Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012

2013-01-04 19:32:15
Łęczna, dn.03.01.2013r.
Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na _Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III__
znak: ZP.272.4.17.2012, realizowanego w ramach projektu Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 259701- 2012; data zamieszczenia ogłoszenia: 07.12.2012r.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 02.01.2013r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.01.2013r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę 885.600,00 zł brutto.
Komisja powołana przez Zarząd Powiatu dokonała otwarcia ofert i stwierdziła,
że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi 1 462 039,50 zł brutto. Oferta została złożona przez SGK PROJEKT, Grzegorz Kamiński ul. Popowicka 14/4, 54-237 Wrocław.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty

Zatem postępowanie należało unieważnić.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www