Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na zaprojektowanie, ...

SIWZ na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP, Znak sprawy ZP. 272.4.8.2012

2012-09-01 21:14:51
Znak sprawy ZP. 272.4.8.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej
w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną
i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego,
powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego
w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425
2. Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190
3. Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139
4. Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836
5. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055
6. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin
NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601
7. Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774
8. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774
9. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn
NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968
10. Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180
11. Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
12. Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842

w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika
z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne
z dnia 26.03.2010 r. ,Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a,
21- 010 Łęczna,

NIP 505-001-77-32
REGON 431019425
nr telefonu 081/ 752-64-23, nr faksu 081 752-64-64.
Godziny urzędowania poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600.
Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200000,00 euro na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


III. Opis przedmiotu zamówienia

IIIa. Rodzaj zamówienia
Dostawy


Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii
Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego na które składają się:
1.1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania zamówienia dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Sieci, Harmonogram Realizacji zamówienia oraz Dokumentację Powykonawczą,
1.2. Wykonanie wszelkich robót budowlano – montażowych niezbędnych do wykonania Sieci w szczególności poprzez budowę konstrukcji podanetonwoych stacji bazowych na istniejących obiektach,
1.3. Wykonanie połączeń radioliniowych, transmisji światłowodowej oraz połączeń dzierżawionych wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru;
1.4. Dostawa, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowych
Wi – Max,
1.5. Dostawa, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji abonenckich,
1.6. Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie transmisji metroethernet (wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i wdrożenie rutingu i usług sieci wraz z wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru,
1.7. Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie urządzeń i oprogramowania usługowego wraz z podłączeniem do systemu zarządzania Siecią i nadzoru oraz dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie IP telefonii wraz z podłączeniem do systemu zarządzania Siecią i nadzoru,
1.8. Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania całej Sieci oraz systemu nadzoru,
1.9. Uruchomienie całej Sieci,
1.10. Przeprowadzenie Testów Sieci w Okresie Stabilizacji,
1.11. Przeprowadzenie warsztatów dla Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi Sieci,
2. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany także do uzyskania wszelkich wymaganych przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturą Telekomunikacyjną.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na działanie Sieci wraz
z Infrastrukturą Telekomunikacyjną na terenie Obszaru Inwestycji na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
4. Wykonawca zrealizuje zamówienie spełniając następujące wymagania:
4.1. Dostarczony sprzęt i urządzenia będą fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem oferty), nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza by sprzęt i urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu i urządzeń, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu i urządzeń przed ich rozpakowaniem.
4.2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela
5. Całość dostarczonego sprzętu będzie objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne w okresie wskazanym w umowie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, znajdują się wskazane znaki towarowe, wymienione z nazwy produkty, systemy ze wskazaniem na producenta, należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis, celem określenia wymaganych parametrów technicznych potrzebnych do realizacji zamówienia i dopuszcza składanie ofert z urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach techniczno/eksploatacyjnych/użytkowych, ale nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
32500000 – Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000- Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32550000 – Sprzęt telefoniczny
32570000 – Urządzenia łączności
32000000 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
51300000 –Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
51900000 –Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego

IIIb Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IIIc Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IIId. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

IIIe. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych, każde z zamówień o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, instalację i konfigurację systemu telefonii IP o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto
c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę aktywnej części sieci szerokopasmowej o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto
d) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, instalację i konfigurację serwerów
i macierzy dyskowych producenta sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych
w tym z wykonaniem lub rozbudową środowiska kopii zapasowych o wartości
minimum 2 000 000,00 PLN brutto,
e) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wirtualizację minimum 60 serwerów.
f) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wirtualizację minimum 200 desktopów
g) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie sieci teleinformatycznej w tym dostawę i uruchomienie minimum 10 stacji bazowych w technologii Mobile Wimax oraz dostawę i uruchomienie minimum 100 stacji bazowych w technologii WiFi.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym:
a) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds. sieci – z których każda posiada certyfikaty wydane przez producenta oferowanego sprzętu w zakresie implementacji rozwiązań routingu i switchingu na najwyższym z dostępnych poziomów;
b) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci – z których każda posiada co najmniej 2 certyfikaty wydane przez producenta oferowanego sprzętu w zakresie bezpieczeństwa sieci na najwyższym z dostępnych poziomów;
c) co najmniej jedną osobą - Kierownik Projektu – posiadającą wykształcenie wyższe
i kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub certyfikatem Project Management Professional (PMP), wydanym przez PMI lub instytucję przez niego akredytowaną lub innymi równoważnymi oraz posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT i zrealizowała co najmniej dwa projekty IT
z czego jeden o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto
d) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. instalacji - posiadającymi autoryzację producenta sprzętu radiowego do instalacji i konfiguracji wydany przez producenta oferowanego sprzętu.
e) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds. sprzętu serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta sprzętu serwerowego i macierzy dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów;

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy łącznie.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – niespełnia". W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu.

4. W celu zapewnienia równego traktowania wykonawców przy dokonywaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości podane przez Wykonawcę w walutach innych niż złoty polski Zamawiający będzie przeliczał na wartości w złotówkach według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI. I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, (w formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

4) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych w PLN nie mniejszą niż co najmniej 10.000.000,00 PLN. lub potwierdzającej, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę wyżej wskazaną, lub potwierdzającej, że łącznie z obydwu wyżej wskazanych źródeł wykonawca posiada (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż wyżej wskazana celem wykazania spełniania opisanego warunku. (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt 2 i ppkt 3 SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt 4 lit.a SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp Zamawiający wymaga załączenia do oferty informacji o której mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. a., dotyczącej tych podmiotów.


VI. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (w formie oryginału) – o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w formie oryginału)
3) aktualne zaświadczenia:
- właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.II pkt 1 SIWZ:
1) ppkt 2—3 i ppkt 5 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 4 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy Pzp.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

VI. III. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów
1. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

VI. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy:
1) przedłożyć opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ).
2) przeprowadzić próbę - demonstrację - (w zakresie opisanym w ofercie
z wykorzystaniem załączonego do oferty formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) dla zweryfikowania zgodności zaoferowanych dostaw ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych produktów.
3. Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - która ma na celu zbadanie zgodności oferowanych urządzeń ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego WWW.powiatleczynski.pl.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanymi z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: r.kloc@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik – email: e.kowalik@powiatleczynski.pl (w sprawach proceduralnych).
Rafał Kloc – email: r.kloc@ powiatleczynski.pl(w sprawach merytorycznych).
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :
395.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy PLN),
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.

IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1). oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
2). wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ).
3). dowód wniesienia wadium.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI. II. pkt 1 SIWZ oraz w rozdziale X lit. A pkt. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1) SIWZ, w rozdz. X lit. A pkt. 1 oraz dowód wniesienia wadium składane są tylko przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
-Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
- informacji dotyczących ceny,
- terminu wykonania zamówienia,
- okresu gwarancji,
- warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ZP.272.4.8.2012 - nie otwierać przed dniem .................... [uzupełnia Wykonawca] przed godz. ......... [uzupełnia Wykonawca]. Dostarczyć do pokoju 111 do godz..................... [uzupełnia Wykonawca]”
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 09 października 2012 r., do godz. 14.00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala konferencyjna.
Termin: dnia 09 października 2012 r., godz. 14.30.
3. Otwarcie ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena, zawarte w ofercie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia (w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, a także należne cła, podatki w tym podatek VAT).
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U nr 68, poz. 360).


XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty przyznając punkty w zakresie kryterium:
cena ofertowa brutto – waga 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Zamawiający porównywać będzie wartość brutto ofert.

Zamawiający przyzna punkty obliczone zgodnie z poniższym wzorem
Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%
Oferta, w niniejszym kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt.


XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumenty: certyfikaty i deklaracje zgodności o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się przed zawarciem umowy przedstawić Zamawiającemu, na jego żądanie, informację o cenach jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, składających się na łączną cenę ryczałtową brutto.
6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art.148 ust.1 ustawy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
1) zmiana wersji lub modeli elementów Sieci, sprzętu lub urządzeń – w sytuacji wprowadzenia przez Wykonawcę lub osobę trzecią nowej wersji lub nowych modeli elementów Sieci,
2) zmiana określonych w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno – użytkowym elementów Sieci – w sytuacji zakończenia wytwarzania określonych w dokumentacji lub Programie Funkcjonalno – Użytkowym elementów Sieci
3) zmiana sprzętu lub Urządzeń Telekomunikacyjnych – w sytuacji wprowadzenia przez producenta nowego sprzętu lub urządzenia telekomunikacyjnego odpowiadającego sprzętowi lub urządzeniu określonemu umową lub programem funkcjonalno – użytkowym,
4) zmiana wysokości podatków, sposobu realizacji inwestycji jej zakresu lub terminu – w sytuacji zmiany przepisów prawa oraz wydania decyzji, zarządzeń lub zaleceń przez organy administracji publicznej,
5) zmiana zakresu prac lub terminu realizacji inwestycji – w sytuacji oczekiwania na nowelizację przepisów prawa związanego z realizacją umowy,
6) zmiana sposobu wykonania Umowy – w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych zaistniałych w trakcie realizacji inwestycji,
7) zmiany sposobu odbioru, terminu wykonania Dzieła lub sposobu dokonywania płatności – w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego,
8) zmiana zakresu Umowy lub sposobu dokonywania płatności– w związku z powstałą po zawarciu Umowy sytuacją braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
9) zmiana terminu wykonania lub odbioru dzieła lub jego części – w sytuacji podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu wykonania prac,
10) zmiana zakresu, terminu prac, sposobu dokonywania płatności – w sytuacji zaistnienia zmian w strukturze Zamawiającego,
11) zmiana zakresu i terminu zakończenia realizacji dzieła – w sytuacji zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów;
12) zmiana zakresu robót – w sytuacji nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia robót lub wysokości wynagrodzenia
13) zmiana (obniżenie) wysokości wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia,
14) zmiana warunków płatności – w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej;
15) zmiana dokumentacji projektowej – w sytuacji, gdy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
16) zmiana sprzętu, urządzeń, elementów Sieci – w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu, urządzeń; wprowadzenia embarga na przywóz lub wywóz sprzętu, urządzeń, elementów Sieci,
17) zmiana terminu realizacji Dzieła – opóźnienia w innych projektach, uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub powodujące że realizacja dzieła w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo;
18) zmiana sposobu wykonania Dzieła poprzez dopuszczenie podwykonawców lub rezygnację z nich – w sytuacji zaistnienia okoliczności trudnych do przewidzenia leżących po stronie Wykonawcy lub w związku z koniecznością intensyfikacji prac;

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.
4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy , albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XVIII. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

XIX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;
Wzór formularza – opis oferowanego przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.2 do SIWZ;
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik
nr 4 do SIWZ;
5. Wzór wykazu wykonanych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. Wzór wykazu osób – załącznik nr 6 do SIWZ;
7. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ;
8. Procedura przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji- załącznik nr 8 do SIWZ


Zatwierdził: Adam Niwiński - Przewodniczący Zarządu
Łęczna, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych