Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Modyfikacja 3 SIWZ. Znak ...

Modyfikacja 3 SIWZ. Znak sprawy ZP.272.4.5.2012

2012-08-28 17:52:02
Łęczna, dn. 28.08.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.5.2012

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana
Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego
(Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 297428 - 2012; data
zamieszczenia: 10.08.2012r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Zestaw pytań nr 1.
Pytanie nr 1:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia tabela „Wymagania ogólne”.
Pytanie nr 1.1:
W wierszu 1. Zamawiający wymaga aby ESP został zainstalowany na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego. „ Zamawiającym w ww. postępowaniu jest:
1.Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425.
2.Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON; 431020055.
3.Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON; 000540601
4.Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul Lubelskiej 22,21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774.
5.Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli umieszczając powyższy zapis. Czy ESP wraz
z modułem HSM ma zostać zainstalowane na infrastrukturze sprzętowej wszystkich jednostek będących Zamawiającymi wg SIWZ?

Odpowiedź nr 1.1:
Zamawiającym w postępowaniu jest: .
1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425.
2. Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON; 431020055.
3. Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON; 000540601.
4. Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul Lubelskiej 22,21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774.
5. Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10 c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968.
w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26.03.2010 r.

Moduł HSM powinien być zainstalowany tylko w Powiecie Łęczyńskim i poświadczać UPO dla wszystkich jednostek.

Pytanie nr 1.2:
Wiersz 3. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli umieszczając zapis: „ESP ma zawierać portale obsługi interesanta dostępne na stronie WWW Jednostek"? Czy Zamawiający powyższy zapis rozumie jako umieszczenie linków odnoszących się do ESP i Portali Obsługi Interesanta na stronach internetowych jednostek, dla których dedykowane są systemy będące Przedmiotem Zamówienia?
Odpowiedz nr 1.2:
ESP musi posiadać graficzny interfejs w postaci strony internetowej oddzielnie dla każdej Jednostki. Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia linków do ESP na stronach Jednostek przekierowujące na dedykowane strony ESP Jednostek.

Pytania nr 1.3:
Wiersz 4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu w jakim ESP i Portal Obsługi Interesanta ma zostać zintegrowany z ePUAP.
Odpowiedz nr 1.3:
ESP i Portal Obsługi Interesanta musi pozwalać na bezpieczne logowanie i autoryzację Klientów poprzez zaufany profil ePUAP.

Pytanie nr 1.4:
Wiersz 27. W związku z powyższym wymogiem prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD (EL-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art.29 ust.1,2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Odpowiedź nr 1.4:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 1.5:
Wiersz 27. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie używając określenia „ z możliwością podłączenia innych systemów"? Czy pod niniejszym zapisem Zamawiający rozumie, iż Wykonawca w okresie 5-o letniej opieki autorskiej będzie dostosowywał ESP do komunikacji z innymi systemami, pod warunkiem wcześniejszego udostępnienia Wykonawcy opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a innym systemem?
Odpowiedź nr 1.5:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostosowywania ESP do komunikacji z innymi systemami, pod warunkiem wcześniejszego udostępnienia Wykonawcy opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a innym systemem.

Pytanie nr 1.6:
Wiersz 28. W związku z powyższym wymogiem prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD (El-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art.29 ust.1,2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Odpowiedź nr 1.6:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 1.7:
Wiersz 29. W związku z powyższym wymogiem prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD (EL-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art.29 ust.,2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Odpowiedź nr 1.7:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 1.8:
Wiersz 30. W związku z powyższym wymogiem prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP i portalu informacyjnego a ESOD (EL-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art.29 ust.1,2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych
Odpowiedź nr 1.8:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 1.9:
Wiersz 31. „ESP ma umożliwiać automatyczną rejestrację w ESOD formularzy XML pochodzących z portalu obsługi interesanta". Prosimy o usuniecie niniejszego zapisu gdyż ww. wymóg nie jest funkcjonalnością ESP jak również Portalu Internetowego Obsługi Interesanta.
Odpowiedź nr 1.9:
Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia w/w zapisu. Zapis dotyczy systemu ESP.

Pytanie nr 1.10:
Wiersz 32. W związku z faktem, iż niniejsze postępowanie dotyczy ESP oraz Portalu Internetowego Obsługi Interesanta prosimy o zmianę zapisów wiersza 32 na: „ESP ma posiadać możliwość eksportu korespondencji i wniosków otrzymanych w ESP w formie pliku - paczki w języku XML". Ingerencja w funkcjonalności Elektronicznego Obiegu Dokumentów nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
Odpowiedź nr 1.10:
Zamawiający zmienia zapis wiersza 32 na:
„ESP ma posiadać możliwość eksportu korespondencji i wniosków otrzymanych z ESP do ESOD w formie pliku wymiany – paczki w języku XML lub w formie automatycznej usługi realizowania połączenia do ESP bezpośrednio z ESOD, bez limitu wielkości paczki.”

Pytanie nr 2:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia tabela, „wymagania dot. formularzy".

Pytanie nr 2.1:
Wiersz 5. W związku z powyższym wymogiem prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP i portalu informacyjnego a ESOD (EL-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art.29 ust.1,2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 2.1:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 2.2:
Wiersz 7. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie umieszczając zapis „Formularze mają być uwierzytelniane elektronicznym podpisem certyfikowanym"? Czy Zmawiającemu chodziło analogicznie do poprzedniej tabeli o „elektroniczny podpis kwalifikowany"?
Odpowiedź nr 2.2:
Przez „Elektroniczny podpis certyfikowany” należy rozumieć „Elektroniczny podpis kwalifikowany”.

Pytanie nr 2.3:
Wiersz 8. Czy w niniejszym wierszu Zamawiającemu chodzi o strukturę metadanych opisaną w Wierszu 11?
Odpowiedź nr 2.3:
Wiersz 8 w „wymaganiach dot. formularzy” jasno określa wymogi Zamawiającego.

Pytanie nr 2.4:
Wiersz 13. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie określając „ESP ma umożliwić umieszczenie we wzorze formularza podpisów zasobów zewnętrznych, stanowiących otoczenie prawne formularza" Czy Zamawiający ma na myśli możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym 1 formularza przez kilku uprawnionych użytkowników?
Odpowiedź nr 2.4:
Konstrukcja formularza ma umożliwiać możliwość akceptacji wewnętrznej struktury formularza poprzez podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do akceptacji, możliwość wielokrotnego podpisywania formularza przez klientów oraz możliwość definiowania wymogu podpisywania tylko określonych struktur formularza.

Pytanie nr 2.5:
Wiersz 14. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie używając określenia „Wszystkie te informacje powinny być zabezpieczone podpisami autoryzującymi oraz podpisem formularza"? Czy Zamawiający ma na myśli podpis za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego?
Odpowiedź nr 2.5:
Przez „Wszystkie te informacje powinny być zabezpieczone podpisami autoryzującymi oraz podpisem formularza" należy rozumieć autoryzację elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poprzez zaufany profil ePUAP.

Pytanie nr 3:
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia tabela, „wymagania dot. komunikacji"
Pytanie nr 3.1:
Wiersz 3. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie używając określenia „ System Elektronicznej Skrzynki Podawczej powinien posiadać możliwość wysyłania wiadomości sms do interesantów wytypowanych z poziomu ESOD"? Czy chodzi o system ESOD (El-Dok)? Jeżeli chodzi o (El-Dok) prosimy o udostępnienie definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP i portalu informacyjnego a ESOD (EL-Dok).
Brak udostępnionych metod komunikacji hipotetycznie może zostać uznany za złamanie art29 ustl,2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych
Odpowiedź nr 3.1:
Definicja usług w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD zostaną udostępnione po wyłonieniu Wykonawcy przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 3.2:
Wiersz 7. „ESP ma zapewniać przyjmowanie dokumentów wprowadzonych ręcznie do systemu" Proszę sprecyzować jaki system Zamawiający ma na myśli formułując niniejsze wymaganie.
Odpowiedź nr 3.2:
Zamawiający wykreślił w/w zapis.

Zestaw pytań nr 2 :
Pytanie nr 1:
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ § 1) ETAP PREDWDROŻENIOWY
Pytanie nr 1.1:
Prosimy o doprecyzowanie czy warunki licencyjne systemu SEOD (El-Dok) używanego przez Zamawiającego pozwalają osobom trzecim na korzystanie, dokonywanie audytu w SEOD (El- Dok)? Prosimy również o doprecyzowanie zakresu takiego audytu.
Odpowiedź nr 1.1:
Zakres audytu został opisany w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie audytu ESOD, który jest ściśle powiązany z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony współpracy z Zamawiającym.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ §1 2) ETAP WDROŻENIOWY.
Pytanie nr 2.1:
Prosimy o doprecyzowanie jaką komercyjną bazę danych Zamawiający ma na myśli formułując niniejsze wymaganie? Czy dostarczany system ESP i Portal Obsługi Interesanta muszą wykorzystywać komercyjną bazę danych? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii wykorzystującej bezpłatne rozwiązania(Open Source)?
Odpowiedź nr 2.1:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii wykorzystującej bezpłatne rozwiązania (Open Source).

Pytanie nr 2.2:
Prosimy o doprecyzowanie metodologii testowania integracji ESP i El-Dok. Czy warunki licencyjne systemu SEOD (El-Dok) używanego przez Zamawiającego pozwalają osobom trzecim na korzystanie z SEOD (El-Dok) - np. w celu testowania?
Odpowiedź nr 2.2:
Przeprowadzenie testów ESOD, który jest ściśle powiązany z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony współpracy z Zamawiającym.

Pytanie nr 2.3:
Prosimy o doprecyzowanie liczby użytkowników, którzy mają zostać przeszkoleni z obsługi dostarczanego oprogramowania. Prosimy o doprecyzowanie metodologii szkolenia (czy będą co szkolenia grupowe czy stanowiskowe? Prosimy o doprecyzowanie czasu szkoleń jaki musi zostać poświęcony jednemu użytkownikowi systemu Prosimy o doprecyzowanie czy zorganizowanie sali szkoleniowej oraz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń będzie należało do Wykonawcy czy Zamawiającego?
Odpowiedź nr 2.3:
W szkoleniu powinni uczestniczyć co najmniej 6 pracowników z każdej Jednostki.
Zamawiający nie precyzuje metodologii szkoleń i pozostawia decyzję co do metodologii szkoleń Wykonawcy.
Czas, jaki powinien zostać poświęcony jednemu użytkownikowi powinien zostać dostosowany do stopnia zawansowania systemu ESP i pozwalać na pełne poznanie rozwiązań w nim zawartych.
Zamawiający może udostępnić Wykonawcy salę szkoleniową oraz sprzęt potrzebny do szkolenia z wyłączeniem komputerów.

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ §1 3) ETAP POWDROŻENIOWY.
Pytanie nr 3.1:
Prosimy o zmianę niniejszego wymagania na: „ Udzielenie 5. letniej gwarancji i opieki autorskiej nad dostarczonym ESP, integracji ESP z systemem El-Dok na poziomie dostarczonej przez Zamawiającego w toku postępowania definicji usług opisanych w języku WSDL oraz schematy XSD określające strukturę i reguły walidacji przesyłanych danych pomiędzy ESP a ESOD (EL-Dok). , bieżące dostosowywanie ESP do aktualnych przepisów prawnych oraz zdalna aktualizację ESP do najnowszych wersji."
Odpowiedź nr 3.1:
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany w/w zapisu.

Zestaw pytań nr 3:
Pytanie nr 1:
Dotyczy SIWZ- sekcja III pkt 3. ppkt 2) lit. j)
Proszę o określenie liczby osób, która ma być objęta szkoleniem oraz podstawowych warunków przeprowadzenia szkolenia, takich jak:
• Ilości oraz podziału na grupy;
• miejsce przeprowadzenia szkolenia;
• czasu trwania szkolenia;
• strony (Zamawiający czy Wykonawca) zobowiązanej do zapewnienia sali;
• wymogu dotyczącego zagwarantowania posiłku dla uczestników oraz strony, która będzie za to odpowiedzialna;
• sprzętu, jaki ma zapewnić Wykonawca w celu przeprowadzenia szkolenia.
Odpowiedź nr 1:
W szkoleniu powinno uczestniczyć co najmniej 6 pracowników z każdej Jednostki.
Zamawiający nie precyzuje metodologii szkoleń i pozostawia decyzję co do metodologii szkoleń Wykonawcy.
Czas, jaki powinien zostać poświęcony jednemu użytkownikowi powinien zostać dostosowany do stopnia zawansowania systemu ESP i pozwalać na pełne poznanie rozwiązań w nim zawartych.
Zamawiający może udostępnić Wykonawcy salę szkoleniową oraz sprzęt potrzebny do szkolenia z wyłączeniem komputerów.

Pytanie nr 2:
Dotyczy SIWZ- sekcja XII pkt 1. ppkt 2):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wykonawca wykazał się ca najmniej dwoma zamówieniami obejmującymi dostawę i wdrożenie systemu obiegu dokumentów w połączeniu z Systemem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla jednostek sektora finansów publicznych, każde z zamówień o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto? Wykonawca zwraca uwagę, że w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącym osób niezbędnych do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby osoby te posiadały doświadczenie w systemie obiegu dokumentów.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający zmienia w/w zapis. W związku z tym zapis SIWZ- sekcja XII pkt 1. ppkt 2) otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zamówienia obejmujące dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę tych zamówień nie mniejszą niż 200 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto.

Pytanie nr 3:
Dotyczy SIWZ sekcja XII pkt 1. ppkt 2):
Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający działa w imieniu kilku podmiotów to, czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże się zamówieniem obejmującym dostawę i wdrożenie identycznego systemu zrealizowaną dla kilku podmiotów (np. powiatowych urzędów pracy) dla których wartość będzie stanowiła sumę wartości dostaw i wdrożeń dla poszczególnych podmiotów. Wykonawcy chodzi o dopuszczenie sytuacji w której za spełniającą warunek udziału w postępowaniu zostanie uznana sytuacja następującą:
1) Dostawa i wdrożenie systemu X dla urzędu 1 na wartość brutto A;
2) Dostawa i wdrożenie systemu X dla urzędu 1 na wartość brutto B;
3) Dostawa i wdrożenie systemu X dla urzędu 3 na wartość brutto C;
4) Dostawa i wdrożenie systemu X dla urzędu.4 na wartość brutto D.
Przy założeniu, że każda z wartości (A,B,C,D) osobno jest mniejsza nit 150 000,00 zł brutto. Jednakże łącznie A+B+G+D jest większe niż 150 000,000 zł brutto. Na potwierdzenie należytego wykonania zostaną przedstawione referencję wystawione przez poszczególne urzędy. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do tego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania tzn. dostawy i wdrożenia tego samego systemu (system obiegu dokumentów połączony z systemem elektronicznej skrzynki podawczej) zrealizowanego dla kilku podmiotów gdzie łączna wartość wynosi ponad 150 000,00 zł.
Z kolei druga pozycja w wykazie dostaw dotyczyłaby dostawy i wdrożenia systemu obiegu dokumentów i systemu elektronicznej skrzynki podawczej (systemu X) w wersji dedykowanej dla urzędu szczebla wojewódzkiego.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający zmienił w/w zapis powyżej, w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie nr 4:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W nawiązaniu do definicji zawartej w § 1 wzoru umowy dotyczącej pojęcia „Zamawiając" proszę o jednoznaczne określenie, który podmiot jest Zamawiającym oraz który podpisze umowę ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie będzie stroną umowy?
Odpowiedź nr 4:
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pzp zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczają spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Ww. okoliczność ma miejsce w niniejszym zamówieniu. Zgodnie ze stosownymi zapisami SIWZ Zamawiającym jest Powiat Łęczyński, Gmina Łęczna, Gmina Puchaczów i Gmina Spiczyn, Gmina Ludwin w imieniu i na rzecz, których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z Umowy partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WL 2007- 2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne z dnia 26 marca 2010 r. Taki zapis znajdzie się także w komparycji Umowy. Powyższe oznacza, że Zamawiającym jest Powiat Łęczyński, Gmina Łęczna, Gmina Puchaczów i Gmina Spiczyn, Gmina Ludwin natomiast w imieniu tych podmiotów zamówienie przeprowadza Powiat Łęczyński, który jako pełnomocnik ww. jednostek samorządu terytorialnego podpisze z Wykonawcą umowę.

Pytanie nr 5:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W nawiązaniu do definicji zawartej w § 1 wzoru umowy dotyczącej pojęcia „Dublin Core Metadata" proszę o wykreślenie wyżej wymienionego pojęcia, gdyż w całej treści umowy nie zostało ono w ogóle przywołane.
Odpowiedź nr 5:
Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy postanowienie § 1 ust.1 pkt 7 zostaje wykreślone z treści Umowy.

Pytanie nr 6:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W § 1 ust. 4 pkt 2 lit. h) Zamawiający wymaga integracji ESP z systemem Kierowca i Pojazd. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wprowadzenie do umowy definicji systemu Kierowca i Pojazd.
Odpowiedź nr 6:
Do Umowy dodaje się postanowienie § 1 ust. 1 pkt 31 o treści:
„System Kierowca i Pojazd – należy przez to rozumieć oprogramowanie interfejsowe do obsługi składania wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy oraz oprogramowanie interfejsowe do obsługi składania wniosków o rejestrację czasową/ rejestrację/ wyrejestrowanie pojazdu”

Pytanie nr 7:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - wzór umowy:
W nawiązaniu do zapisu zawartego w §3 ust. 1 wzoru umowy, czy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą funkcjonalność Systemu?
Odpowiedź nr 7:
Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz z oferta funkcjonalności Systemu.

Pytanie nr 8:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - wzór umowy:
O czyje i jakie dokumenty oraz informacje chodzi w § 3 ust. 4 wzoru umowy?
Odpowiedź nr 8:
W postanowieniu § 3 ust. 4 Umowy, mowa o dokumentach i informacjach znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dotyczących przedmiotu i wykonania niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 9:
Dotyczy załącznika nr 7 do ŚIWZ- wzór umowy:
O jakie certyfikaty chodzi w § 3 ust. 5 lit a) wzoru umowy?
Odpowiedź nr 9:
W postanowieniu § 3 ust. 5 lit. a mowa o dostarczeniu certyfikatów w przypadku gdy dane urządzenie lub element Systemu jest wyposażone w stosowne certyfikaty (np. certyfikaty zgodności.)

Pytanie nr 10:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W nawiązaniu do § 8 ust. 2 wzoru umowy- jakie są warunki gwarancji na urządzenia, w szczególności jaki jest termin naprawy?
Odpowiedź nr 10:
Warunki gwarancji na urządzenia określa § 8 Umowy. W celu ich doprecyzowania Zamawiający modyfikuje następujące postanowienia Umowy:
Postanowienie § 8 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
„W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w działaniu dostarczonych urządzeń a także dostarczonych i wdrożonych elementów oraz jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego (nieograniczonego funkcjonalnie) działania Systemu.”
Postanowienie § 8 ust. 9 uzyskuje brzmienie:
„Zgłoszenia Awarii lub nieprawidłowości urządzeń będą kierowane na adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………..”
Dodaje się również postanowienie § 8 ust. 23 o treści:
„W przypadku wystąpienia nieprawidłowości urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. Wykonawcę obciąża obowiązek odebrania urządzenia z siedziby Zamawiającego.”

Pytanie nr 11:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - wzór umowy:
W nawiązaniu do § 11 ust. 1 wzoru umowy- na kogo Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę?
Odpowiedź nr 11:
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej. NIP: 505 001 77 32, REGON: 431019425.
W związku z powyższym postanowienie § 10 ust. 1 Umowy uzyskuje brzmienie: „Zapłata wynagrodzenia, o jakim mowa w § 10 ust.1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Starostwa Powiatowego w Łęcznej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Powiat Łęczyński.”

Pytanie nr 12:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W nawiązaniu do § 13 ust. 1 wzoru umowy- co należy rozumieć przez dzień zakończenia realizacji umowy?
Odpowiedź nr 12:
Zgodnie z postanowieniem § 2 ust.2 Umowy za termin zakończenia realizacji i przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Pytanie nr 13:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
W nawiązaniu do § 15 ust. 1- proszę o wykreślenie zwrotu o treści: „lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji ww. postanowienia Umowy.

Pytanie nr 14:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ- wzór umowy:
Czy w § 18 ust. 2 i 3 wzoru umowy nie nastąpiło błędne odesłanie do §19 ust. 1?
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający zmienia w/w zapis. W związku z powyższym postanowienie § 18 ust. 2 i 3 umowy uzyskuje brzmienie:
1. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 18 ust. 1, w innych celach niż wykonanie Umowy.
2. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w § 18 ust. 1, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

Pytanie nr 15:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOPZ;
Dotyczy Etap wdrożeniowy pkt 1 „instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie ESP oddzielnego i niezależnego dla każdej Jednostki"- czy oznacza tor że każda jednostka będzie dysponować własnym HSM? Jeżeli nie to który z podmiotów będzie poświadczał UPO w imieniu pozostałych?
Odpowiedź nr 15:
Moduł HSM powinien być zainstalowany tylko w Powiecie Łęczyńskim i poświadczać UPO dla wszystkich jednostek.

Pytanie nr 16:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOFZ:
Dotyczy Etap wdrożeniowy pkt 4 „Dostawa komercyjnej licencji bazy danych współpracującej z posiadanym systemem El*Dok umożliwiającej instalacje w środowisku wirtualnym” - czy zatem Zamawiający odrzuca możliwość wykorzystania w rozwiązaniu bazy danych opensourceowej? Jaki jest powód stawiania wymagania, aby baza danych ESP współpracowała z bazą danych systemu EJ-Dok, skoro w dalszych punktach wymagana jest integracja z tym systemem w oparciu o SOAP?
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii wykorzystującej bezpłatne rozwiązania (Open Source).

Pytanie nr 17:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOFZ:
Dotyczy tabeli „Wymagania ogólne" pkt. 22 „ESP musi zawierać odrębne rejestry dokumentów przychodzących, wychodzących oraz UPO. Rejestry muszą zawierać numery pism przychodzących, daty odebrania pism, statusy pism, źródła oraz nadawców”- Czy system El-Dok nie prowadzi takich rejestrów? Jeżeli tak to czy numery korespondencji w rejestrach mają mieć numerację oddzielną w ESP i El-Dok, czy też wspólną (te same numery w ESP i El-Dok)?
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający nie wskazuje, że numeracja dokumentów systemu El-Dok i ESP musi być tożsama.

Pytanie nr 18:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOPZ:
Dotyczy tabeli „Wymagania dot. kont interesantów' pkt. 1 „ESP ma zintegrować konta interesantów z profilem zaufanym ePUAP”- W jakim zakresie konta interesantów mają być zintegrowane z profilem zaufanym ePUAP?
Odpowiedź nr 18:
ESP i Portal Obsługi Interesanta musi pozwalać na bezpieczne logowanie i autoryzację Klientów poprzez zaufany profil ePUAP.

Pytanie nr 19:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOFZ:
Dotyczy tabeli „ Wymagania dot. formularzy pkt 22 „ESP ma umożliwiać wystanie autonomicznie wypełnionego formularza za pomocą poczty elektronicznej”-Na czym ma polegać autonomiczne wypełnienie formularza? Czy formularze, które mają być przygotowane w ramach realizacji zamówienia mają być osadzone w CRD?
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający wykreślił w/w zapis.

Pytanie nr 20:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- SOPZ:
Dotyczy tabeli „Wymagania dot. komunikacji" pkt. 6 „ESP ma zapewniać przyjmowanie dokumentów wprowadzonych ręcznie do systemu"- O jakim systemie mówi Zamawiający do którego dokumenty będą wprowadzane ręcznie?
Odpowiedź nr 20:
Zamawiający wykreślił w/w zapis.Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania (udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ w niniejszym postępowaniu) oraz w niżej określonym zakresie:

1. W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

1) Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału V w brzmieniu:

V. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2013 r.
Otrzymują następujące brzmienie:
V. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2013 r.

2) Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XII pkt 1 ppkt 3) w brzmieniu:

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) […]
2) […].
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
a) Głównym koordynatorem (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie jako kierownik projektów - poprowadził jako kierownik projektu co najmniej 2 projekty obejmujące wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
b) Wdrożeniowcem (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 projektów obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
c) Architektem systemów informatycznych (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w branży informatycznej,
- pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
d) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (2 osoby) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych,
- uczestniczył co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Otrzymują następujące brzmienie:
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) […]
2) […].
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w tym:
a) Głównym koordynatorem (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie jako kierownik projektów - poprowadził jako kierownik projektu co najmniej
2 projekty obejmujące wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej.
b) Wdrożeniowcem (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 projektów obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
c) Architektem systemów informatycznych (1 osoba) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w branży informatycznej,
- pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
d) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (2 osoby) spełniającym wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych,
- uczestniczył co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

2. W załączniku nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy wprowadza się następujące zmiany:
1) Punkt 4 otrzymuje brzmienie
4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 stycznia 2013r.

3. W załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
SOAP – należy przez to rozumieć SIMPLE OBIECT ACCESS PROTOCOL- protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów.
2) § 1 ust 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
UPO – należy przez to rozumieć urzędowe poświadczenie odbioru.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 28.08.2012r.
2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 28.08.2012r.
3. Dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma – Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 28.08.2012r.
4. Dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma –Wzór umowy po modyfikacji z dnia 28.08.2012r.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Zmiana ta jest zmianą istotną.
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ zgodnie z poniższym


Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 31.08.2012r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 31.08.2012r., godz. 14.30.

Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 11.09.2012r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 11.09.2012r., godz. 14.30.


W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Adam Niwiński

Otrzymują:
1. a/a


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa