Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o przedstawienie ceny na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji

2008-10-24 10:42:51
AG. 3411- 18 /08

Na podstawie Zarządzenia Starosty łęczyńskiego Nr 32/2007 z dnia 31.08.2007r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64


Przedmiot zamówienia:


I. Łącze internetowe:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Prędkość wysyłania 4 Mb/s, ściągania 8Mb/s
2. 8 stałych adresów IP
3. Czas reakcji serwisowej 8 godzin
4. Parametry łącza sprawdzane za pomocą strony www.speedtest.pl z możliwością odchylenia prędkości łącza do 15%


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Zapytania o przedmiot zamówienia:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Pan Rafał Kloc, tel.( 081) 752 64 06, kom. 603 867 088, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:


1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto za m-c, należny podatek VAT, cenę brutto za m-c , cenę netto za rok oraz cenę brutto za rok. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
2) kserokopię niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ust.1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne /jt. Dz.U. Nr 171, poz.1800 z późn. zm./) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego.
4) Regulamin świadczenia usługi przez Wykonawcę.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2008r do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Łęczna, dnia 24.10.2008


Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków