Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na plany urzadzania lasu Gm. Spiczyn. ZP.272.4.3.2013

2013-02-08 10:38:00
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl , zakładka: zamówienia publiczne, zakładka: siwz z załącznikami

Łęczna: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn. ZP.272.4.3.2013
Numer ogłoszenia: 20741 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn. ZP.272.4.3.2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Spiczyn o powierzchni 861 ha (±10%). 1.2 Warunkowe wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin Spiczyn w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.3 Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien przedłożyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające przygotowanie fachowe w zakresie wykonawstwa urządzeniowego do wykonywania zamówienia. 1.4 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r. 1.5 Wykonawca ponosi koszty udostępnienia bazy danych z ewidencji gruntów i zakupu kopii map ewidencyjnych. W/w materiały Wykonawca uzyska w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel. 081 752 64 73. 1.6 Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn, w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 1.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 1.8 Rejestr działek przyjąć na dzień 01.02.2013 r. 1.9 Okres obowiązywania planów przyjąć od. 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. 1.10 W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nieujęte w rejestrze geodezyjnym - ewidencji gruntów jako lasy, a będące lasami w myśl art. 3 ustawy o lasach oraz grunty, które z powierzchni leśnej należy wyłączyć ze względu na inne formy użytkowania. 1.11 Do planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasu nie ujmować gruntów kategorii Lz. 1.12 Do prac urządzeniowych należy przyjąć podziały na działki obowiązujące według aktualnej ewidencji gruntów (rejestr i mapa), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania przepisów prawnych. 1.13 Wyniki prac inwentaryzacyjnych powinny stanowić odrębną część wyodrębnioną jako operat inwentaryzacyjny dla każdego obrębu oddzielnie. 1.14 Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim w formacie A - 4, w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w tym 1 egzemplarz wykonać w twardej oprawie. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD, czytaną w programie PDF jako wklejkę. Dodatkowo do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę umieszczoną w kieszenią na końcu opracowania. Jeden egzemplarz mapy gospodarczej ma być podklejony na płótnie i znajdować się w opracowaniu wykonanym w twardej oprawie. Powyższą dokumentację dodatkowo należy wykonać w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej jako płyta/ty CD plus po jednym egzemplarzu map gospodarczych w wersji papierowej. Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów wykonać w 1 egzemplarzu na płycie CD i dołączyć do każdego egzemplarza uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Zadania dla właścicieli lasów należy połączyć z wypisami z rejestru gruntów. W przypadku działek będących współwłasnością zadania gospodarcze należy sporządzić dla każdego z współwłaścicieli. 1.15 Sporządzić wykaz rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów. 1.16 Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi sołtysów wsi o prowadzeniu prac urządzeniowych i uzgodni z nimi sposób informowania o tym fakcie właścicieli lasów. 1.17 Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową. 1.18 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada odpowiednio w Urzędzie Gminy Spiczyn do publicznego wglądu na okres 60 dni, jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanu lasu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokołu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo Wykonawca poinformuje Wójta Gminy Spiczyn, że jest on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego. 1.19 Inne nie wymienione zagadnienia uzgodnione zostaną protokołami konieczności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadkach wystąpienia rozbieżności. 1.20 Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśniczego Lubartów dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz 2z wykonaną dokumentacją. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE. Zamawiający nie ogranicza udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających na wykonaniu usług koniecznych do zakończenia zadania. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny zastosowane w zamówieniu podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia, na wartość nie niższą niż 70 tysięcy złotych brutto każda.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobami.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Spiczyn. Wzór umowy w załączeniu. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl , zakładka: zamówienia publiczne, zakładka: siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl , zakładka: zamówienia publiczne, zakładka: siwz z załącznikami.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych