Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o wykonanie projektu geologicznego

2008-10-08 10:56:39


ZP.3411/11/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania projektu prac geologicznych, w celu wykorzystania ciepła ziemi dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 82, 21-020 Milejów, podlegający zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej - Staroście Łęczyńskiemu, na podstawie zapisu art. 33 ust. 4 i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.)
W/w dokumentacja jest niezbędna w 5 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDV lub innym graficznym i dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 15 listopada 2008r.
Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień publicznych CPV 74225000-2

Termin wykonania projektu: do 15 listopada 2008 r.


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia geologiczne.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2008r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowyŁęczna dnia 07.10.2008r. .................................................
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych