Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Ogłoszenie na pełnienie ...

Ogłoszenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

2013-01-24 18:18:47

pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego Znak sprawy: ZP.272.4.2.2013

Łęczna: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego_ w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 13605 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego_ w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego obejmujące: Zadanie nr 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rozbiórki i budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi- Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego; Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji sieci radiowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego; 2.Charakterystyka inwestycji objętych przedmiotem pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Zadanie nr 1: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy: ZP. 272.4.1.2013; Zadanie nr 2: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy: ZP. 272.4.8.2012; 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r., Nr 242, poz. 1623 z późn. zm. - art. 24 i 25, w następującej specjalności: Zadanie nr 1: specjalność: konstrukcyjno - budowlana, Zadanie nr 2: specjalność: telekomunikacyjna w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej; 4.W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonywanie prac szczegółowo opisanych w SIWZ Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.60.00.00-4, 71.70.00.00-5, 71.63.13.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: a) dla zadania I - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji obejmującej budowę i/lub rozbiórkę obiektu budowlanego b) dla zadania II - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji obejmującej budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, obejmującej co najmniej budowę 2 stacji bazowych w technologii Wi-Max, 5 radiolinii oraz bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu w technologii Wi-Fi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia lub dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: a) dla zadania I - posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi [ w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., Nr 83, poz. 578 ze zm.)] w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. b) dla zadania II- posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi [ w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., Nr 83, poz. 578 ze zm.)] w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji radiowej oraz znajomość technologii radiowych Wi - Max, Radiolinii i Wi- Fi potwierdzoną dokumentami wydanymi po odbyciu kursów, szkoleń, lub warsztatów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie: a. przedmiotu zamówienia i obniżenia ceny w przypadku, ograniczenia zakresu inwestycji o którym mowa w § 1 proporcjonalnie do wartości zaniechanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy. b. terminu, przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy; 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy z Wykonawcą prac instalacyjo - montażowych. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425 2. Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniki przy ul. Niepodległości 13, 20 - 040 Świdnik NIP: 712 290 45 39 REGON: 431019460 3. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J.Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190 4. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836 5. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055 6. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 505 012 33 97 REGON: 431019610 7. Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejów NIP: 505 00 42 606 REGON: 431019550 8. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 431019968 9. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn NIP: 505 00 32 832 REGON: 431019916 10. Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew NIP: 712 291 45 32 REGON: 431019589 11. Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski NIP: 696-17-50-389 REGON: 411050563 12. Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach. Rybczewice Drugie 119, 21- 065 Rybczewice NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003 13. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna NIP: 565-14-47-839 REGON: 30237517 14. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk NIP: 565 114 48 276 REGON: 110197894 15. Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus NIP: 565 14 68 089 REGON: 110197888 16. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871 17. Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 45 740 REGON: 110197865 18. Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska NIP: 565 14 46 722 REGON: 110197859 19. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22-205 Wyryki NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842 wspólnie prowadzą postępowanie. W imieniu i na ich rzecz działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rozbiórki i budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi- Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 242, poz. 1623 z późn. zm.) - art. 24 i 25, w specjalności: konstrukcyjno - budowlana, Charakterystyka inwestycji objętych przedmiotem pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy: ZP. 272.4.1.2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie montażu, instalacji i konfiguracji sieci radiowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: _Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii Wi - Max na terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 242, poz. 1623 z późn. zm.) - art. 24 i 25, w specjalności: telekomunikacyjna w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej; Charakterystyka inwestycji objętych przedmiotem pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl; znak sprawy: ZP. 272.4.8.2012.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych