Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie o przetargu na sporządzenie operatów geodezyjno-prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości

2008-09-02 07:54:15
Łęczna: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań.
Numer ogłoszenia: 206430 - 2008; data zamieszczenia: 02.09.2008 07:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 74274300-3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg załącznika Nr 3 siwz, 2) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia, wg załącznika Nr 5 siwz, 3) kopię zaświadczenia lub wyciąg z rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności odpowiadający przedmiotowemu przetargowi, oznaczony datą nie późniejszą niż 6 m-cy przed datą otwarcia ofert. 4) wykaz minimum trzech prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych w okresie ostatnich trzech lat, 5) kopie nadanych uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2008 godzina 10:00, miejsce: STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. p. 111 p. I kancelaria ogólna.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykaz zadań do regulacji stanu prawnego - stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykaz zadań do regulacji stanu prawnego - stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykaz zadań do regulacji stanu prawnego stanowiący załącznik Nr 1 do siwz.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykaz zadań do regulacji stanu prawnego stanowiący załącznik Nr 1 do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa