Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1, znak sprawy: ZP.272.4.18.2012 na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna

2012-11-27 12:57:20
Łęczna, dnia 27.11.2012r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.272.4.18.2012 na : dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:


Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ:

1. W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §5 ust. 2 widnieje zapis: „Ceny za 1 kWh określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.”
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów w trakcie obowiązywania umowy skutkujących zmianą przepisów ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Ceny za 1 kWh określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
2. W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §6 ust. 1 widnieje zapis: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną, odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy, w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego powiększone o podatek VAT plus ewentualnie podatek akcyzowy.” Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną, odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy, w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD
w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego powiększone o podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który obciąża Zamawiającego.”
3. W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §8ust. 1 oraz 3. Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe zapisy są sprzeczne z postanowieniami ust. 3 oraz przepisami ustawy prawo energetycznej: Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji zapisów zgodnie
z art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego. Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis w §8ust.1 powinien otrzymać brzmienie: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.” , natomiast zapis w §8ust. 3: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
4. W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §9 ust. 1 widnieje zapis: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2013 r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, a także z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji.” Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2013 r., jednakże nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług dystrybucji.”
W odpowiedzi wyjaśniamy:
Ad. 1. Zamawiający zmieni projekt umowy w § 5 ust. 2 na następujący: „Ceny za 1 kWh określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Ad. 2. Zamawiający zmieni projekt umowy w § 6 ust. 1 na następujący: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną, odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy, w wysokości określonej w § 5 pkt. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego powiększone o podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który obciąża Zamawiającego.”

Ad. 3. Zamawiający zmieni projekt umowy w § 8 ust. 1 na następujący: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.” ,

natomiast zapis w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie : „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.”

Ad.4. Zamawiający zmieni projekt umowy - § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: : „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2013 r., jednakże nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług dystrybucji.”

W załączeniu projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ po dokonanej korekcie.Z poważaniem:
Dyrektor Dorota Makara

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa