Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Przetarg nieograniczony ...

Przetarg nieograniczony na wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych. Znak sprawy ZP.272.4.7.2012

2012-11-13 16:02:16

Wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ Znak sprawy ZP.272.4.7.2012

Znak sprawy: ZP. 272.4.7.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie opinii budowlanych
istniejących wież kratownicowych w ramach projektu „Wirtualne powiaty.
Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa,
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
3. Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139
4. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601
7. Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774
8. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774
9. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968
10. Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180
11. Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
12. Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice; NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska; NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842
w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010 r.

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32 REGON 431019425
nr telefonu 081/ 752-64-23, nr faksu 081 752-64-64.
Godziny urzędowania poniedziałek, środa – piątek w godzinach 7.00 – 15.00,
wtorek 8.00 – 16.00.
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III._Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opinii budowlanych 3 (trzech) wież kratownicowych istniejących. W szczególności opinie winny obejmować branżę konstrukcyjno-budowlaną.
1. Założenia:
1) Wieże telekomunikacyjne są wieżami kratownicowymi o minimalnej wysokości 40 m, znajdującymi się na terenie województwa lubelskiego, lub w odległości 350 km od Centrum Zarządzania Siecią z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a – ich dokładne lokalizacje zostaną wskazane w dniu podpisania umowy.
2) Kopie posiadanej dokumentacji dotyczącej wież telekomunikacyjnych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy.
3) Harmonogram udostępniania wież w celu dokonania oględzin/badań zostanie uzgodniony w dniu podpisania umowy.
4) Wieże kratownicowe są przeznaczone do demontażu i ponownej budowy po przetransportowaniu ich w docelowe miejsce.
2. Zakres opracowania
Opinie techniczne powinny zawierać:
1) Część dot. Inwentaryzacji, a w szczególności:
a) analizę istniejących dokumentacji i opracowań technicznych;
b) pomiar geometrii konstrukcji wieży – profile stalowe, blachy wężowe, zamocowanie w fundamencie;
c) inwentaryzację istniejącej na wieży infrastruktury podantenowej (konstrukcje wsporcze, drabinki kablowe, drabinki komunikacyjne) oraz jeżeli istnieją – urządzeń telekomunikacyjnych (systemy antenowe);
d) szczegółowe opracowanie graficzne stanu istniejącego konstrukcji i infrastruktury antenowej w wersji papierowej oraz na płycie CD;
e) szczegółową inwentaryzację fotograficzną ze szczególnym uwzględnieniem węzłów.
2) Część dotycząca geodezyjnego pomiaru pionowości, a w szczególności:
a) określenie pionowości konstrukcji istniejącej w oparciu o pomiary geodezyjne;
b) kontrolę stałych punktów geodezyjnych przeznaczonych do monitoringu odkształceń.
3) Ocenę stanu technicznego, w szczególności:
a) ocenę makroskopową spoin w połączeniach stykowych i węzłowych,
b) ocenę makroskopową połączeń śrubowych,
c) ocenę makroskopową korozji profili stalowych i elementów połączeń,
d) ocenę makroskopową antykorozyjnych powłok malarskich,
e) ocenę sposobu zamocowania infrastruktury podantenowej,
f) ocenę stanu technicznego pomostów, barier, elementów komunikacyjnych,
g) ocenę stanu technicznego oparcia stalowej konstrukcji wieży na fundamencie.
4) Analizę statyczno-wytrzymałościową, w szczególności:
a) zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury wieży;
b) zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej (docelowej) infrastruktury wieży;
c) obliczenia statyczne;
d) obliczenia wytrzymałościowe (sprawdzenie wytężeń prętów, łączników,
5) Ocenę poprawności dokumentacji, w szczególności:
a) Porównanie stanu zinwentaryzowanego obiektu z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją budowlaną i technologiczną istniejącego obiektu;
b) Wykazanie braków i różnic dokumentacji ze stanem zinwentaryzowanym.
6) Ocenę przydatności do zastosowania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej wież, w szczególności;
a) dróg kablowych, kontenera, jego wyposażenia, ocenę wytrzymałości powłok antykorozyjnych dróg kablowych;
b) ocenę prawidłowości pracy: klimatyzatora, systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, wentylacji;
c) ocenę możliwości wykorzystania konstrukcji wieży w przedmiotowym projekcie.
7) Ocenę uziemienia i przyłącza energetycznego.
a) Inwentaryzacja Rozdzielni Technicznej, ilość faz w rozdzielni, podział obwodów na sprzęt aktywny i obwody utrzymaniowe (klimatyzacja, oświetlenie, instalacja alarmowa)
8) Ocena i zalecenia dotyczące wykonania rozbiórki i transportu elementów konstrukcyjnych obiektów w miejsce ich budowy.
Czynności wykonywane w miejscu posadowienia wież mogą odbywać się przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Właściciela wież.
Za wszelkie uszkodzenia wież kratownicowych lub ich części spowodowane wykonywaniem czynności związanych ze sporządzeniem opinii oraz inne zdarzenia losowe odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Sposób przygotowania dokumentacji
Przedmiotowa dokumentacja powinna być dostarczona:
1) w formie papierowej dla każdej wieży oddzielnie w dwóch egzemplarzach.
2) w formie elektronicznej na płycie CD-ROM zawierającej wszelkiego rodzaju rysunki w plikach formatu dwg, zdjęcia w plikach formatu jpg, opisy w formie plików tekstowych lub pdf.)

IV. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów cpv:
71335000-5 Badania inżynieryjne

V. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację
z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VIII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29
ust. 4 ustawy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów

A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.


XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
fax: (081 752-64-64)

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik – główny specjalista ds. zamówień publicznych tel. (081) 752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl

XV. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

A Przygotowanie oferty
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w rozdz. XIII SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XIII SIWZ oraz w rozdziale XVII lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 1 rozdziału XIII oraz lit. A pkt. 1 rozdziału XVII SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności powinny zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji,
5) warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych w ramach projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
- Znak sprawy: ZP. 272.4.7.2012, nie otwierać przed dniem ........ .2012 r. przed godz. ...00. (wypełnia Wykonawca) Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. ...00. (wypełnia Wykonawca)
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 22 listopada 2012r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 22 listopada 2012r., godz. 12.30.

3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki cenotwórcze jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ należy podać cenę ofertową która stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5
ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
Cena ofertowa brutto – 100 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%


XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.


XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
w tym objętych treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i warunkach określonych w pkt.4.
4. Warunki dokonania zmiany umowy:
1) zmiana sposobu odbioru, terminu wykonania usługi lub sposobu dokonywania płatności – w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego, zmiany przepisów prawa
2) zmiana zakresu i terminu zakończenia realizacji usługi – w sytuacji zaistnienia Siły wyższej.
3) zmiana (obniżenie) wysokości wynagrodzenia – zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy.
4) zmiana warunków płatności – w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą na realizację projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” lub wytycznych Instytucji Zarządzającej;
5) zmiana sposobu wykonania Umowy – w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych zaistniałych w okresie wykonywania Umowy.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy


Łęczna, dnia 08.11.2012 r.

Zatwierdził:
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna