Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja SIWZ. Znak sprawy ZP.272.4.5.2012

2012-08-17 12:53:47
Znak sprawy: ZP.272.4.5.2012 Łęczna, dn. 17.08.2012r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 297428 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012r.
Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w brzmieniu:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 21.08.2012r., do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 21.08.2012r., godz. 12.30.
Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 24.08.2012r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 24.08.2012r., godz. 14.30.
Uzasadnienie Do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Część z w/w zapytań dotyczy opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umowy. Przed udzieleniem odpowiedzi niezbędne jest dokonanie analizy dotychczasowych zapisów SIWZ w w/w zakresie. Ponieważ czas pozostały do wyznaczonego terminu składania ofert jest niewystarczający na opracowanie i upublicznienie odpowiedzi na pytania oraz na uwzględnienie tych odpowiedzi przez Wykonawców w treści przygotowywanych ofert, Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert i niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi opublikuje ich treść zachowując termin ustawowy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokona ewentualnej zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu
Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www