Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja 2 SIWZ. Znak sprawy: ZP.272.4.1.2013

2013-01-21 22:20:49
Łęczna, dn. 21.01.2013 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.1.2013

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana
Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 3127- 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
1. Jaki jest ostateczny termin wykonania inwestycji? W SIWZ są dwie daty 15.06.2013 a w załączniku nr 1 31.05.2013r? Jak ten termin ma się do realności takiego wykonania? Pozwolenie budowlane to 3 miesiące + min. 1 miesiąc na pozwolenie na użytkowanie co ogranicza czas do absolutnego minimum gdyż samo prawidłowe wykonanie fundamentów nakazuje odczekać czas 28dni od momentu ich wykonania.
Odpowiedź:
Ostateczny termin wykonania inwestycji to 15.06.2013 r. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót zgodnie z §17 ust. 2 pkt 3 Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania rozbiórek i budów wież kratownicowych.

2. Nie podano maksymalnego czasu oczekiwania na akceptację przez Zamawiającego przedstawionych projektów rozbiórki, wzmocnienia i budowalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji na akceptację przedstawionych projektów rozbiórki, wzmocnień, projektów budowlanych, oraz innych dokumentów wskazanych w SIWZ

3. Czy wieże operatora PTC zostały zakupione wraz z licencją na te wieże? PTC posiada licencje na wieże typu Lewandowski ale nie wiem czy Zamawiający ma prawo to używania projektów tych wież dla własnych celów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada licencji na zakupione wieże. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – Programem funkcjonalno-użytkowym (część 1.2.1. Rozbiórka) Wykonawca zakupi na własny koszt projekty wież, jeżeli będą wymagane.

4. W przedstawionych materiałach widnieje zapis o możliwości zmiany konfiguracji antenowej na wieżach przez Zamawiającego i ewentualna konieczność ich wzmocnienia będzie wykonywana na koszt wykonującego prace. Kiedy będzie znana ostateczna konfiguracja aby skalkulować koszty? Czy zmiana konfiguracji w późniejszym czasie będzie wiązała się z Aneksem do umowy na dodatkowe prace?
Odpowiedź:
Zamawiający może dokonać zmian w konfiguracji anten. Nie wpłynie to jednak negatywnie na nośność wieży. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych wzmocnień spowodowanych zmianą konfiguracji antenowej.


5. Kto będzie stwierdzał (weryfikował) możliwość dostarczenia istniejącego kontenera na nową lokalizację? Czy wykonawca może sam sobie wybrać czy na lokalizacji stosować kontener czy dwie szafy zewnętrzne?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie zobowiązany przenieść kontener razem z konstrukcją wieży, która będzie podlegała rozbiórce. W przypadku jeśli wieża nie posiada kontenera Wykonawca dostarczy szafy zewnętrzne. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wskazać inną lokalizację, gdzie będzie zlokalizowany kontener bądź szafa zewnętrzna.

6. Czy wieże wymagają oznakowania przeszkodowego? Brak informacji w SIWZie.
Odpowiedź :
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych. Zamawiający wystąpił o opinię do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii zostanie ona przekazana Wykonawcy.

7. Czy ostateczne lokalizacje nowych wież zostaną ustalone z wygrywającym przetarg? Na jakiej podstawie zostaną wykonane analizy środowiskowe skoro wieże nie zostały jeszcze dokładnie usytuowane?
Odpowiedź:
Ostateczne lokalizacje – miejscowości, w których będzie prowadzona budowa i rozbiórka wież są znane i zostały wskazane w części 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zmianie może ulec wykaz z części 1.2.1. ww. dokumentu pomiędzy wskazanymi miejscowościami (lokalizacjami) określający odległości budowy poszczególnych wież podlegających rozbiórce. Zwiększenie odległości wynikających z tytułu zmiany lokalizacji nie spowoduje zwiększenia wartości umowy.

8. Co z ewentualnymi protestami mieszkańców sąsiadujących z planowanymi wieżami? Jaki wpływ na termin będą miały takie protesty.
Odpowiedź:
Lokalna społeczność była informowana o działaniach jakie zostaną podjęte w ramach projektu “Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” Zamawiający nie przewiduje wystąpienia protestów społecznych.
Zgodnie z §17 ust. 2 pkt. 10 Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, lokalizacji wież wynikającą z działania siły wyższej w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, lokalizacji wież. Protesty mieszkańców mogą być zdarzeniem określanym jako siła wyższa, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

9. Zamawiający dostarcza Miejscowe Plany lub Decyzje. Co w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach zakazu budowy wież?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. W/w dokumenty nie stwierdzają zakazu budowy wież we wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-użytkowy lokalizacjach. Na opisanych lokalizacjach budów nie ciąży zakaz budowy wież.

10. Czy zamawiający dostarczy mapy z istniejących lokalizacji potrzebne do projektów rozbiórek oraz mapy z lokalizacji dla wzmacnianych wież?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-użytkowy (część 1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia) Wykonawca otrzyma aktualne mapy do celów projektowych od Zamawiającego. Mapy będą dotyczyły lokalizacji budowy wież. W przypadku, gdy przekazane mapy będą niewystarczające do uzyskania niezbędnych pozwoleń, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania ich na własny koszt .

11. Nie podano kwoty minimalnego ubezpieczenia terenu budowy
Odpowiedź:
Minimalne ubezpieczenie placu budowy i robót budowlano-montażowych od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków to min. 150.000 zł

12. Czy jeden urząd będzie wydawał pozwolenia na budowę? Czy będzie to powiat Łęczyński?
Odpowiedź:
Budowa wież będzie odbywała się na terenie 2 powiatów. W związku z powyższym pozwolenie na budowę będzie wydawał urząd zgodnie ze swoją właściwością terytorialną. Tą zasadą należy kierować się w przypadku pozyskania pozwoleń na rozbiórkę.

13. Oceny techniczne stwierdziły różnice w zastosowanych elementach konstrukcyjnych (inne elementy w projekcie a inne zostały zastosowane) Ocena techniczna zakłada grubość tych elementów, a nie potwierdza ich faktyczne parametry. Wykonawca będzie musiał potwierdzić ich grubość i ustalić faktyczną. Czy projekty wykonawcze będą mogły zawierać ręczne korekty naniesione na istniejącej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego? Czy takie projekty z dołączonymi nowymi tabelkami na rysunkach będą akceptowane czy wymagane jest ich przerysowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga sporządzenia nowych projektów. Zamawiający nie określa sposobu w jaki ma ona zostać wykonana. W celu uzyskania stosownych pozwoleń dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 egzemplarzy dokumentacji do siedziby Zamawiającego.

14. Czy zostało ustalone miejsce lokalizacji planowanego masztu we Włodawie? Czy było ono weryfikowane pod kątem możliwości jego posadowienia? Co z protestami mieszkańców przy budowie takiego masztu?
Odpowiedź:
Budynek został wstępnie zweryfikowany pod kątem planowanej inwestycji. Wg oceny Zamawiającego nie ma przeciwskazań do posadowienia masztu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż lokalna społeczność była informowana o działaniach jakie zostaną podjęte w ramach projektu “Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia protestów społecznych. Ponadto Zgodnie z §17 ust. 2 pkt. 10 Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z działania siły wyższej w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, lokalizacji wież. Protesty mieszkańców mogą być zdarzeniem określanym jako siła wyższa, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

15. Czy wykonawca ma wykonać tylko prace budowalne związane z budową wież, posadowieniem kontenerów i ogrodzenia czy ma też w zakresie instalacje antenowe na tych obiektach?
Odpowiedź:
Wykonawca ma wykonać prace zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy. W ramach zamówienia, Wykonawca ma wykonać prace związane z rozbiórką, budową oraz konserwacją. Instalacje antenowe nie są objęte niniejszym zamówieniem.

16. Czy na miejsce lokalizacji nowych wież możliwe jest dojechanie ciężkim sprzętem (dźwig, samochód dostawczy z konstrukcją)
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego nie ma przeciwskazań do dojechania w miejsce budowy ciężkim sprzętem.

17. Czy wymagana jest jakaś konkretna nawierzchnia wokół nowych wież?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nawierzchnia wokół nowych wież była co najmniej typu tłuczeń. Zamawiający dopuszcza inny typ nawierzchni jednakże nie może to być zagrabienie, zasianie trawą. W przypadku innej nawierzchni niż tłuczeń, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

18. Co z energią elektryczną na czas budowy? Czy jest możliwość podłączenia się do sieci na wszystkich lokalizacjach i po czyjej stronie są koszty energii:
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany zorganizować teren budów we własnym zakresie. Zgodnie z §7 ust. 7 pkt 11 Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sobie dostępu do wszelkich przyłączy niezbędnych do wykonania właściwych robót. Koszty energii poniesione podczas wykonywania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

19. Czy protokół zdawczo odbiorczy przy rozbiórce ma być podpisywany z PTC czy też właścicielem pierwotnym terenu? Czy Zamawiający dysponuje takimi danymi czy ich zdobycie jest po stronie wykonawcy?
Odpowiedź:
Protokół zdawczo-odbiorczy przy rozbiórce będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Dysponenta działki posiadającego aktualny tytuł uprawniający do niej zarządzania oraz przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku jeśli Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informacje dot. właściciela działki - Wykonawca uzyska jego podpis na protokole zdawczo-odbiorczym dot. rozbiórki.

20. Co oznacza termin dokumentacja powykonawcza dla projektów rozbiórki?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem terminu dokumentacja powykonawcza dla projektów rozbiórki rozumie dokumenty potwierdzające powiadomienie właściwych organów o zakończeniu prac rozbiórkowych (zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.), w przypadku jeśli pozwolenie na rozbiórkę będzie wskazywało na obowiązek ich przedłożenia.

21. W związku z realizacją zadania mającą na celu rozbiórkę, przeniesienie i budowę wież kratownicowych, prosimy o informację, czy dokonano określenia minimalnej wysokości na jakiej muszą być zainstalowane anteny. Warunek ten jest podstawą warunkującą przeniesienie i budowę wież w nowych lokalizacjach z zachowaniem pierwotnych wysokości obiektów
Odpowiedź:
Zamawiający wstępnie określił planowaną wysokość na jakiej będą instalowane anteny. Szczegółowe informacje znajdują się w opiniach technicznych stanowiące załącznik do SIWZ.
Zamawiający może dokonać zmiany, jeśli wyniknie taka konieczność podczas planowania radiowego, które jest objęte odrębnym Zamówieniem.


22. Czy w zakres zadania wchodzi demontaż i montaż systemu asekuracji przed upadkiem z wysokości np. SOLL? ;
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania rozbiórki 8 istniejących wież telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. kontener technologiczny, ogrodzenie, brama). Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, wykonany pełen wykaz elementów użytecznych i wartościowych podlegających rozbiórce. Elementy te mają być posegregowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu a następnie przetransportowane w miejsca budów, które zostały opisane w dalszej części niniejszego opracowania.
W przypadku jeśli w skład infrastruktury wchodzi również system asekuracji przed upadkiem z wysokości to również podlega on demontażowi, i ponownym montażu na nowo wybudowanym obiekcie.
23. Czy wykonawca ma dostarczyć zamawiającemu protokół z montażu systemów asekuracji przed upadkiem wysokości? Jest w nim wymóg podania informacji czy zamontowano fabrycznie nowe elementy)
Odpowiedź:
Wykonawca ma obowiązek wybudowania nowych obiektów z elementów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej rozbiórki. W przypadku jeśli dany element ulegnie uszkodzeniu, bądź nie będzie przydatny do ponownego użycia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inny element odpowiadający swoim właściwościom (nie ma obowiązku dostarczenia elementu fabrycznie nowego).
Ponadto dokumentacja dot. wież, ma zawierać wszelkie istnotne dla Zamawiającego informacje, w tym protokoły montażu systemu asekuracji przed upadkiem z wysokości (jeśli były one montowane)

24. Kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie do użytkowania systemu asekuracji przed upadkiem z wysokości?
Odpowiedź:
Budowa wież odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj. W związku z powyższym, to Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu.

25. Kto zapewnia przegląd systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości w trakcie trwania gwarancji? Czy ten koszt ująć w ofercie
Odpowiedź:
Przegląd systemów asekuracji nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Kosztu tego nie należy ujmować w ofercie.

26. Czy wykonawca ma dostarczyć indywidualny sprzęt asekuracji przed upadkiem z wysokości zamawiającemu (np. wózek do użytkowania szyny, szelki itp.)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia indywidualnego sprzętu asekuracji przed upadkiem z wysokości.

27. Czy w zakres zadania wchodzi uzyskanie pozwoleń na użytkowanie ewentualnie innych zgód formalnych na użytkowanie obiektu?
Odpowiedź:
Budowa wież odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj. W związku z powyższym to na Wykonawcy leży obowiązek pozyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu.

28. Czy zamawiający posiada obowiązujące wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych inwestycji wieżowych?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. W/w dokumenty nie stwierdzają zakazu budowy wież we wskazanych lokalizacjach.w załączniku nr 1 do SIWZ zczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-użytkowy. Opisane Lokalizacje budów nie zakazują budowy wież.

29. Czy mpzp/wzizt dopuszcza budowę obiektów telekomunikacyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. W/w dokumenty nie stwierdzają zakazu budowy wież we wskazanych lokalizacjach.w załączniku nr 1 do SIWZ zczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-użytkowy. Opisane Lokalizacje budów nie zakazują budowy wież.

30. Czy przepisy miejscowe (natura 2000) dopuszczają budowę wież?
Odpowiedź:
Planowane przedsięwzięcia realizowane będą poza granicami obszarów Natura 2000. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz miejsce jego realizacji można stwierdzi ć, że projekt nie spowoduje ubytku ani pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000.
Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności ani spójności sieci względem na niewielką ingerencje w środowisko. Planowane inwestycje nie będą oddziaływać na obszary wyznaczone w ramach sieci Natura 2000.


31. Czy Zamawiający konsultował/uzgadniał z lokalnymi społecznościami lokalizację wież? Często budowa wieży budzi protesty społeczne.
Odpowiedź:
Lokalna społeczność była informowana o działaniach jakie zostaną podjęte w ramach projektu “Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
Ponadto Informacje o lokalizacjach inwestycji celu publicznego były podawane do publicznej wiadomości. Jednakże Zamawiający na chwilę obecną nie może wykluczyć zaistnienia protestów społecznych.

32. Czy przewidywane są protesty społeczne przy budowie wież?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wystąpienia protestów społecznych.

33. Co w przypadku odwołań od decyzji pozwolenia na budowę - czy terminy umowne będą dalej biegły?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania robót zgodnie z §17 ust. 2 pkt 3 Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – w przypadku opóźnień w uzyskaniu jakichkolwiek wymaganych wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania rozbiórek i budów wież kratownicowych.

34. Czy są dane (powierzchnia i waga) wszystkich urządzeń przewidzianych do montażu na wieży?
Odpowiedź:
Na chwilę obecną należy założyć dane zawarte w opiniach technicznych dla których była liczona nośność obiektów. Po podpisaniu Umowy z Wykonawcą - Zamawiający przekaże szczegółowe dane.

35. Kto dostarcza projekty wsporników planowanego systemu antenowego?
Odpowiedź:
Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy informacje dotyczące rodzaju i ilości montowanych anten. Wykonawca we własnym zakresie sporządza projekty.

36. Kto ma wykonać i dostarczyć wsporniki podantenowe i w jakiej technologii rnają być wykonane (czy malowane, cynkowane ogniowo, galwanicznie?
Odpowiedź:
Do zadań Wykonawcy należy wykonanie i dostarczenie wsporników podantenowych. Powinny być wykonane w technologii umożliwiającej ich późniejsze wykorzystanie. Zabezpieczenie powinno zapewniać ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska naturalnego.


37. Kto dostarcza anteny, fidery, elementy systemu antenowego?
Odpowiedź:
Dostarczenie anten, filderów i innych elementów systemu antenowego jest przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku dostarczenia anten, filderów i innych elementów systemu antenowego.

38. Czy we wniosku o pozwoleniu na budowę należy ująć system antenowy?
Odpowiedź:
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę należy sporządzić zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.) W przypadku konieczności podania we wniosku o pozwolenie takiej informacji - Zamawiający przekaże niezbędne dane.

39. Czy na budowę wież będzie potrzebna procedura środowiskowa?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.) pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane dokumenty dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli przekazana dokumentacja będzie niewystarczająca do uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień - Wykonawca pozyska je na swój koszt.

40. Czy zamawiający dopuszcza inne sposoby renowacji niż wpisane w opiniach technicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu z Wykonawcą inne sposoby renowacji niż wskazane w opiniach technicznych, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowane przez Wykonawcę rozwiązania.

41. Kto odpowiada za ponowne uruchomienie systemów klimatyzacji, wentylacji, alarmowego (istniejących na stacji bazowej)?
Odpowiedź:
Za ponowne uruchomienie systemów klimatyzacji, wentylacji, alarmowego odpowiada Wykonawca.

42. Czy w ofercie należy uwzględnić zalecenia dotyczące corocznych przeglądów wieży (w okresie gwarancji)?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga corocznych przeglądów wieży.

43. Czy w ofercie uwzględnić opracowanie projektów wzmocnienia wież?
Odpowiedź:
Tak. Jeśli zgodnie z opiniami technicznymi stanowiące załączniki do SIWZ, wieże wymagają wzmocnienia - Wykonawca ma opracować projekty ich wzmocnienia.

44. Czy Zamawiający wymaga pozwolenia na budowę na renowację wież Korolówka i Stary Brus?
Odpowiedź:
Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę określone jest w ustawie Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

45. Czy w ofercie należy uwzględnić coroczne pomiary geodezyjne (w okresie gwarancji)?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga corocznych pomiarów geodezyjnych.

46. Kto dostarcza anteny radioliniowe?
Odpowiedź:
Dostarczenie anten radioliniowych jest przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku dostarczenia anten radioliniowych.

47. Czy jest preferowany system renowacji wież?
Odpowiedź:
Renowacja wież powinna się odbyć zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami w opiniach technicznych. Zamawiający nie preferuje żadnego systemu renowacji wież.

48. Jakiej wysokości ogrodzenia stacji bazowych zamawiający przewiduje na nowych lokalizacjach?
Odpowiedź:
Wysokość ogrodzeń nowych stacji bazowych powinna być min. 2,2 m.W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowania niższego ogrodzenia po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

49. Czy w ofercie ująć wykonanie instalacji odgromowej i jeżeli tak to czy wieża może być zwodem?
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację odgromową zgodną z projektem wieży.

50. Czy istnieje konieczność stosowana osobnego zwodu odgromowego?
Odpowiedź:
Jeśli projekt wieży wymaga stosowanie osobnego zwodu odgromowego - to należy go wykonać.

51. Czy w ofercie ująć wykonanie instancji uziemiającej dla systemu antenowego? Jeżeli tak to jaka ma to być instalacja?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż system antenowy powinien zostać uziemiony do wieży. Wykonana instalacja uziemiającą ma umożliwić podłączenie uziemienia systemu antenowego. Uziemienie systemu antenowego będzie objęte odrębnym zamówieniem.

52. Czy Zamawiający wystąpił do służb ruchu lotniczego z prośbą o uzgodnienie lokalizacji wieży?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych zgłoszenie przeszkody lotniczej powinno być dokonane nie później niż 2 miesiące przed osiągnieciem przez zgłaszaną przeszkodę lotniczą wysokości 100 m. Mając na uwadze powyższe na tym etapie Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

53. Czy wojskowe i cywilne służby ruchu lotniczego pozytywnie zaopiniowały miejsca budowy wieź?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych zgłoszenie przeszkody lotniczej powinno być dokonane nie później niż 2 miesiące przed osiągnieciem przez zgłaszaną przeszkodę lotniczą wysokości 100 m. Mając na uwadze powyższe na tym etapie Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

54. Czy można zamieścić treść uzgodnień na stronie internetowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych zgłoszenie przeszkody lotniczej powinno być dokonane nie później niż 2 miesiące przed osiągnieciem przez zgłaszaną przeszkodę lotniczą wysokości 100 m. Mając na uwadze powyższe na tym etapie Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

55. Czy i jeżeli tak to w której lokalizacji nakłada się obowiązek oznakowania przeszkodowego wież? Jakim systemem?
Odpowiedź:
Należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

56. Jakich dokumentów zamawiający będzie wymagał do dokumentacji powykonawczej dla wybudowanych obiektów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby dokumentacja powykonawcza była sporządzona zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.)

57. Jakich dokumentów zamawiający będzie wymagał dla materiałów pochodzących z rozbiórki?
Odpowiedź:
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, wykonany pełen wykaz elementów użytecznych i wartościowych podlegających rozbiórce.

58. Czy w zakresie zadania jest wykonie wewnętrznych linii zasilających na terenie budowanej stacji bazowej?
Odpowiedź:
Wewnętrzne linie zasilające są przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku wykanania linii WLZ. Wykonawca będzie jednak zobowiązany do współpracy z Wykonawcą przyłączy energetycznych i WLZ.

59. Kto dostarcza rozdzielnię pomiarową dla budowanych obiektów?
Odpowiedź:
Dostarczenie rozdzielni pomiarowej jest przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku dostarczenia rozdzielni pomiarowej.

60. Kto odpowiada za odłączenie zasilania do stacji bazowej rozbieranego obiektu?
Odpowiedź:
Wykonawca jest zobowiązany do odłączenia stacji od zasilania.

61. Kto odpowiada za przyłączenie do sieci energetycznej budowanych wież?
Odpowiedź:
Budowa przyłączy są przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku wykonania przyłączy energetycznych. Wykonawca będzie jednak zobowiązany do współpracy z Wykonawcą przyłączy energetycznych i WLZ.

62. Czy koszt koordynacji przyłącza energetycznego uwzględnić w ofercie?
Odpowiedź:
Budowa przyłączy jest przedmiotem oddzielnego postępowania. Wykonawca nie ma obowiązku wykonania przyłączy energetycznych.

63. Kto odpowiada za demontaż systemu antenowego operatora na rozbieranej stacji bazowej?
Odpowiedź:
Demontaż systemu antenowego w większości przypadków zostanie przeprowadzony przed rozbiórką. Może jednak się zdarzyć, że system antenowy w kilku przypadkach pozostanie na stacjach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu systemu i jego utylizacji zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001 r o odpadach (dz. U. nr 62, 09z. 628 z późn. zm.).


64. Ile czasu ma zamawiający na akceptację składanych od niego dokumentacji projektowych renowacji, rozbiórki i budowy wież. Ważne ze względu na bardzo krótki czas na realizację projektu.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje 7 dni na akceptację przedstawionych projektów rozbiórki, wzmocnień oraz projektów budowlanych.

65. Czy w skład zadania wchodzi budowa masztu na Piłsudskiego we Włodawie?
Odpowiedź:
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonnie konstrukcji podantenowej stalowej na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 66 we Włodawie. Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część 1.1.1.2 Budowa)


66. Jakie są planowane wymiary działek dla nowobudowanych stacji bazowych?
Odpowiedź:
Działki dla nowo powstałych wież powinny mieć minimalne wymiary 15 x15 m. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów w uzasadnionych przypadkach.

67. Jakie są preferowane typy zagospodarowania terenu (kostka brukowa, tłuczeń, zagrabiony teren i zasiana trawa, inne – proszę wskazać).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nawierzchnia wokół nowych wież była co najmniej typu tłuczeń. Zamawiający dopuszcza inny typ nawierzchni jednakże nie może to być zagrabienie, zasianie trawą.

68. Czy są preferowane systemy malarskie do wykonania oznakowania przeszkodowego dziennego?
Odpowiedź:
Należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych . Zamawiający nie faworyzuje żadnego systemu malarskiego, jednakże mają one zabezpieczać przed szkodliwym wpływem środowiska naturalnego.

69. Czy są preferowane typy lamp oświetlenia przeszkodowego?
Odpowiedź:
Należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych . Zamawiający nie faworyzuje żadnego typu lamp oświetlenia przeszkodowego. Ponadto Zamawiający informuje, iż co najmniej 2 obiekty podlegające rozbiórce posiadają oznakowanie przeszkodowe.

70. Czy zamawiający dopuszcza skrócenie wież tak żeby miały mniej niż 50m? Obiekty poniżej 50m nie wymagają uzgodnień ze służbami lotniczymi.
Odpowiedź:
Nie dopuszcza

71. Jeżeli operator demontuje system antenowy i przyłącze, to do kiedy najpóźniej ma czas na zdemontowanie sytemu i zasilania.
Odpowiedź:
Zdemontowanie systemu i przyłączy powinno nastąpić do chwili przekazania obiektu Wykonawcy z przezaczeniem jego rozbiórki.

72. Jeżeli wykonawca demontuje system antenowy, to czy poddaje go utylizacji we własnym zakresie czy operator odbiera go na placu rozbiórki?
Odpowiedź:
Na wykonawcy spoczywa obowiązek utylizacji elementów infrastruktury, która nie będzie wykorzystana na nowo wybudowanych wieżach. Zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001 r o odpadach (dz. U. nr 62, 09z. 628 z późn. zm.).

73. Czy zamawiający dopuszcza jako oznakowanie nocne montaż tylko jednej lampy oświetlenia przeszkodowego na szczycie wieży?
Odpowiedź:
Należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych .

74. Co w przypadku gdy wymagane jest oznakowanie przeszkodowe nocne a zamawiający nie ma przyłącza energetycznego? Wzniesienie wieży z nieczynnymi lampami stanowi zagrożenie dla ruchu lotniczego.
Odpowiedź:
Każda wieża będzie miała przyłącze energetyczne. Wykonanie przyłączy energetycznych objęte jest odrębnym zamówieniem.

75. Czy przewidywane jest doprowadzenie tymczasowego przyłącza energetycznego do wieży do zasilenia lamp oznakowania przeszkodowego? kto pokrywa jego koszt?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje doprowadzenia tymczasowego przyłącza energetycznego.

76. Proszę o sprostowanie informacji zawartej w formularzu ofertowym dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia, cyt. „Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2013r." Zgodnie z informacją znajdującą się w ogłoszeniu o przetargu, SIWZ oraz umowie termin wykonania przedmiotu zamówienia upływa 15.06.2013.
Odpowiedź:
Ostateczny termin wykonania inwestycji to 15.06.2013 r.

77. Czy jest możliwość złagodzenia warunków przetargu? Dotyczy to pkt.
Wiedza i doświadczenie - wpisane jest że wykonane powinno być minimum 3
podobne zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie SIWZ w powyższym zakresie.

78. Czy jest możliwość zastępstwa wadium gwarancją bankową?
Odpowiedź:
Wykonawca wybiera formę w jakiej wniesie wadium. Informacje na ten temat Zamawiający zawarł w SIWZ w rozdziale XV.


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wprowadza się zmiany zgodnie z powyższymi odpowiedziami na pytania

2. W załączniku nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy wprowadza się następujące zmiany:
Punkt 2 otrzymuje brzmienie
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 czerwca 2013r.

3. W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się zmiany zgodnie
z powyższymi odpowiedziami na pytania


W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 21.01.2013r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 21.01.2013r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 21.01.2013r.
4. Dotychczasową treść załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma –Wzór umowy po modyfikacji z dnia 21.01.2013r.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Zmiana ta jest zmianą istotną.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 24.01.2013r., do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 24.01.2013r., godz. 10.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 28.01.2013r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 28.01.2013r., godz. 12.30.


W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.


PLIKI DO POBRANIA: (kliknij aby pobrać)

OPINIE TECHNICZNE - Załącznik nr 1 do SZOPZ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA - Załącznik nr 2 do SZOPZ

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron