Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Znak sprawy: ZP.272.4.3.2012

2012-08-28 18:03:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zaprojektowanie, dostawę,
montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max
wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ znak sprawy: ZP.272.4.3.2012

Łęczna, dn.28.08.2012r.
Znak sprawy: ZP.272.4.3.2012

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę,
montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max
wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III_ znak sprawy: ZP.272.4.3.2012; prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane
do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 22.06.2012r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Dz.U./ S 121- 200784 -2012-PL z dnia 27.06.2012 r.,

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 27.08.2012r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.08.2012r. do godz. 10.00 nie została złożona żadna oferta.
Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Zatem postępowanie należało unieważnić.Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński


Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. a/a.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www