Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Decyzja PGE działka w ...

Decyzja PGE działka w Uciekajce gmina Ludwin

2012-08-21 11:40:29
GKN.6821.5.2012 Łęczna, dn. 21.08.2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 4. art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego Starosta Łęczyński

orzeka

1. Zezwolić PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej poprzez przebudowę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia, przyłącza napowietrznego niskiego napięcia i budowę sieci kablowej średniego napięcia, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Uciekajka gm. Ludwin jako działka nr 164 o pow. 0,17 ha.
2. Na jednostce otrzymującej zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z zadaniem inwestycyjnym. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub powoduje nadmierne trudności lub koszty – wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
3. Właściciel, posiadacz lub użytkownik nieruchomości obowiązany jest udostępnić nieruchomość dla wykonania czynności związanych z zadaniem inwestycyjnym, konserwacją oraz usuwaniem awarii. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.


UZASADNIENIE

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie w związku z realizacją inwestycji polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej poprzez przebudowę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia, przyłącza napowietrznego niskiego napięcia i budowie sieci kablowej średniego napięcia, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Uciekajka gm. Ludwin jako działka nr 164 o pow. 0,17 ha.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody lub nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Z załączonego do wniosku wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XIII/170/03 z dn. 30.12.2003 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 46 poz. 941 z dn. 17.03.2004 r. wynika, że przedmiotowa działka położona jest na terenach szkód górniczych – w granicach obszaru i terenu górniczego „Puchaczów V”.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej dla działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 18 – Uciekajka, gm. Ludwin nr 164 o pow. 0,17 ha, jako władająca figuruje nieżyjąca Franciszka Zakostowicz (akt zgonu wydany przez USC w Ludwinie Nr 8/1971). Powyższa nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Stosownie do treści art. 114 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Starosta Łęczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zezwolenia w przedmiotowej sprawie, wzywając jednocześnie właścicieli, ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa, jako strony w postępowaniu. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: opublikowanie w dzienniku o zasięgu krajowym „Rzeczpospolita” w dn. 17 maja 2012 r., umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i Urzędzie Gminy Ludwin.
Z uwagi na fakt, że w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Uciekajce gm. Ludwin, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,17 ha, zostało ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i Urzędzie Gminy Ludwin w terminie od dn. 19.07.2012 r. do dn. 10.08.2012 r.
Starosta Łęczyński, biorąc pod uwagę przytoczone przez Wnioskodawcę argumenty uznał, że w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do wydania decyzji w trybie art. 124a ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej poprzez przebudowę istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia, przyłącza napowietrznego niskiego napięcia i budowie sieci kablowej średniego napięcia, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Uciekajka gm. Ludwin jako działka nr 164 o pow. 0,17 ha.
Na podstawie art. 118a ust. 2 ww. ustawy decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Otrzymują:
1. Dariusz Wojtaluk ELTO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 3 20-011 Lublin – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
2. Starosta Łęczyński – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz dokonania obwieszczenia na okres 14 dni na stronie internetowej BIP
3. Wójt Gniny Ludwin – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. a/a

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa