Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja SIWZ. Znak ...

Modyfikacja SIWZ. Znak sprawy ZP.272.4.8.2012

2012-09-19 22:52:23
Łęczna, dn. 19.09.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.8.2012Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniuDziałając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną
i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” /ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 września 2012r. pod nr 2012/S 168-278774/ do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Zestaw pytań nr 1:
Pytanie nr 1:
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w SIWZ str. 4 III „Opis Przedmiotu zamówienia”, oraz w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust 2 „Przedmiot umowy” pkt 2.2:
„2. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany także do uzyskania wszelkich wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z infrastrukturą Telekomunikacyjną.”
poprzez precyzyjne wskazanie jakie zgody, uzgodnienia Wykonawca ma uzyskać w toku realizacji przedmiotu zamówienia obecny zapis nie pozwala precyzyjnie ustalić zakresu obowiązków Wykonawcy w tym obszarze.
Sformułowanie użyte w niniejszym zapisie jest sformułowaniem ogólnym, potocznym nie pozwalającym na precyzyjne zdefiniowanie zakresu oczekiwań Zamawiającego. Brzmienie tego zapisu należy uznać za nie oddające woli Zamawiającego w sposób obiektywny i wystarczająco zrozumiały oraz pozwalający na obiektywną ocenę i kwalifikację zakresu oczekiwań Zamawiającego. Wnosimy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie oraz o dokonanie doprecyzowania tego zapisu w sposób umożliwiający jego obiektywną ocenę oraz wprowadzenie zmian w tym zapisie pozwalających na doprecyzowanie niniejszego zapisu i zdefiniowanie zamkniętej listy wymaganych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem art 29 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,” Analizując treść tego zapisu wskazać należy, że nie spełnia on wymogów ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagą wnosimy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie oraz o dokonanie doprecyzowania tego zapisu w sposób umożliwiający jego obiektywną ocenę.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający na obecnym etapie planowania inwestycji nie jest w stanie szczegółowo wskazać decyzji administracyjnych, zgód i uzgodnień wymaganych do uruchomienia Dzieła. Należy przypomnieć, że do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy w szczególności opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania Dzieła dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Dzieła, Harmonogram Realizacji Dzieła oraz Dokumentację Powykonawczą. W ramach powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania założeń, określonych w SIWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia a także przekazanych przez Zamawiającego w inny sposób; opisania realizacji Dzieła na terenie Obszaru Inwestycji, w szczególności poprzez wskazanie wszystkich jego elementów, w tym rodzaju i ilości; szczegółowego zaplanowania koncepcji instalacji Sieci, w szczególności poprzez zgromadzenie niezbędnych danych i Informacji, w tym również poprzez wizje lokalne w miejscach, w których poszczególne elementy Sieci będą umieszczone; szczegółowego zaplanowania uruchomienia i konfiguracji Sieci, w szczególności poprzez opisanie sposobu zapewnienia zasilania dla elementów Sieci oraz ich konfiguracji; określenia konieczności uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia Dzieła. Przygotowanie Szczegółowego Projektu Dzieła jest poprzedzone dokonaniem planowania radiowego.
W związku z powyższym ostateczny kształt inwestycji będzie znany dopiero po realizacji przez Wykonawcę powyższych obowiązków i dopiero na tym etapie będzie możliwe określenie kompletnej listy wymaganych do uruchomienia Dzieła decyzji, zgód, uzgodnień.

Pytanie nr 2
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 4 ust. 2 „Przedmiot Umowy” pkt 2.4 poprzez dodanie zapisu:
„Zamawiający zapewni wymagane i niezbędne zgody właścicieli nieruchomości lub administratorów nieruchomości, użytkowników wieczystych i innych korzystających z nieruchomości na prowadzenie na tych nieruchomościach robót budowlano montażowych lub instalacyjnych.”
Odpowiedź nr 2
Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu pkt 2.4.
Zamawiający dodaje podpunkt 2.4.5 w brzmieniu:
„Zamawiający zapewni wymagane i niezbędne zgody właścicieli nieruchomości lub administratorów nieruchomości, użytkowników wieczystych i innych korzystających z nieruchomości na prowadzenie na tych nieruchomościach robót budowlano montażowych lub instalacyjnych.”

Pytanie nr 3
Wyjaśnienie czy Zamawiający wyrażą zgodę na usunięcie zapisu w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 7 ust. 5 „Współdziałanie Zamawiającego” pkt 5.1 ostatnie zdanie w brzmieniu „W przypadku gdy jakiś z obowiązków niezbędnych do wykonania Umowy nie zastał wprost przypisany w Umowie lub przez właściwe przepisy prawa żadnej ze stron, strony zgodnie postanawiają, że obciąża on Wykonawcę.”
Wprowadza on, nieuzasadnioną i arbitralną możliwość jednostronnego wpływu przez Zamawiającego, zakres obowiązków Wykonawcy w toku realizacji umowy.
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Analizując treść tego zapisu wskazać należy, że nie spełnia on wymogów ustawy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyżej cytowanego postanowienia. Należy zauważyć, że w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania Dzieło w postaci wykonania sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną na terenie Obszaru Inwestycji, na które składają się elementy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oznacza to, że co do zasady Wykonawca odpowiada za całość inwestycji i oddanie jej Zamawiającym w stanie nadającym się do umówionego użytku. Postanowienie to jest więc wyłącznie konkretyzacją obowiązku, który wynika z przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 5 „Współdziałanie Zamawiającego” pkt 5.2 str. 7 poprzez wykreślenie sformułowania „bez specjalnych trudności” użyte pojęcie jest nie definiowalne natomiast obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy. Dodatkowo wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu.” Poprzez wprowadzenie go w brzmieniu „Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł uzyskać.”
Odpowiedź nr 4
Zamawiający zgadza się na modyfikację w/w punktu i wykreśla sformułowanie „Bez specjalnych trudności”
Ust. 5 pkt, 5.2 otrzymuje brzmienie:
„Współdziałanie ze strony Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.1, rozciąga się wyłącznie na informacje, których Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w inny sposób, obejmuje ono tylko takie działania, które mogą być wykonane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanych informacji i materiałów. Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu”

Pytanie nr 5
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w SIWZ str. 5 IV „Termin wykonania zamówienia”, oraz w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 6 „Termin realizacji dzieła” pkt 6.1 w punktach tych wpisane zostały dwa różne terminy wykonania dzieła/zamówienia odpowiednio w SIWZ wpisano „6 miesięcy” a w umowie „siedem miesięcy”.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający zmodyfikował w/w zapisy przyjmując termin siedmiu miesięcy.

Pytanie nr 6:
Udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 8 „Odbiory” zapisu w brzmieniu: „W przypadku bezpodstawnej odmowy dokonania odbioru, w ciągu ..... dni roboczych dla części Dzieła i .... dni roboczych dla całości Dzieła, od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, Wykonawca uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru. Dokonanie jednostronnego odbioru, każdorazowo pozwala Wykonawcy wystawić faktury częściowe jak również fakturę końcową”.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.Pytanie nr 7
Udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 8 „Odbiory” str. 10 pkt. 8.14 poprzez jego wykreślenie. Dokonanie odbioru powinno od strony formalnej potwierdzać prawidłowe wykonanie danego zakresu i całości umowy tak wiec zapis powyższy jest nieuzasadniony. Jeżeli dzieło ma wady to powinny one zostać wykryte i usunięte w toku procedur odbiorowych.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 8
Udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodą na wprowadzenie w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 9 „Przygotowanie dokumentacji dzieła” str. 11 pkt 9.12 modyfikacji zapisu w brzmieniu: „W przypadku gdy uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy przedstawione przez Wykonawcę w Szczegółowym Projekcie Dzieła nie będą odpowiadać celom lub założeniom Zamawiającego określonym w Dokumentacji Przetargowej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia Szczegółowego Projektu Dzieła. Przedstawienie Szczegółowego Projektu Dzieła nie wyłącza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. W przypadku realizacji prawa odstąpienia w okolicznościach o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za opracowanie Szczegółowego Projektu Dzieła.”
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji w/w punktu

Pytanie nr 9
Udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 10 str. 12 dodatkowego zapisu w brzmieniu:
„10.3 Wykonawca, o ile dołożył należytej staranności w toku wykonania i uruchomienia Dzieła, nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy zwłoka ta wynika z działań lub zaniechań organów administracji w związku z koniecznością uzyskania zgód, opinii, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w toku realizacji przedmiotu umowy.”
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu ust. 10.

Pytanie nr 10
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku Nr 7 Do SIWZ „Umowa” ust. 12 „dostawa, montaż, wyposażenie oraz uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowych i stacji abonenckich.” Pkt. 12.7 str. 14 poprzez wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie sformułowania „co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” miał na uwadze okres gwarancji producenta.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający przez zapis „ co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” rozumie gwarancję określoną w Załączniku do umowy nr 7 „ Zestawienie gwarancyjno – serwisowe urządzeń”

Pytanie nr 11
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 13 „połączenia radioliniowe, transmisja światłowodowa, połączenia dzierżawione wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru.” pkt 13.5 str. 15 poprzez wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie sformułowania „co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” miał na uwadze okres gwarancji producenta.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający przez zapis „ co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” rozumie gwarancję określoną w Załączniku do umowy nr 7 „ Zestawienie gwarancyjno – serwisowe urządzeń”

Pytanie nr 12
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 14 „Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania usługowego i telefonii IP.” pkt 13.5 str. 15 poprzez wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie sformułowania „co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” miał na uwadze okres gwarancji producenta.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający przez zapis „ co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” rozumie gwarancję określoną w Załączniku do umowy nr 7 „ Zestawienie gwarancyjno – serwisowe urządzeń”

Pytanie nr 13
Wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 15 „DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I NADZORU” pkt 15.7 Str. 17 poprzez wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie sformułowania „co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” miał na uwadze okres gwarancji producenta.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający przez zapis „ co najmniej do zakończenia okresu gwarancji” rozumie gwarancję określoną w Załączniku do umowy nr 7 „ Zestawienie gwarancyjno – serwisowe urządzeń”

Pytanie nr 14
Wyjaśnienie czy Zamawiający widzi możliwość zmiany zapisów wskazanych w SIWZ i w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” w pkt 8.5 Str. 9; w pkt 16.4 str. 17 i 18; W pkt 18.2 $tr, 18, w pkt 22.1.3 str. 24 – w zakresie zmiany poziomu SLA z 99 % na 90 % ?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający zgadza się na zmianę poziomu SLA na 97%.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający widzi możliwość doprecyzowanie zapisów zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” ust. 17 „PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW” pkt. 17.4 str. 18 роргzez dodanie zapisu „o ile realizacja warsztatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie będzie łączyła się z nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiającego miejsce organizacji.” lub zapisem równoważnym pozwalającym zdefiniować ewentualne miejsce przeprowadzenia warsztatów.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający zgadza się na dokonanie modyfikacji w/w punktu.
Pkt 17.4 otrzymuje brzmienie:
„Warsztaty odbywać się będą w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia warsztatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego o ile realizacja warsztatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie będzie łączyła się z nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiającego miejsce organizacji.”

Pytanie nr 16
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 19 ust 18 „Gwarancja” pkt 18.5 poprzez modyfikację zapisu i wprowadzenie go w brzmieniu: „Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła, jeżeli wykaże że zostały one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym danego elementu Dzieła, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub nieprawidłową eksploatacją urządzenia. W sytuacji gdy zgłoszone nieprawidłowości wynikają z powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić element Dzieła Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidłowego działania elementu Dzieła, w tym o ile to możliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Dzieła.”
Brak jest uzasadnienia aby w przypadku gdy to nie Wykonawca ponosi odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości był obciążany dodatkowymi obowiązkami których zakres nie jest w umowie zdefiniowany.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający zgadza się na dokonanie modyfikacji zapisu pkt 18.5.
Punkt 18.5 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła, jeżeli wykaże że zostały one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym danego elementu Dzieła, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub nieprawidłową eksploatacją urządzenia. W sytuacji gdy zgłoszone nieprawidłowości wynikają z powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić element Dzieła Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidłowego działania elementu Dzieła, w tym o ile to możliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Dzieła.”

Pytanie nr 17
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 19 ust. 18 „Gwarancja” pkt 18.4 poprzez modyfikację zapisu i wprowadzenie go w brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjna - Serwisowym Urządzeń stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w Zestawieniu Gwarancyjno-Serwisowym nie określono terminu usunięcia nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego poprzez naprawę elementu Dzieła, albo Jego wymianę na nowy, spełniający wymagania wynikające z Umowy.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. punktu. Pkt 18.4 uzyskuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjno – Serwisowym Urządzeń stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w Zestawieniu Gwarancyjno – Serwisowym nie określono terminu usunięcia nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego poprzez naprawę elementu Dzieła, albo jego wymianę na nowy, spełniający wymagania wynikające z Umowy. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego ww. termin może zostać przedłużony do 30 dni.”

Pytanie nr 18
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 19 ust. 18 „Gwarancja” poprzez dodanie zapisu pkt 18.9 w brzmieniu „Wykonawca udziela gwarancji dla sprzętu urządzeń oraz oprogramowania na okresy i na warunkach wskazane w dokumentach gwarancyjnych producenta sprzętu, urządzeń lub oprogramowania w przypadku sprzeczności zapisów SIWZ umowy i dostarczonych warunków gwarancji producenta znaczenie rozstrzygające maja zapisy gwarancji producenta sprzętu, urządzeń lub oprogramowania. Warunki Gwarancji producenta stanowią załącznik do umowy.”
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pkt. 18.9. Wszystkie warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 7 do Umowy „Zestawienie gwarancyjno-serwisowe urządzeń”.

Pytanie nr 19
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 19 ust 19 „Prawa własności intelektualnej” poprzez modyfikację zapisu pkt 19.1 w brzmieniu „Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Sieci, oprogramowania niezbędnego do jej działania, obsługi i zarządzania nim oraz wszelkich innych wyników prac Wykonawcy czy też elementów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym powstałych w trakcie wykonywania utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz dóbr niematerialnych, nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności na piśmie, o fakcie zgłoszenia takich roszczeń przez osoby trzecie i umożliwieniu Wykonawcy podjęcia skutecznych działań w celu obrony praw Wykonawcy. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego dla dokumentacji projektowej, w tym Szczegółowego Projektu Dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1. na następujących polach eksploatacji:
Odpowiedź nr 19
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postulowaną przez Wykonawcę, zgodnie z powyższym postanowienie 19.1 uzyskuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Sieci, oprogramowania niezbędnego do jej działania, obsługi i zarządzania nim oraz wszelkich innych wyników prac Wykonawcy czy też elementów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym powstałych w trakcie wykonywania utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz dóbr niematerialnych, nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności na piśmie, o fakcie zgłoszenia takich roszczeń przez osoby trzecie i umożliwieniu Wykonawcy podjęcia skutecznych działań w celu obrony praw Wykonawcy. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego dla dokumentacji projektowej, w tym Szczegółowego Projektu Dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1. na następujących polach eksploatacji:”

Pytanie nr 20
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 22 ust. 20 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON” pkt 20.9 poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20 % wartości netto wynagrodzenia.”
Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zmniejszenia wartości procentowych kar umownych. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy naliczenia kary umownej zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 23,

Pytanie nr 21
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 22 ust. 20 „Odpowiedzialność stron” pkt 20.8 poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto.”
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany, zmniejszenia wartości procentowych kar umownych. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy naliczenia kary umownej zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 23,

Pytanie nr 22
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 22 ust. 20 „Odpowiedzialność stron” pkt 20.6 poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych drugiej stronie Umowy jest limitowana do kwoty równej 100 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, Ograniczenie to NIE ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa, a także wobec szkód wynikających z wad prawnych Dzieła lub jego poszczególnych elementów. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści Zamawiającego w całości.”
Odpowiedź nr 22
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 23
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wynagrodzenia” słowa „wynagrodzenia netto”. Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych została określona na wysokim poziomie dodatkowo podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone w taki sposób, że są naliczane od kwoty „brutto” wynagrodzenia wykonawcy. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) powyższe powoduje że następuje nie uzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych.
Odpowiedź nr 23
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w zakresie kar umownych.

Pytanie nr 24
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” Str. 23 ust 21 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” pkt 21.5 poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „W przypadku nieustanowienia zabezpieczenia w wysokości i terminach, o których mowa w pkt 21.1., Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Zał. Nr 7 w ust. 21 pkt. 21.1

Pytanie nr 25
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 23 ust. 21 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” pkt 21.7 poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „W przypadku braku przedstawienia i utrzymywania przez Wykonawcę Umowy polisy w wymaganej wysokości i na tych samych warunkach i we właściwych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź nr 25
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje Zał. Nr 7 w ust. 21 pkt. 21.7


Pytanie nr 26
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu w załączniku nr 7 do SIWZ „umowa” str. 24 ust. 22 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” pkt 22.3.4.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 22 załącznika nr 7 „Umowa”

Pytanie nr 27
Wyjaśnienia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zapisów dotyczących „Siły Wyższej” poprzez wprowadzenie zapisów o brzmieniu: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym, warunki pogodowe i atmosferyczne.
Terminy wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.”
Odpowiedź nr 27
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany w/w zapisu.

Pytanie nr 28
Wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących ograniczenia lub wyłączenia rękojmi poprzez wprowadzenie zapisu w brzmieniu „Strony wyłączają zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność Strony z tytułu rękojmi do umowy i umów zawartych na jej podstawie. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 oraz 637 k.c., ulega wyłączeniu.
Odpowiedź nr 28
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 29
W załączniku nr 7 do SIWZ paragraf 18 punkt 2:
„Poprzez udzielenia gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że poszczególne elementy Dzieła będzie działać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy, w szczególności, że w okresie całego czasu trwania gwarancji spełniać będą wymagania określone w Szczegółowym Projekcie Dzieła a poziom SLA będzie wynosił 99%.” W paragrafie 1 punkt 9 wspomnianego Załącznika podana jest definicja SLA jako „SLA —Service Level Agreement, Gwarancja Jakości Świadczonych Usług”, Prosimy o doprecyzowanie czy przez wspomniane 99% należy rozumieć, że okres niedostępności usługi nie może przekraczać 1 %? Jeśli tak to w jakiej skali czasowej należy rozpatrywać niedostępność – w przedziałach rocznych, czy przez cały czas trwania gwarancji poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z załącznikiem numer 7 do Umowy?
Odpowiedź nr 29
Zamawiający informuje, iż niedostępność należy rozpatrywać w przedziałach rocznych.

Pytanie nr 30
W załączniku nr 1 w punkcie 6.10 Zamawiający zawarł informację, że pojemność serwera powinna być bez ograniczeń dla stron HTML, grafiki, plików publikowanych przez WWW i FTP, SQL. Ponieważ nie ma możliwości zaoferowania nieograniczonej powierzchni serwera, prosimy o doprecyzowanie tego parametru.
Odpowiedź nr 30
Pojemność serwera powinna wynosić co najmniej 200 GB

Pytanie nr 31
W załączniku nr 1 do specyfikacji Zamawiający wskazuje, że należy zapewnić system zarządzania i monitorowania między innymi desktopami. Czy zamawiający ma na myśli wirtualne desktopy?
Odpowiedź nr 31
System Zarządzania i monitorowania nie obejmuje desktopów wirtualnych.

Pytanie nr 32
Zamawiający w SIWZ w punkcie 6.2.2 Kasety Blade - 8szt. wymaga, aby dostarczone serwery blade były wyposażone w „dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2,66GHz, pamięcią LЗ 12 MB łub procesory równoważne wydajnościowe według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.
W związku z możliwością zaoferowania Zamawiającemu najnowszej technologii procesorów w serwerach Blade, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora posiadającego mniejszą częstotliwość pracy ale większą pamięć cache oraz tym samym większą o 39% wydajność w stosunku do wymaganego procesora wg wyników testów SPEC CPU2006 int_rate base prowadzonych przez niezależną organizację www.spec.org?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora posiadającego mniejszą częstotliwość pracy ale większą pamięć cache, jeżeli Wykonawca przedstawi wyniki testów niezależnych organizacji potwierdzających wydajność procesora.

Pytanie nr 33
Zamawiający w SIWZ w punkcie 6.5.1 System Operacyjny Serwerów 1-8 szt. wymaga dostarczenia 8 licencji na serwerowy system operacyjny wraz z 200 szt. licencji dostępowych.
Ze względu na niedostępność licencji per pojedynczy procesor czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie 4 zamiast wymaganych 8 licencji, które są licencjonowane per 2 CPU fizyczne na fizycznych maszynach przy założeniu że zaoferowane 4 licencje na serwerowy system operacyjny licencjonowane per 2 CPU spełnią wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź nr 33
Zamawiający zgadza się na dostarczenie 4 zamiast wymaganych 8 licencji, które są licencjonowane per 2 CPU fizyczne na fizycznych maszynach przy założeniu że zaoferowane 4 licencje na serwerowy system operacyjny licencjonowane per 2 CPU spełnią wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Pytanie nr 34
Wersja MS Windows Datacenter jest licencjonowana „per procesor” lecz dotyczy to systemu operacyjnego jako takiego a nie dostępu do niego użytkowników, którzy muszą mieć licencje dostępowe.
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w punkcie 6.5.1, z zapisu: Możliwość licencjonowania dostępu użytkowników „per procesor” na zapis „możliwość licencjonowania systemu operacyjnego „per procesor”.
Odpowiedź nr 34
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu punktu 6.5.1. Punkt 6.5.1 w ostatnim podpunkcie otrzymuje brzmienie: „Możliwość licencjonowania systemu operacyjnego „Per Procesor”

Pytanie nr 35
W związku z możliwością zaoferowania Zamawiającemu najnowszej technologii procesorów w serwerach Blade, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora posiadającego mniejszą częstotliwość pracy ale większą pamięć cache oraz tym samym większą o 39% wydajność w stosunku do wymaganego procesora wg wyników testów SPEC CPU2006 int_rate base prowadzonych przez niezależną organizację www.spec.org?
Odpowiedź nr 35
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora posiadającego mniejszą częstotliwość pracy ale większą pamięć cache, jeżeli Wykonawca przedstawi wyniki testów niezależnych organizacji potwierdzających wydajność procesora.Pytanie nr 36
Dotyczy Załącz пік. 1, pkt. 7.1.7.
W ostatnim fragmencie tego punktu jest mowa o konieczności dostarczenia 5 terminali mobilnych, ale w kolejnych częściach dokumentu np. zestawieniach ze sprzętem nie ma już w ogóle mowy o tych terminalach. Proszę o potwierdzenie, czy te 5 terminali mobilnych ma zostać dostarczone w ramach tego postępowania.
Odpowiedź nr 36
Zamawiający potwierdza, że 5 terminali mobilnych ma zostać dostarczone w ramach postepowania.


Pytanie nr 37
Dotyczy Załącznik. 1, pkt. 7.1.1.
W tym punkcie jest mowa o konieczności zapewnienia licencji dla terminali IP użytkowników i wymienione są m.in. „4 terminale wideo (podstawowego i zaawansowanego)”, ale w kolejnych podrozdziałach nie ma już w ogóle mowy o tych terminalach wideo. Bardzo proszę o potwierdzenie, czy te 4 terminale wideo mają zostać dostarczone w ramach tego postępowania?
Odpowiedź nr 37
Zamawiający potwierdza, że 4 terminale wideo mają zostać dostarczone w ramach postępowania.

Pytanie 38
W załączniku nr 2,2 Zamawiający wymaga opisania UPS 3 KW. Natomiast w załączniku nr 1 urządzenie to nie występuje. Czy zatem zamawiający wymaga dostarczenia UPS 3 KW?
Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia UPS 3KW i usuwa w/w zapis z załącznika


Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1
„Radiofonia powinna pracować w pasmach licencjonowanych 6, 8,10,10.5,11,13,18, 23, 24, 26,28,32,38,42 GHz”
Mając ma uwadze, że pojedyncza zainstalowana linia radiowa może pracować tylko w jednej z podanych częstotliwości proszę o zmianę zapisu:
Zamawiający dopuszcza pracę linii radiowych w następujących częstotliwościach: 6,8,10, 10.5,11,13,18,23,24,26, 28, 32,38,42GHZ
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza pracę linii radiowych w następujących częstotliwościach: 6,8,10, 10.5,11,13,18,23,24,26, 28, 32,38,42GHZ

Pytanie nr 2
Zamawiający wprowadził wymaganie:
„System powinien oferować wbudowany Ethernet Switch (IEEE 802.1Q-2005) z obsługą pełnego zakresu numeracji VLAN, wspierający funkcjonalność Provider Bridge (IEEE 802.1ad-2005)”
Co rozumie zamawiający przez zapis ,.wspierający funkcjonalność Provider Brigde [IEEE 802.1ad-2005)”
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wykreślił zapis „wspierający funkcjonalność Provider Brigde [IEEE 802.1ad-2005)”


Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści oferowanie linii radiowej z jednostką INDOOR UNIT (IDU)
z pasywnym chłodzeniem lub wymagającą instalację w szafie RAC 19” z zachowaniem odstępu 1U nad i pod instalowanym IDU linii radiowej?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wymaga IDU z aktywnym chłodzeniem bez konieczności instatalcji w szafie Rack z zachowaniem odstępu 1U nad i/lub pod IDU.

Zestaw pytań nr 3
Pytanie nr 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, ze względu na konieczność kompletacji dokumentów wymaganych do złożenia oferty.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
1) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt IV. w brzmieniu:
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Otrzymują następujące brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie 6.5.1 zapis „możliwość licencjonowania dostępu użytkowników „per procesor” otrzymuje brzmienie „możliwość licencjonowania systemu operacyjnego „per procesor”
2) w punkcie 2.3 zapis „Radiolinia powinna pracować w pasmach licencjonowanych 6,8,10,10.5,11,13,18,23,24,26,28,32,38,42 Ghz” otrzymuje brzmienie „Zamawiający dopuszcza pracę linii radiowych w następujących częstotliwościach 6, 8, 10, 10.5, 11, 13, 18, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 42 GHz oraz zapis „System powinien oferować wbudowany Ethernet Switch (IEEE 802.1Q-2005) z obsługą pełnego zakresu numeracji VLAN, wspierający funkcjonalność Provider Bridge (IEEE 802.1ad-2005);” otrzymuje brzmienie „System powinien oferować wbudowany Ethernet Switch (IEEE 802.1Q-2005) z obsługą pełnego zakresu numeracji VLAN.”

3. W załączniku nr 2.2 do SIWZ - Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
1) wykreśla się pozycję „UPS 3KW”

4. W załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się podpunkt 2.4.5 w brzmieniu ” Zamawiający zapewni wymagane i niezbędne zgody właścicieli nieruchomości lub administratorów nieruchomości, użytkowników wieczystych i innych korzystających z nieruchomości na prowadzenie na tych nieruchomościach robót budowlano montażowych lub instalacyjnych.”
2) ust. 5 pkt. 5.2 otrzymuje brzmienie: „Współdziałanie ze strony Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.1, rozciąga się wyłącznie na informacje, których Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w inny sposób, obejmuje ono tylko takie działania, które mogą być wykonane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu posiadanych informacji i materiałów. Obowiązek współdziałania Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający nie ma we własnym władaniu”
3) pkt. 8.5 otrzymuje brzmienie „Odbiór końcowy Dzieła może nastąpić dopiero po zakończeniu Okresu Stabilizacji (tj. testów Sieci), o których mowa w pkt 16.3. W ramach odbioru końcowego badany jest poziom SLA, który winien być na poziomie co najmniej 97%, a także działanie wszystkich aplikacji Sieci.”
4) pkt. 16.4 otrzymuje brzmienie „W czasie trwania Testów Sieci, Wykonawca jest zobowiązany do: monitorowania pracy Sieci, w szczególności monitorowania prawidłowości transmisji danych, niezwłocznego usuwania zidentyfikowanych wad, świadczenia doradztwa i pomocy na rzecz Zamawiającego. W okresie tym będzie badany poziom SLA. Uzyskanie SLA na poziomie 97% uprawnia Zamawiającego do dokonania odbioru końcowego Dzieła. W przypadku gdy poziom SLA będzie niższy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania stosownych modyfikacji Sieci i poddania Sieci ponownej procedurze testowej. W przypadku gdy w wyniku ponownej procedury testowej poziom SLA będzie niższy niż 97%, Zamawiający jest uprawniony do dokonania odstąpienia od Umowy, które może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.”
5) pkt. 18.2 otrzymuje brzmienie: „Poprzez udzielenie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że poszczególne elementy Dzieła będą działać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy, w szczególności, że w okresie całego czasu trwania gwarancji spełniać będą wymagania określone w Szczegółowym Projekcie Dzieła a poziom SLA będzie wynosił 97%.”
6) pkt. 22.1.3 otrzymuje brzmienie: „gdy w powtórnym okresie wykonywania Testów Sieci zostanie stwierdzone występowania wad na poziomie 97% (poziom SLA)”
7) pkt.17.4otrzymuje brzmienie: „Warsztaty odbywać się będą w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia warsztatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego o ile realizacja warsztatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie będzie łączyła się z nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiającego miejsce organizacji.”
8) pkt 18.5otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła, jeżeli wykaże że zostały one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym danego elementu Dzieła, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub nieprawidłową eksploatacją urządzenia. W sytuacji gdy zgłoszone nieprawidłowości wynikają z powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić element Dzieła Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidłowego działania elementu Dzieła, w tym o ile to możliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Dzieła.”
9)Pkt 18.4 uzyskuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w poszczególnych elementach Dzieła w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjno – Serwisowym Urządzeń stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w Zestawieniu Gwarancyjno – Serwisowym nie określono terminu usunięcia nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego poprzez naprawę elementu Dzieła, albo jego wymianę na nowy, spełniający wymagania wynikające z Umowy. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego ww. termin może zostać przedłużony do 30 dni.”
10)Pkt. 19.1 uzyskuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Sieci, oprogramowania niezbędnego do jej działania, obsługi i zarządzania nim oraz wszelkich innych wyników prac Wykonawcy czy też elementów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym powstałych w trakcie wykonywania utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz dóbr niematerialnych, nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności na piśmie, o fakcie zgłoszenia takich roszczeń przez osoby trzecie i umożliwieniu Wykonawcy podjęcia skutecznych działań w celu obrony praw Wykonawcy. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego dla dokumentacji projektowej, w tym Szczegółowego Projektu Dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1. na następujących polach eksploatacji”
11)Pkt 20.6 uzyskuje brzmienie: „Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej stronie Umowy jest limitowana do kwoty równej 200 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa, a także wobec szkód wynikających z wad prawnych Dzieła lub jego poszczególnych elementów.”
12)Pkt 20.7.1 uzyskuje brzmienie: „zwłoki w terminie ukończenia Dzieła w wysokości:
a) 0, 25 % wynagrodzenia netto za każdy z rozpoczętych pierwszych 14 dni zwłoki,
b) 0, 35 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 15 dnia zwłoki, aż do 30 dnia zwłoki,
c) 0,50 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień powyżej 30 dnia zwłoki.
20.7.2. zwłoki w terminie usunięcia wad z tytułu gwarancji:
a) 0, 03 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień z pierwszych 5 dni zwłoki,
b) 0, 05 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień, począwszy od 6 dnia zwłoki, aż do 14 dnia zwłoki,
c) 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień, począwszy od 15 dnia zwłoki.”
13) Pkt 20.8 uzyskuje brzmienie: „Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy – w wysokości 25 % wynagrodzenia netto.”


W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 19.09.2012r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 19.09.2012r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – Wzór formularza - opis oferowanego przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 19.09.2012r.
4. Dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma –Wzór umowy po modyfikacji z dnia 19.09.2012r.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część. Zmiany te są istotne. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp oraz art. 12a ust 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym:

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI w brzmieniu:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 09 października 2012 r., do godz. 14.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 09 października 2012 r., godz. 14.30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 12 października 2012 r., do godz. 12.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 12 października 2012 r., godz. 12.30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

W związku z powyższą modyfikacją prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4a pkt 2 ustawy Pzp przekaże zmianę ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Adam Niwiński

Otrzymują:
1. a/a
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa