Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg nieograniczony na wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych. Znak sprawy ZP.272.4.7.2012

2012-11-13 15:01:59

Wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ Znak sprawy ZP.272.4.7.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl
________________________________________
Łęczna: Wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 239731 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opinii budowlanych istniejących wież kratownicowych w ramach projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opinii budowlanych 3 (trzech) wież kratownicowych istniejących. W szczególności opinie winny obejmować branżę konstrukcyjno-budowlaną. 1. Założenia: 1) Wieże telekomunikacyjne są wieżami kratownicowymi o minimalnej wysokości 40 m, znajdującymi się na terenie województwa lubelskiego, lub w odległości 350 km od Centrum Zarządzania Siecią z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a - ich dokładne lokalizacje zostaną wskazane w dniu podpisania umowy. 2) Kopie posiadanej dokumentacji dotyczącej wież telekomunikacyjnych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy. 3) Harmonogram udostępniania wież w celu dokonania oględzin/badań zostanie uzgodniony w dniu podpisania umowy. 4) Wieże kratownicowe są przeznaczone do demontażu i ponownej budowy po przetransportowaniu ich w docelowe miejsce. 2. Zakres opracowania Opinie techniczne powinny zawierać: 1) Część dot. Inwentaryzacji, a w szczególności: a) analizę istniejących dokumentacji i opracowań technicznych; b) pomiar geometrii konstrukcji wieży - profile stalowe, blachy wężowe, zamocowanie w fundamencie; c) inwentaryzację istniejącej na wieży infrastruktury podantenowej (konstrukcje wsporcze, drabinki kablowe, drabinki komunikacyjne) oraz jeżeli istnieją - urządzeń telekomunikacyjnych (systemy antenowe); d) szczegółowe opracowanie graficzne stanu istniejącego konstrukcji i infrastruktury antenowej w wersji papierowej oraz na płycie CD; e) szczegółową inwentaryzację fotograficzną ze szczególnym uwzględnieniem węzłów. 2) Część dotycząca geodezyjnego pomiaru pionowości, a w szczególności: a) określenie pionowości konstrukcji istniejącej w oparciu o pomiary geodezyjne; b) kontrolę stałych punktów geodezyjnych przeznaczonych do monitoringu odkształceń. 3) Ocenę stanu technicznego, w szczególności: a) ocenę makroskopową spoin w połączeniach stykowych i węzłowych, b) ocenę makroskopową połączeń śrubowych, c) ocenę makroskopową korozji profili stalowych i elementów połączeń, d) ocenę makroskopową antykorozyjnych powłok malarskich, e) ocenę sposobu zamocowania infrastruktury podantenowej, f) ocenę stanu technicznego pomostów, barier, elementów komunikacyjnych, g) ocenę stanu technicznego oparcia stalowej konstrukcji wieży na fundamencie. 4) Analizę statyczno-wytrzymałościową, w szczególności: a) zebranie obciążeń z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury wieży; b) zebranie obciążeń z uwzględnieniem planowanej (docelowej) infrastruktury wieży; c) obliczenia statyczne; d) obliczenia wytrzymałościowe (sprawdzenie wytężeń prętów, łączników, 5) Ocenę poprawności dokumentacji, w szczególności: a) Porównanie stanu zinwentaryzowanego obiektu z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją budowlaną i technologiczną istniejącego obiektu; b) Wykazanie braków i różnic dokumentacji ze stanem zinwentaryzowanym. 6) Ocenę przydatności do zastosowania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej wież, w szczególności; a) dróg kablowych, kontenera, jego wyposażenia, ocenę wytrzymałości powłok antykorozyjnych dróg kablowych; b) ocenę prawidłowości pracy: klimatyzatora, systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, wentylacji; c) ocenę możliwości wykorzystania konstrukcji wieży w przedmiotowym projekcie. 7) Ocenę uziemienia i przyłącza energetycznego. a) Inwentaryzacja Rozdzielni Technicznej, ilość faz w rozdzielni, podział obwodów na sprzęt aktywny i obwody utrzymaniowe (klimatyzacja, oświetlenie, instalacja alarmowa) 8) Ocena i zalecenia dotyczące wykonania rozbiórki i transportu elementów konstrukcyjnych obiektów w miejsce ich budowy. Czynności wykonywane w miejscu posadowienia wież mogą odbywać się przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Właściciela wież. Za wszelkie uszkodzenia wież kratownicowych lub ich części spowodowane wykonywaniem czynności związanych ze sporządzeniem opinii oraz inne zdarzenia losowe odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Sposób przygotowania dokumentacji Przedmiotowa dokumentacja powinna być dostarczona: 1) w formie papierowej dla każdej wieży oddzielnie w dwóch egzemplarzach. 2) w formie elektronicznej na płycie CD-ROM zawierającej wszelkiego rodzaju rysunki w plikach formatu dwg, zdjęcia w plikach formatu jpg, opisy w formie plików tekstowych lub pdf.).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.50.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana sposobu odbioru, terminu wykonania usługi lub sposobu dokonywania płatności - w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego, zmiany przepisów prawa 2) zmiana zakresu i terminu zakończenia realizacji usługi - w sytuacji zaistnienia Siły wyższej. 3) zmiana (obniżenie) wysokości wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. 4) zmiana warunków płatności - w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą na realizację projektu _Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ lub wytycznych Instytucji Zarządzającej; 5) zmiana sposobu wykonania Umowy - w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych zaistniałych w okresie wykonywania Umowy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST. Zamawiający: 1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425; 2. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055; 3. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601; 4. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774; 5. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968; wspólnie prowadzą postępowanie. W ich imieniu i na ich rzecz działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010 r. Powiat Łęczyński jako pełnomocnik ww. jednostek samorządu terytorialnego podpisze z Wykonawcą umowę..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe