Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie oraz budowę przyłącza energetycznego do sieci niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych. Znak sprawy: ZP. 272.4.20.2012

2012-12-23 11:09:51
Łęczna: Zaprojektowanie oraz budowa przyłącza energetycznego do sieci niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 526318 - 2012; data zamieszczenia: 23.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz budowa przyłącza energetycznego do sieci niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie oraz budowa przyłącza energetycznego do sieci niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III._ 2. W ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt.1, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów przyłącza energetycznego oraz robót elektrycznych i budowlanych związanych z budową nowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydanymi przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w tym w szczególności: 1) Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. 2) Uzyskania wszelkich wymaganych zgód, opinii, stanowisk i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania 3) Wykonania prac związanych z usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. 4) Dokonania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 5) Wykonania robót budowlanych polegających na budowie przyłącza oraz robót elektrycznych związanych z budową nowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia dla zasilania Stacji Bazowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 71.22.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert, w sposób określony w SIWZ
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w PF-U; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy b) poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego c) poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego 2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów, wydłużeniem się postępowań administracyjnych związanych z inwestycją 3) Zmianie dotyczącej zakresu robót wynikającego z nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia robót lub wysokości wynagrodzenia 4) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 5) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 6) Zmianie zakresu zamówienia, terminu i warunków płatności, terminu realizacji zamówienia w sytuacji wynikającej z działania siły wyższej - 7) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425 2. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190 3. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836 4. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601 5. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968 6. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524 7. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304 8. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871 9. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842 wspólnie prowadzą postępowanie. W imieniu i na ich rzecz działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe