Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej (82szt.) w budynku internatu MOW

2008-10-21 12:25:15
Łęczna: Wymiana stolarki drzwiowej ( szt. 82) w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (CPV: 45422100-2).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax. 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki drzwiowej ( szt. 82) w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (CPV: 45422100-2)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki drzwiowej ( szt. 82) w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (CPV: 45422100-2)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.21.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych brutto). Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne roboty w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie wymaganych robót oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) udzielą gwarancji na wykonane prace - 3 lata od daty odbioru końcowego robót. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2 i 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-u lat podobnych robót zawierający dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch robót z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3 do SIWZ; 2) kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób kierujących robotami. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ; 2) wypełnione kompletnie przedmiary robót o wartości składników z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2008 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński, 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 12.11. do godz. 1000..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa