Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o audyt dla SPZOZ Łęczna. ZP.272.1.4.2013

2013-01-07 13:34:15

ZP.272.1.4.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok 2011:
Suma aktywów – 109.752.080,99 na dzień 31.12.2011 r.
Przychody ogółem – 38.179.894,39 za 12 miesięcy 2011 r.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.:
-umowy o pracę – 256 osób,
-umowy zlecenia i o dzieło – 27 osób,
- umowy cywilno-prawne (kontrakty) – 118 osób,
Razem : 401 osób;
Średnie zatrudnienie - 244,9 z tytułu umów o pracę
Rok 2012 :
Suma aktywów na dzień 30.11.2012 r. – 108.275.258,00
Przychody ogółem za 11 m-cy 2012r. – 38 851 583,00 zł,
Średni miesięczny obrót z 11-tu miesięcy 2012 r. – 3.531.962,09 zł
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.:
-umowy o pracę – 277 osób,
-umowy zlecenia i o dzieło – 22 osoby,
- umowy cywilno-prawne (kontrakty) – 144 osoby,
Razem : 443 osoby;

2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny
z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) – nie później niż do 15.03.2013r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.plZapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2013 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem oraz zamieszczone na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 15.03.2013r..

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia wykonawcy fizycznego


Łęczna dnia 07.01.2013 r. Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron