniczą w skali 1:500 dla 105 ha terenu (20 sekcji w tym 12 w układzie lokalnym), w skali 1:1000 dla 1964 ha terenu (88 sekcji w tym 72 sekcje w układzie lokalnym) i w skali 1:2000 dla 8567 ha (88 sekcji). Mapa w skali 1:500 dla Milejów-Osada w układzie lokalnym została założona w 1973 r. w wyniku powiększenia mapy 1:1000 założonej na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie i zrysowania z niej szczegółów sytuacyjnych. Mapa w skali 1:500 dla Milejów-Osada i wsi Milejów w układzie (1965) została założona w 1982 r. na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 w układzie lokalnym została założona w 1975 r. na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 (tzw. ulicówka) dla części wsi Łysołaje-Kolonia i Cyganka w układzie (1965) została założona w 1996 r. Mapa w skali 1:2000 w układzie współrzędnych (1965) została wykonana w latach 1979-1980 na podstawie uczytelnionych zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających. Wskazane wyżej mapy podlegały bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od początku 2011 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy hybrydowej w PUWG (2000). 3. Operat ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów dla jednostki ewidencyjnej 061004_2-Milejów została zmodernizowana w latach 2009-2010 w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została zaktualizowana mapa wektorowa ewidencji gruntów, zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa ewidencyjna zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 lub bieżących inwentaryzacji budynków. Dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:2000 kontury budynków zostały pozyskane z bezpośredniego pomiaru budynków wykonanego w ramach prac modernizacyjnych. Mapa ewidencyjna jest aktualizowana na podstawie bieżących inwentaryzacji budynków. Modernizacja nie była przeprowadzana w zakresie granic działek ewidencyjnych, w związku z tym występują rozbieżności pomiędzy granicami działek uwidocznionymi na mapie zasadniczej i mapie ewidencyjnej (rozbieżności nie przekraczają określonych w § 82 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Hybrydowa mapa zasadnicza uzupełniana jest o bieżące inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu oraz o uzgodnienia ZUDP w formie wektorowej na warstwach (bez obiektowania) od początku 2011 r. III. Zakres przewidywanych prac do wykonania Przedmiotem prac jest wykonanie wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 (zgodnie z instrukcją techniczną K-1 - wydanie z 1998 r. oraz ogólnymi założeniami ujętymi w projekcie rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - ostatnia wersja - 09.08.2012 r.). 1. Pozyskanie danych Wykonawca przeanalizuje materiały archiwalne będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz i tworzenia wektorowej mapy zasadniczej. Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów. Wykazy obliczonych współrzędnych punktów i ich wysokości winny być dołączone do dokumentacji pomiarowej. Format i zakres numeracji obliczonych punktów należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Obliczenia współrzędnych należy wykonać w układzie PUWG 2000-8. 2. Opracowanie treści mapy wektorowej. Mapa wektorowa zostanie utworzona dla obszaru całych lub części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów, o łącznej powierzchni 2070 ha, czyli dla obszaru dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000. Mapa wektorowa w zakresie BDOT500 nie będzie opracowywana dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa w skali 1:2000. W obszarze tym zostanie opracowana mapa tylko w zakresie GESUT. W oparciu o dane uzyskane z operatów technicznych oraz materiałów wykazanych w rozdziale (IV. Źródła danych) niniejszych warunków, należy zredagować mapę wektorową opracowywanego obszaru z uwzględnieniem prawidłowego położenia poszczególnych elementów treści mapy na odpowiednich warstwach i podwarstwach zgodnie z zestawem rozwarstwienia w systemie EWMAPA przekazanym przez Zleceniodawcę. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii muszą być zgodne z instrukcją techniczną K-1. Wszystkie elementy mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być udokumentowane poprzez połączenie z bazą operatów programu EWMAPA. Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty oraz umieścić na operacie adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy. Numerację dokumentacji pomiarowej KERG, także w przypadku braku oznaczeń dokumentów przekazanych do opracowania, należy wprowadzać w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. W przypadku braku jednoznacznych danych do obliczenia współrzędnych, dopuszcza się w tych przypadkach wprowadzenie treści mapy numerycznej innymi metodami np. w oparciu o dane liniowe, domiary, wcięcia liniowe, wcięcia kątowe zawarte w operatach technicznych. Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych lub są one błędne, należy pozyskać metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Treść mapy uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych podwarstwach. Redakcję mapy należy wykonać dla skali 1:500 lub 1:1000, zgodnie z pokryciem analogową mapą zasadniczą. Treść mapy zaktualizować o nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Gminy Milejów. Wysokości na mapie przedstawić w dotychczasowym układzie wysokości normalnych. 3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostanie opracowana dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów. Przedmiotem prac jest założenie bazy opisowej GESUT w programie SESUT ver.2 powiązanej identyfikatorami z obiektami części graficznej, prowadzonymi w programie EWMAPA, stanowiącymi treść tworzonej wektorowej mapy zasadniczej 1:500 i 1:1000 oraz opracowanych wektorowych obiektów sieci uzbrojenia terenu na mapie hybrydowej na podkładzie mapy w skali 1:2000 (zgodnie z instrukcją techniczną G-7 oraz ogólnymi założeniami ujętymi w projekcie rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - ostatnia wersja 09.08.2012 r.). Na mapie w skali 1:2000 wektorowy przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz elementy z nią związane między innymi opisy zostaną wyedytowane jak dla skali 1:1000. Treść ujawniona w formie wektorowej zostanie usunięta z rastra mapy 1:2000. Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane dotyczące elementów GESUT - należy wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W przypadku, gdy dane, o których mowa powyżej będą niekompletne, niemożliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczące elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu można wprowadzić do bazy danych z digitalizacji rastra mapy zasadnicze. Treść wektorową GESUT uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych podwarstwach. Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu - należy wprowadzić do bazy danych na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej od początku 2010 roku za wyjątkiem projektów już zinwentaryzowanych sieci. Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie SESUT. Informacje opisowe sieci należy utworzyć dla przedmiotu i podmiotu GESUT. W zakresie przedmiotu informacje mają obejmować przewody, odcinki przewodu i obiekty punktowe - armaturę. Dane podmiotowe mają obejmować właściciela i administratora sieci. Dane podmiotowe należy pozyskać w odpowiednich instytucjach branżowych od zarządców sieci. Przebieg urządzeń podziemnych należy uzgodnić w odpowiednich instytucjach branżowych na wydrukowanych arkuszach mapy zasadniczej. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić na właściwe podwarstwy branżowe. Każdy arkusz opracowywanej mapy winien być autoryzowany właściwą adnotacją instytucji branżowej, również gdy dana sieć na arkuszu nie występuje, przy czym w takim przypadku autoryzacja ta może być naniesiona na mapę przeglądową opracowywanych arkuszy. W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia baz będących składowymi mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia w zasobie braku materiałów z pomiaru bezpośredniego). IV. Dotychczasowe zastosowania w zakresie technologii informatycznych 1. Osnowa prowadzona jest w programie Bank Osnów 2. 2. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków oraz hybrydowa mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie EWMAPA 10. 3. Część opisowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - program SESUT 2. 4. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie EWOPIS 5. Nie przewiduje się w najbliższym czasie wymiany ww. oprogramowania (możliwy upgrade). V. Przekazanie wykonanych opracowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu dokonania kontroli technicznej całości dokumentacji. Szczegółowy skład dokumentacji technicznej w rozbiciu na zasoby zostanie skompletowany zgodnie z instrukcją techniczną O-3 w uzgodnieniu z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozytywny wynik kontroli technicznej całości dokumentacji stwierdzonej protokółem będzie stanowił warunek przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prawidłowy import danych do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym, także w stosunku do już istniejących tam obiektów, będzie stanowił podstawę dokonania końcowego odbioru prac przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). UWAGA: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287).
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 80 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie; 1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy; 1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową; 1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. - 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 1.6. zmiana stawki podatku VAT. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z zał..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, - kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa