Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Nieruchomość w Kijanach ...

Nieruchomość w Kijanach na sprzedaż

2013-01-14 10:09:12

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego położonych w Kijanach gm. Spiczyn

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone
w Kijanach, gm. Spiczyn, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00136582/3.
Nieruchomości usytuowane są ok. 200 m od przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów - Biskupice), na zapleczu zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gminna utwardzona asfaltem. Nieruchomości wydzielone zostały z niezabudowanej części kompleksu otaczającego budynek mieszkalno- użytkowy, stanowią one teren zadrzewiony drzewostanem parkowym.
1) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/10 o pow. 0,1948 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/14 o pow. 529 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 60 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 6 000 zł, postąpienie nie mniej niż 600 zł,
2) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/11 o pow. 0,1810 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/14 o pow. 529 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 56 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium
5 600 zł, postąpienie nie mniej niż 560 zł,
3) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/12 o pow. 0,1719 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/14 o pow. 529 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 50 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium
5 000 zł, postąpienie nie mniej niż 500 zł,
4) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/13 o pow. 0,1786 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/14 o pow. 529 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 55 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium
5 500 zł, postąpienie nie mniej niż 550 zł,
5) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/18 o pow. 0,1971 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/17 o pow. 614 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 60 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 6 000 zł, postąpienie nie mniej niż 600 zł,
6) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/19 o pow. 0,1812 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/17 o pow. 614 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren MN, UP – teren mieszkalnictwa rolnictwa i usług publiczny; cena wywoławcza 76 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 7 600 zł, postąpienie nie mniej niż 760 zł,
7) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/17 o pow. 614 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczenie w planie: teren MN, UP – teren mieszkalnictwa rolnictwa i usług publiczny; cena wywoławcza 60 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 6 000 zł, postąpienie nie mniej niż 600 zł,
8) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/16 o pow. 0,1538 ha wraz z udziałem
w działce nr 77/17 o pow. 614 m2 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Działka gruntowa zabudowana garażem, składającym się z 3 boksów garażowych
o pow. użytkowej 48,80 m2, przeznaczenie w planie: teren UP, ZP – usługi publiczne, zieleń parkowa; cena wywoławcza 84 000 zł netto plus należny podatek VAT, wadium 8 400 zł, postąpienie nie mniej niż 840 zł,
2. Teren w którym położone są nieruchomości uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową, gazowa i telefoniczną przebiegające w pobliżu działki.
3. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 27 listopada 2012 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.
4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa
w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosowanego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej),
4) umowy między osobami (współwłaścicielami), określającej wysokość udziału każdej
z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).
6. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter):
1) Działka nr 77/10 o pow. 0,1948 ha – o godz. 10,00,
2) Działka nr 77/11 o pow. 0,1810 ha – o godz. 10.45,
3) Działka nr 77/12 o pow. 0,1719 ha – o godz. 11.30,
4) Działka nr 77/13 o pow. 0,1786 ha – o godz. 12.15,
5) Działka nr 77/18 o pow. 0,1971 ha – o godz. 13.00,
6) Działka nr 77/19 o pow. 0,1812 ha – o godz. 13.45,
7) Działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha – o godz. 14.30,
8) Działka nr 77/16 o pow. 0,1538 ha – o godz. 15.00,
7. Wadium w wysokości określonej dla każdej z nieruchomości odrębnie należy wpłacić
w pieniądzu najpóźniej do dnia 8 lutego 2013r. na konto Powiatu Łęczyńskiego,
al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.
8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia lub promesy Ministra Spraw Wewnętrznych, o których mowa w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz. U.
z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
14. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 10 stycznia 2013 r. na okres 1 miesiąca, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz w inny zwyczajowy przyjęty sposób, ponadto ogłoszenie o przetargu zamieszczone będzie w prasie o zasięgu regionalnym.
15. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 lub 7 (tel. 81 7526472)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa