Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja 2 przetargu na zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych. Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012

2012-12-20 14:51:25
Łęczna, dn. 20.12.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana
Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 259701-2012; data
zamieszczenia: 07.12.2012r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


I Zestaw pytań :
1. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź po czyjej stronie leży uzyskanie decyzji środowiskowej?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą oddziaływania na środowisko i przekaże ją Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku wykonania dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko. Zamawiający wykreślił zapis: „W przypadku, gdy dokumentacja okaże się nie wystarczająca - Wykonawca wykona ją powtórnie na własny koszt."

2. Czy zamówienie jw. obejmuje swoim zakresem wyposażenie wież kratownicowych, a także kontenerów w wyposażenie elektryczno-przemysłowe (tj. okablowanie wież i urządzenia w kontenerze takie jak: zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych, urządzenia uzupełniające i klimatyzatory) oraz anteny wież?
Odpowiedź:
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia wież kratownicowych i kontenerów w urządzenia nadawczo – odbiorcze, okablowanie wież itp. (Urządzenia te są przedmiotem oddzielnego zamówienia).
Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego uzupełnienia brakujących elementów wież kratownicowych lub kontenerów w wyposażenie, które jest nieodłącznym elementem konstrukcji lub infrastruktury towarzyszącej (np. uszkodzona klimatyzacja, uszkodzone elementy metalowe konstrukcji wieży itp.)3. W Załączniku nr 1 do SIWZ (PFU) pkt 1.1.2. podpunkt 1.1.2.1. Rozbiórka – w skład prac rozbiórkowych wchodzi m.in. demontaż urządzeń znajdujących się na wieży telekomunikacyjnej oraz utylizacja istniejących urządzeń nadawczo-odbiorczych w tym m.in. okablowania, po akceptacji Zamawiającego. W pkt 1.1.1 podpunkt 1.1.1.1. Rozbiórka – Parametry wież kratownicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do rozbiórki są informacje dotyczące wyposażenia kontenerów tj. zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzenia uzupełniające i klimatyzatory. Czy wyposażenie kontenera w ww. urządzenia należy zdemontować i również po akceptacji Zamawiającego zutylizować?
Odpowiedź:
W przypadku pozostawienia na terenie obiektu lub na wieży elementów zbędnych przez poprzedniego Właściciela, Wykonawca zobowiązany będzie do zinwentaryzowania tych elementów i utylizacji, po akceptacji przez Zamawiającego.

4. Prosimy o potwierdzenie lub zanegowanie, że przyłącze energetyczne, doprowadzenie zasilania obiektów (wież, kontenerów) w energię elektryczną leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Budowa przyłącza energetycznego i doprowadzenie energii elektrycznej do wieży/kontenera leży po stronie Zamawiającego i jest przedmiotem oddzielnego postępowania.

5. Czy doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz montaż okablowania i anten obiektów (tj. poszczególnych wież wymienionych w SIWZ oraz kontenerów) zbiegnie się z czasem uzyskania zgody na użytkowanie poszczególnych obiektów?
Odpowiedź:
Tak, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz montaż okablowania i anten zbiegnie się z czasem uzyskania zgody na użytkowanie poszczególnych obiektów.

6. Czy projekty winny zawierać obliczenia statyczne wież?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie musiał dokonać ponownych obliczeń wytrzymałości wież w przypadku zmiany konfiguracji i wielkości anten. Planowane konfiguracje i wielkości anten, zawierają opinie techniczne stanowiące załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku zmiany, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu takiego faktu.


II Zestaw pytań:
1. W rozdziale III SIWZ pkt. 2 określono zakres inwestycji
„ 3) Wykonanie prac konserwacyjnych 11 wież kratownicowych w lokalizacjach wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z warunkami w nim przedstawionymi.”
W Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:
„ Lokalizacje wież telekomunikacyjnych istniejących, przeznaczonych do konserwacji (…)” wymieniono 3 wieże kratownicowe przeznaczone do konserwacji.
Prosimy o odpowiedź ile wież ma być objętych konserwacją.
Odpowiedź:
Wszystkie wieże opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ podlegają konserwacji. Również 8 wież, które podlegają rozbiórce należy przed ich ponowną budową dokonać odpowiednich napraw/czynności konserwujących.

2. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:
W części ogólnej - Lokalizacje inwestycji:
Odległość od lokalizacji budowy dla obiektów z pozycji 6-8 nie większa niż 300km
W Części Opisowej 1.1. odległość od lokalizacji budowy dla obiektów z poz. 6-8 jest wskazana jako nie większa niż 400 km.
Ze względu na dużą różnicę, prosimy o jednoznaczne określenie wartości odległości dla obiektów z poz. 6-8.
Odpowiedź:
Odległości między lokalizacjami wież:
Osowa – Kijany – 75 km
Suchowola – Łęczna – 310 km
Mircze – Rozpłucie Drugie – 122 km
Teratyn – Cyców – 72 km
Rokitno – Wereszczyn – 115 km
Goworówek – Hańsk – 250 km
Czemierniki – Lubień – 55 km
Hołowczyce – Hanna – 100 km

Zamawiający informuje, że docelowe lokalizacje wież mogą ulec zamianie o czym bezzwłocznie
poinformuje Wykonawcę.

3. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 1.1.1.2. Budowa ujęto zobowiązanie Wykonawcy, którego nie obejmuje zakres inwestycji („Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do wykonania konstrukcji podantenowej stalowej na dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 66 we Włodawie. Konstrukcja powinna spełniać wszelkie wymogi techniczne i pozwalać na montaż 6 anten parabolicznych o średnicy 60 – 90 cm. Wykonawca zobowiązuje się również dostarczyć szafę outdoor 42U”).
Prosimy o informację, czy powyższe zamówienie dodatkowe jest wymagane, ponieważ ze względu na koszty realizacji będzie miało wpływ na wysokość złożonej oferty.

W przypadku potwierdzenia wykonania, prosimy o informację jaką wysokość ma mieć zamawiana konstrukcja podantenowa.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza zamówienie.
Konstrukcja powinna mieć wysokość do 20 m. (w zależności od warunków). Na wieży zainstalowane zostanie 8 anten parabolicznych z czego 3 anteny będą o średnicy 0,3 m a 5 powyżej 0,3 m. Anteny o średnicy 0,3 m mogą zostać zainstalowane niżej niż anteny o większej średnicy. (Dostarczenie i montaż anten leży po stronie Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szafy outdoor.

4. W Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pkt.1.1.2.3. Konserwacja, prosimy o sprecyzowanie jaki zakres prac ma ona objąć.
Odpowiedź:
Opinie techniczne stanowiące załączniki do Programu Funkcjonalno-użytkowym, określają jakie czynności należy wykonać aby wieża nadawała się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego.

5. Prosimy o udostępnienie załączników stanowiących integralną część Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Odpowiedź:
Załączono Opinie techniczne oraz wzór protokołu zdawczo-odbiorczego gruntu. Zamawiający opublikował tekst jednolity wraz z w/w załącznikami, w wersji uwzględniającej zmiany PFU dokonane w dniu 13.12.2012r.

6. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu SIWZ Rozdz. XV A. 2.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu Łęczyńskiego. Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2012.
Odpowiedź:
Powyższy zapis jest prawidłowy w zakresie wskazania rachunku bankowego Zamawiającego, natomiast oczywiście nazwa postępowania jest nieprawidłowa. Zamawiający zmienia SIWZ w związku z powyższym w sposób określony w dalszej części niniejszego pisma

III Zestaw pytań:
1. Proszę o wydanie badań geotechnicznych gruntów do wglądu - jest to bardzo istotny czynnik cenotwórczy (kwestia posadowienia płyta, fundamenty stopowe, czy pośrednie posadowienie na mikropalach lub kotwach gruntowych).
Odpowiedź:
Dokumentacja geotechniczna została dodana jako załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zmienia SIWZ w związku z powyższym w sposób określony w dalszej części niniejszego pisma
2. Nadal nie zamieszczono opinii technicznych konstrukcji wież - bez tej wiedzy nie można rozpocząć projektowania i wyceny robót (kwestie wzmocnień wież - prawdopodobnie wszystkie wieże należy wzmocnić w świetle nowych wymogów normowych).
Odpowiedź:
Zamawiający udziela odpowiedzi jak na pytanie nr 5 w II zestawie pytań. Zamawiający oświadcza, że opinie techniczne są zamieszczone na stronie powiatleczynski.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, Modyfikacja przetargu na zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych. Znak sprawy: ZP.272.4.17.2012” z dnia 13.12.2012 w linku pod nazwą: „Załącznik nr 1 do SZOPZ”


3. Proszę przedstawić jednoznacznie kwalifikację przedsięwzięcia - ewentualnie analizę oddziaływania na środowisko, stwierdzenie "13.
Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację niezbędną do wykonania rozbiórek oraz budów dotyczącą oddziaływania na środowisko. W przypadku, gdy dokumentacja okaże się nie wystarczająca - Wykonawca wykona ją powtórnie na własny koszt." jest niedopuszczalne - nie można jednoznacznie określić ceny.
I pytanie jest czy Zamawiający posiada taką dokumentację czy wykonawca ma ją wykonać i wycenić?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą oddziaływania na środowisko i przekaże ją Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku wykonania dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko. Zamawiający wykreślił zapis: „W przypadku, gdy dokumentacja okaże się nie wystarczająca - Wykonawca wykona ją powtórnie na własny koszt."

4. Proszę o uszczegółowienie i określenie w zakresie części telekomunikacyjnej informacji o mocach przewidywanych anten, jaki system będzie działał na tych stacjach, jakie parametry sytemu są przewidywane - są to informacje cenotwórcze.
Odpowiedź:
Określenie mocy przewidywanych anten oraz ich parametry nie są istotne w stosunku do przedmiotu zamówienia tego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku przekazania informacji na temat parametrów anten.


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XV. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w brzmieniu:

A. Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. […]
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu Łęczyńskiego. Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2012

Otrzymują następujące brzmienie:

A. Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. […]
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
z dopiskiem: wadium w postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz budowy ośmiu wież kratownicowych w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ Znak sprawy: ZP. 272.4.17.2012


2. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
W treści Programu funkcjonalno-użytkowego następują zmiany w zakresie:
- lokalizacji inwestycji,
- zakres prac związanych z przetransportowaniem elementów konstrukcji,
- w tabeli lokalizacji wraz z ilością anten, które będą na nich zamontowane,
- przekazywanych informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych
- wykazu załączników, dodając dokumentację geotechniczną
w brzmieniu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego pisma.W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 20.12.2012r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy po modyfikacji z dnia 20.12.2012r.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część, są zmianami istotnymi
i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 28.12.2012r., do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 28.12.2012r., godz. 10.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 02.01.2013r., do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 02.01.2013r., godz. 10.30.


W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Adam Niwiński


PLIKI DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 do SZOPZ - Opinie techniczne

Załącznik nr 2 do SZOPZ - Dokumentacja geotechniczna

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych