Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Modyfikacja 3 ogłoszenia ...

Modyfikacja 3 ogłoszenia o przetargu na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego. Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2012

2012-08-28 23:19:13
Numer ogłoszenia: 185865 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297428 - 2012 data 10.08.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013..
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia obejmując dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla jednostek sektora finansów publicznych, każde z zamówień o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zamówienia obejmujące dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę tych zamówień nie mniejszą niż 200 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: a) Głównym koordynatorem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie jako kierownik projektów - poprowadził jako kierownik projektu co najmniej 2 projekty obejmujące wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. b) Wdrożeniowcem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe - doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 projektów obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. c) Architektem systemów informatycznych (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w branży informatycznej, - pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. d) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (2 osoby) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, - uczestniczył co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_..
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: a) Głównym koordynatorem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie jako kierownik projektów - doświadczenie jako kierownik projektów - poprowadził jako kierownik projektu co najmniej 2 projekty obejmujące wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej b) Wdrożeniowcem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe - doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 projektów obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. c) Architektem systemów informatycznych (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w branży informatycznej, - pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. d) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (2 osoby) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, - uczestniczył co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków