Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na całodobową ochronę nieruchomości ZS Łęczna. ZP.271.16.2012

2012-12-03 13:04:43
ZP. 272.1. 16.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 589/2012 z dnia 05 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zlecenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ulicy Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP 713-238-63-59, Regon 430132421- zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- całodobowej ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 01.01.2013 do 30.08 2013r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Bogdanowicza 9
NIP: 713-238-63-59, Regon 430132421
Telefon/fax (81) 752-10-91
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia/koncesję do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4. Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani:
1. Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty oraz pozostałe odpowiednie załączniki.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2012r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie osoby fizycznej;
3. Projekt umowy na wykonanie usług.

Łęczna dnia 03.12.2012r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe