Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP. 272.4.1.2013

2013-01-29 16:18:41
Łęczna, dn. 28.01.2013r.
Znak sprawy: ZP.272.4.01.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie
i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Kolos Konstrukcje Krzysiak & Krzysiak Spółka Jawna, Spiczyn 110 A, 21-077 Spiczyn

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.

Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1 INFRA –TEL Sp. z o. o.
ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik
67,66 pkt

2 ATEM – Polska Sp. z o.o.,
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
71,25 pkt

3 SGK Projekt Grzegorz Kamiński,
ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona

4 Kolos Konstrukcje Krzysiak & Krzysiak Spółka Jawna,
Spiczyn 110 A, 21-077 Spiczyn
100,00 pkt


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę
SGK Projekt Grzegorz Kamiński, ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław na podstawie
art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
Wykonawca SGK Projekt Grzegorz Kamiński, ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław został wykluczony z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu, Wykonawca SGK Projekt Grzegorz Kamiński,
ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław został wykluczony z udziału w postępowaniu,
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie
Wykonawca SGK Projekt Grzegorz Kamiński, ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław złożył w dniu 28.01.2013r. ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne
na nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
W niniejszym postępowaniu termin składania ofert upływał w dniu 28.01.2013r.
o godz. 12.00. Po zamknięciu sesji otwarcia ofert komisja przystąpiła do czynności badania
i oceny złożonych ofert, w trakcie których komisja stwierdziła, iż w/w wykonawca do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie wniósł do zamawiającego wadium.
Do złożonej oferty Wykonawca załączył dokument potwierdzający wniesienie wadium
z dnia 31.12.2012r., które wnosił celem zabezpieczenia innego, wcześniej prowadzonego postępowania, a wadium to zostało Wykonawcy zwrócone zgodnie z obowiązującą procedurą.
Po sprawdzeniu wpływającej do Zamawiającego korespondencji przyjmowanej przez sekretariat stwierdzono, że jakikolwiek dokument potwierdzający wniesienie wadium
w niniejszym postępowaniu nie został złożony do zamawiającego odrębną przesyłką. Po sprawdzeniu operacji finansowych na rachunku bankowym wskazanym jako właściwy do wnoszenia wadium w formie pieniężnej również nie stwierdzono wpływu środków pieniężnych tytułem wadium w niniejszym postępowaniu.
W myśl obowiązujących przepisów wadium wnosi się w jednej z form, zgodnie
z wyborem wykonawcy, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Art. 45 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Postanowienia SIWZ
w niniejszym postępowaniu są w tym zakresie zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych.

W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wniósł wadium podlega on wykluczeniu
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zaś ofertę takiego wykonawcy uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

W związku z powyższym Wykonawcę SGK Projekt Grzegorz Kamiński, ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław należało wykluczyć z udziału w postępowaniu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zawiadamia, że:
zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 wskazanej ustawy umowa z wykonawcą w niniejszym postępowaniu może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna