Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

2013-01-29 16:10:00
Łęczna, dn. 28.01.2013r.
Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą,
al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi- Max na terenie powiatu łęczyńskiego,
włodawskiego i świdnickiego” w ramach projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” (ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24 stycznia 2013r.
pod nr 13605-2013) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie treści pkt 7 z zakresu obowiązków Wykonawcy jak dla Zadania Nr 1 tj. cyt. „7 sprawdzenie uziemienia wież, pomiary rezystencji uziemienia.” Przeprowadzenie takich pomiarów wymaga posiadania właściwych uprawnień specjalności elektrycznej. W praktyce takie badania i pomiary przeprowadza wykonawca robót i dołącza je do operatu kolaudacyjnego.
Czy Inspektor Nadzoru w ramach swoich obowiązków ma również przeprowadzić takie badania, czy może ma dopilnować aby przeprowadził je wykonawca robót i przekazał właściwe dokumenty?

Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest dopilnowanie aby Wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych przeprowadził czynności opisane w pkt 7 zakresu obowiązków Wykonawcy o których mowa w zadaniu nr 1. i przekazał właściwe dokumenty Zamawiającemu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa