Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

2013-01-31 13:07:10
Łęczna, dn. 31.01.2013 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi-Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 13605 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013r.

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 01.02.2013r., do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 01.02.2013r., godz. 12.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 05.02.2013r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 05.02.2013r., godz. 12.30.


Uzasadnienie

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony przy zachowaniu minimalnych terminów określonych ustawą jakie Zamawiający jest zobowiązany zachować tj. nie krócej niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W trakcie postępowania Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W tych okolicznościach czas pozostający do upływu terminu składania ofert może być dla Wykonawców niewystarczający na przygotowanie i złożenie oferty. Wobec tego decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert jest słuszna, a zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa