Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego. Znak sprawy: ZP. 272.4.5.2012

0000-00-00 00:00:00
Łęczna: Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 297428 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) 2. W ramach zamówienia Wykonawca wdroży System Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Realizując dzieło, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca w szczególności wykona prace obejmujące: 1) ETAP PRZEDWDROŻENIOWY a) Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. b) Przeprowadzenie audytu wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii IT powiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmujący użytkowany obecnie przez Jednostki elektroniczny system obiegu dokumentów - El-Dok c) Pozyskanie informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz na podstawie tych informacji przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji formularzy dla poszczególnych Jednostek 2) ETAP WDROŻENIOWY a) Instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie ESP oddzielnego i niezależnego dla każdej Jednostki b) Integracja ESP z systemem El-Dok c) Dostawa modułu HSM d) Dostawa komercyjnej licencji bazy danych współpracującej z posiadanym systemem El-Dok umożliwiającej instalacje w środowisku wirtualnym. e) Utworzenie elektronicznych formularzy niezbędnych do załatwienia danej sprawy z zakresu administracji publicznej. f) Utworzenie i skonfigurowanie kont użytkowników oraz ustalenie uprawnień użytkowników g) Integracja ESP z systemem ePUAP h) Integracja ESP z systemem Kierowca i Pojazd i) Testy poprawnej integracji systemu ESP i EL-Dok j) Szkolenie wszystkich pracowników Jednostek będących użytkownikami ESP w zakresie szczegółowej obsługi dostarczonego oprogramowania. k) Zapewnienie w okresie wdrożenia dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP oraz śledzenie postępu w pracach wdrożenia. 3) ETAP POWDROŻENIOWY a) Zapewnienie w okresie 5 lat od wdrożenia, dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP b) Zapewnienie konsultacji telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną oraz bezpłatny zdalny serwis przez Internet w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i metodologicznych związanych z użytkowaniem ESP c) Udzielenie 5 letniej gwarancji i opieki autorskiej nad dostarczonym ESP, integracji ESP z systemem El-Dok, bieżące dostosowywanie ESP do aktualnych przepisów prawnych oraz zdalna aktualizację ESP do najnowszych wersji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania zamawiającego w zakresie jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób odpowiadający systemom jakościowym zgodnym z normami dotyczącymi w równym zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży wyrobów i usług informatycznych oraz szkoleń tj: - system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny - system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 lub równoważny.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.20.00.00-0, 30.23.33.00-4, 30.16.20.00-2, 79.13.21.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia obejmując dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla jednostek sektora finansów publicznych, każde z zamówień o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: a) Głównym koordynatorem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie jako kierownik projektów - poprowadził jako kierownik projektu co najmniej 2 projekty obejmujące wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. b) Wdrożeniowcem (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe - doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 projektów obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. c) Architektem systemów informatycznych (1 osoba) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe techniczne, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w branży informatycznej, - pracował jako architekt systemów informatycznych co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. d) Specjalistą ds. wdrożenia systemów informatycznych (2 osoby) spełniającym wymagania: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-letnie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, - uczestniczył co najmniej w 2 projektach obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć: 1) certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważny 2) certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005 lub równoważny 2. Wykonawca oferując wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o inne niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ autoryzacje i certyfikaty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych rozwiązań w oparciu o te same kryteria, które charakteryzują wskazane przez Zamawiającego. 3.Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-2, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-2 , złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i warunkach określonych w pkt.2. 2. Warunki dokonania zmiany umowy: 1) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 3) zmiany specjalistów wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie w sytuacji o której mowa w § 5 umowy 4) zmiany wersji lub modeli elementów Systemu, sprzętu lub urządzeń - w sytuacji wprowadzenia przez Wykonawcę lub osobę trzecią nowej wersji lub nowych modeli elementów Systemu 5) zmiany wysokości podatków, sposobu realizacji przedmiotu umowy lub jej zakresu - w sytuacji zmiany przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz wydania decyzji, zarządzeń lub zaleceń przez organy administracji publicznej 6) zmiany zakresu prac lub terminu realizacji dzieła - w sytuacji oczekiwania na nowelizację przepisów prawa związanego z realizacją umowy 7) zmiany sposobu terminu wykonania Umowy - w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych zaistniałych w trakcie realizacji dzieła 8) zmiany sposobu odbioru lub terminu wykonania przedmiotu Umowy. 9) zmiany zakresu Umowy - w sytuacji powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami 10) zmiany terminu wykonania lub odbioru przedmiotu umowy - w sytuacji podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu wykonania prac 11) zmiany zakresu i terminu prac - w sytuacji zaistnienia zmian w strukturze Zamawiającego 12) zmiany (obniżenia) wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 13) zmiany warunków płatności - w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej; 14) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - w sytuacji opóźnień w innych zadaniach realizowanych w ramach projektu, uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub powodujące że realizacja Umowy w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo. 15) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - na wniosek Wykonawcy 16) Dopuszczenie do udziału w zamówieniu podwykonawców lub rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji dzieła - na pisemny wniosek Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcprleczna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna