Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

2013-01-28 10:01:19
Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi – Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego_w ramach projektu „Wirtualne powiaty.
Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Powiat Łęczyński
z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2. Powiat Świdnicki
z siedzibą w Świdniki przy ul. Niepodległości 13, 20 – 040 Świdnik
NIP: 712 290 45 39 REGON: 431019460
3. Powiat Włodawski
z siedzibą we Włodawie przy al. J.Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
4. Gmina Cyców
z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5. Gmina Łęczna
z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6. Gmina Ludwin
z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 505 012 33 97 REGON: 431019610
7. Gmina Milejów
z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejów
NIP: 505 00 42 606 REGON: 431019550
8. Gmina Puchaczów
z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów
NIP: 505 00 40 501 REGON: 431019968
9. Gmina Spiczyn
z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn
NIP: 505 00 32 832 REGON: 431019916
10. Gmina Mełgiew
z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 712 291 45 32 REGON: 431019589
11. Gmina Piaski
z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 696-17-50-389 REGON: 411050563
12. Gmina Rybczewice
z siedzibą w Rybczewicach. Rybczewice Drugie 119, 21- 065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gmina Hanna
z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 565-14-47-839 REGON: 30237517
14. Gmina Hańsk
z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 114 48 276 REGON: 110197894
15. Gmina Stary Brus
z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 14 68 089 REGON: 110197888
16. Gmina Urszulin
z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gmina Włodawa
z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565 14 45 740 REGON: 110197865
18. Gmina Wola Uhruska
z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 14 46 722 REGON: 110197859
19. Gmina Wyryki
z siedzibą w Wyrykach 154, 22-205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842
w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010 r. ,

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32 REGON 431019425
nr telefonu 081/ 752-64-23, nr faksu 081 752-64-64.
Godziny urzędowania poniedziałek, środa – piątek w godzinach 7.00 – 15.00,
wtorek 8.00 – 16.00.
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- pojecie „Wykonawca robót rozbiórkowych i budowlanych” – należy przez to rozumieć Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Znak Sprawy: ZP. 272.4.1.2013
- pojęcie „Wykonawca prac instalacyjno – montażowych” – należy przez to rozumieć Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Znak Sprawy: ZP. 272.4.8.2012


III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi – Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego obejmujące:
Zadanie nr 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rozbiórki i budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi- Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego;

Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji sieci radiowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi – Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego;
2. Charakterystyka inwestycji objętych przedmiotem pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

Zadanie nr 1: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy:
ZP. 272.4.1.2013;
Zadanie nr 2: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy:
ZP. 272.4.8.2012;

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 242, poz. 1623 z późn. zm.) – art. 24 i 25,
w następującej specjalności:

Zadanie nr 1: specjalność: konstrukcyjno – budowlana,
Zadanie nr 2: specjalność: telekomunikacyjna w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej;
4. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonywanie prac:

Zadanie nr 1:
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA:
1. analiza i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;
2. wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

NA ETAPIE WYKONASTWA:
1. protokolarne przekazanie „Wykonawcy robót rozbiórkowych i budowlanych” poszczególnych terenów budowy;
2. zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, terenem – przed wejściem „Wykonawcy robót rozbiórkowych i budowlanych” na place budowy;
3. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi
4. uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac rozbiórkowych i budowlanych realizowanych przez „Wykonawcę robót rozbiórkowych i budowlanych” w okresie obowiązywania umowy na roboty rozbiórkowe i budowlane, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;
5. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i „Wykonawcą robót rozbiórkowych i budowlanych” , w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów;
6. sprawdzanie jakości wykonanych robót rozbiórkowych i budowlanych, w szczególności sprawdzanie jakości wyrobów zainstalowanych na wieżach oraz zapobieganiu zastosowania wyrobów/ elementów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie: poprawności fundamentowania w trakcie i po wykonaniu fundamentów, wykonania wież względem projektów wykonawczych i norm
7. sprawdzenie uziemienia wież, pomiary rezystancji uziemienia;
8. pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót rozbiórkowych i budowlanych i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu;
9. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez „Wykonawcę robót rozbiórkowych i budowlanych” związanych z odbiorami robót (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i uległych zakryciu, odbioru końcowego), w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem/zainstalowaniem;
10. sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót rozbiórkowych i budowlanych.
11. sprawdzanie jakości wykonanych robót rozbiórkowych i budowlanych, w szczególności sprawdzanie jakości wyrobów zainstalowanych na wieżach oraz zapobieganiu zastosowania wyrobów/ elementów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
12. dokonywanie odbiorów robót rozbiórkowych i budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w zgłaszaniu obiektów do odpowiednich instytucji;
13. na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję;
14. potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych
i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez „Wykonawcę robót rozbiórkowych i budowlanych”;
15. współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych oraz przekazanie „Wykonawcy robót rozbiórkowych i budowlanych” zaleceń osób sprawujących nadzór autorski;
16. przygotowanie, przy udziale Zamawiającego wniosku dotyczącego zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
17. nadzorowanie przestrzegania przez „Wykonawcę robot rozbiórkowych i budowlanych” zasad bhp, ustaleń planu BIOZ;
18. zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszania prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy
19. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych i budowlanych;
20. weryfikacja ubezpieczenia budowy przez „Wykonawcę robót rozbiórkowych i budowlanych”;
21. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych przez „Wykonawcę robot rozbiórkowych i budowlanych” na placu budowy;
22. zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy;

Zadanie nr 2:
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA
1. analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej sieci radiowej w obszarze technologii Wi – Max, Radiolinii, Wi-Fi w tym m.in. pokrycie terenu zasięgiem stacji bazowych;
2. weryfikacja planowania radiowego systemu Wi – Max dostarczonego przez „Wykonawcę prac instalacyjno – montażowych” w obszarze:
a) Wi – Max – I etap – weryfikacja rozkładu natężenia pola dla wszystkich planowanych stacji bazowych Wi – Max;
b) Wi – Max – II etap – weryfikacja bilansu łącz dla wybranych (10 % stacji klienckich systemu Wi – Max (tych z którymi na podstawie wyników I etapu mogą być problemy zasięgowe)
c) Połączenia Radioliniowe – weryfikacja prognozowanego poziomu natężenia pola
i założonych parametrów węzłów RL (m.in. wysokość anten itp.)

NA ETAPIE PRAC INSTALACYJNO – MONTAŻOWYCH
1. Kontrola i weryfikacja instalacji i konfiguracji sieci radiowej w obszarze:
a) Wi – Max – weryfikacja instalacji i konfiguracji sprzętu oraz poziomów sygnałów stacji klienckich w odniesieniu do planowania radiowego;
b) Radiolinie – weryfikacja instalacji i konfiguracji sprzętu zgodnie z założeniami projektowymi, sprawdzenie poprawności planowania radiowego;
c) Wi – Fi – weryfikacja instalacji i konfiguracji sprzętu oraz potwierdzenie ze zaproponowana przez „Wykonawcę prac instalacyjno – montażowych” ilość i lokalizacja Access Pointów zapewni optymalny zasięg na wymaganym obszarze.

NA ETAPIE TESTÓW
1. Przeprowadzenie testów stabilności połączeń i wydajności sieci radiowej:
a) Wi- Max – ogólna weryfikacja systemu zarządzania siecią – kontrola parametrów radiowych stacji klienckich, weryfikacja możliwości zdalnego zarządzania klientami, weryfikacji alarmów;
b) przeprowadzenie testów wydajności sieci Wi – Max – badanie dostępnych prędkości transmisji i opóźnień łącza w wybranych lokalizacjach;
c) przeprowadzenie weryfikacji kanałów z planowaniem radiowym;
d) przeprowadzenie testów logowania terminali;
e) przeprowadzenie testów zakłóceń interferencyjnych;
f) przeprowadzenie testów obciążeniowych sektora na kilku zalogowanych terminalach;
g) Radiolinie – przeprowadzenie testów przepływności maksymalnej na każdym linku; pomiar opóźnienia; przeprowadzenie pomiaru długoterminowego poziomu mocy odbieranej na wybranym linku.
h) przeprowadzenie testów zakłóceń interferencyjnych dla Radiolinii;
i) przeprowadzenie pomiaru BER;
2. Przeprowadzenie testów stabilności połączeń i wydajności sieci radiowej po zakończeniu instalacji i konfiguracji wszystkich elementów sieci radiowej:
a) weryfikacja kompatybilności i integracji wszystkich elementów sieci
b) wskazanie wedle swojej najlepszej wiedzy przyczyn nieprawidłowego działania całej Sieci o ile takie wystąpią.
c) pisemne poinformowanie Zamawiającego o pojawiających się nieprawidłowościach
w trakcie przeprowadzania testów stabilności;

CZYNNOŚCI DODATKOWE:
1. zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót/prac, warunkami pozwolenia na budowę, terenem – przed wejściem „Wykonawcy robót budowlano – montażowych” i „Wykonawcy prac instalacyjno – montażowych” na place budowy;
2. na żądanie Zamawiającego uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania, których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac instalacyjno –montażowych realizowanych przez „Wykonawcę prac instalacyjno – mozntażowych” w okresie obowiązywania umowy z „Wykonawcą prac instalacyjno – montażowych” w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego. Zamawiający dopuszcza także zdalny udział w naradach;
3. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i „Wykonawcą prac instalacyjno – montażowych” , w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy na rzecz Zamawiającego celem wypracowania optymalnego rozwiązania pojawiających się problemów;
4. weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem;
5. pisemne informowanie Zamawiającego o postępie prac instalacyjno – konfiguracyjnych i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;
6. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez „Wykonawcę prac instalacyjno –montażowych”związanych z odbiorami prac (odbiorami częściowymi, i odbiorem końcowym), w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych prac i protokołów oraz kontrola materiałów
i urządzeń przed ich wbudowaniem/zainstalowaniem;
7. sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i prac instalacyjno –montażowych , w szczególności sprawdzanie jakości wyrobów zainstalowanych na wieżach oraz zapobieganiu zastosowania wyrobów/ elementów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
8. na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych prac zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania prac zamiennych zaproponowanych przez komisję;
9. na żądanie Zamawiającego dokonywanie odbiorów częściowych tj.: odbiorów: dokumentacji projektowej, wykonania konstrukcji podantenowych stacji bazowych, przygotowania połączeń radioliniowych, transmisji światłowodowej oraz połączeń dzierżawionych wraz z wdrożeniem systemu zarządzania siecią i nadzoru, montaż, wyposażenie i uruchomienie stacji bazowych Wi – Max oraz stacji abonenckich Wi – Fi
10. nadzór nad całym procesem przekazywania Sieci do użytkowania;
11. przygotowanie raportu ze sprawowania nadzoru nad pracami instalacyjno – montażowymi;
12. zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na miejsca instalacji;

Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów cpv:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznych
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego


V. Składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia . Ofertę należy złożyć oddzielnie na każdą część zamówienia zgodnie ze wzorem formularzy ofertowych stanowiących odpowiednio:
załącznik nr 1a do SIWZ– dla zadania I
załącznik nr 1b do SIWZ– dla zadania II

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
dla zadania I - od dnia zawarcia umowy do dnia 15 czerwca 2013r.
dla zadania II - od dnia zawarcia umowy do dnia 12 czerwca 2013r.

VII. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację
z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VIII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych
w art. 29 ust. 4 ustawy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) dla zadania I - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji obejmującej budowę i/lub rozbiórkę obiektu budowlanego.
b) dla zadania II - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji obejmującej budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, obejmującej co najmniej budowę 2 stacji bazowych w technologii Wi-Max, 5 radiolinii oraz bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu w technologii Wi-Fi.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia lub dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
a) dla zadania I - posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi [ w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U., Nr 83, poz. 578 ze zm.)] w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.
b) dla zadania II- posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi [ w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U., Nr 83, poz. 578 ze zm.)] w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji radiowej oraz znajomość technologii radiowych Wi – Max, Radiolinii i Wi- Fi potwierdzoną dokumentami wydanymi po odbyciu kursów, szkoleń, lub warsztatów.
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów

A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego doświadczenia z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie, (w formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
b) oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest
w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ.

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.


XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
fax: (081 752-64-64)

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl,
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoby uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Elżbieta Kowalik – główny specjalista ds. zamówień publicznych tel. (081) 752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl,
2) Rafał Kloc – zastępca naczelnika wydziału tel. (081) 752-64-22,
e-mail:r.kloc@powiatleczynski.pl

XV. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

A Przygotowanie oferty
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1a
do SIWZ dla zadania nr 1 i/lub załącznik nr 1b do SIWZ dla zadania nr 2 (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w rozdz. XIII SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XIII SIWZ oraz w rozdziale XVII lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 1 rozdziału XIII oraz lit. A pkt. 1 rozdziału XVII SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności powinny zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji,
5) warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej
w technologii Wi – Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego_
zadanie nr …… i zadanie nr ……
Znak sprawy: ZP. 272.4.2.2013, nie otwierać przed dniem ........ .2013 r. przed godz. ...00. (wypełnia Wykonawca) Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. ...00. (wypełnia Wykonawca)
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 01 lutego 2013r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 01 lutego 2013r., godz. 12.30.

3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte w ofercie.


XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki cenotwórcze jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a i/lub załącznik nr 1b do SIWZ należy podać cenę ofertową która stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
Cena ofertowa brutto – 100 %
Punktacja:
Liczba punktów =
= (najniższa cena spośród badanych ofert : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%


XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.


XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
w tym objętych treścią załącznika nr 7a do SIWZ dla zadania 1 lub załącznika nr 7b do SIWZ dla zadania 2 oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i warunkach określonych w pkt.4.
4. Warunki dokonania zmiany umowy:
1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie:
a. przedmiotu zamówienia i obniżenia ceny w przypadku, ograniczenia zakresu inwestycji o którym mowa w § 1 proporcjonalnie do wartości zaniechanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
b. terminu, przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy;
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy z Wykonawcą prac instalacyjo – montażowych.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. załącznik nr 1a do SIWZ - wzór formularz ofertowy dla zadania 1;
2. załącznik nr 1b do SIWZ – wzór formularz ofertowy dla zadania 2;
3. załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /dla zadania 1 i zadania 2/;
4. załącznik nr 3a do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy /dla zadania 1 i zadania 2/;
5. załącznik nr 3b do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy /dla zadania 1 i zadania 2/ ;
6. załącznik nr 4 do SIWZ - wzór formularza wykaz usług /dla zadania 1 i zadania 2/;
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wzór formularza wykaz osób /dla zadania 1 i zadania 2/;
8. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia /dla zadania 1 i zadania 2/.;
9. załącznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy dla zadania 1.
10. załącznik nr 7b do SIWZ – wzór umowy dla zadania 2.


Łęczna, dnia 10.01.2013 r.

Zatwierdził:
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www